• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang quản lý

Tải về Quyết định 1899/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIÊN HẢI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 91/TTr-SKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải quản lý, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Tên công trình

Theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

Nội dung điều chỉnh

Trụ sở làm việc UBND xã An Sơn.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2018

Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

2. Nội dung bổ sung

a) Khu Trung tâm hành chính xã Lại Sơn huyện Kiên Hải

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Khu Trung tâm hành chính nhằm đáp ứng cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện làm việc cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, ban, ngành xã Lại Sơn. Đảm bảo và nâng cao điều kiện sinh hoạt, làm việc, tạo vẻ mỹ quan cho toàn bộ khu vực xã; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới.

- Quy mô đầu tư: Xây mới trụ sở làm việc, sân nền, hàng rào, bể chứa nước, trang thiết bị làm việc. Diện tích đất 3.000m2, diện tích sử dụng 500m2, gồm 01 trệt, 01 lầu.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 10.000.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh + vốn bán trụ sở cũ.

- Địa điểm thực hiện: Ấp Bãi Nhà B, xã Lại Sơn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2018.

- Tiến độ thực hiện: 02 năm (2017 - 2018).

b) Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải

- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng nhân dân huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

- Quy mô đầu tư: Xây mới trụ sở làm việc với diện tích đất 250m2, diện tích sử dụng 300m2 (gồm 01 trệt, 01 lầu), sân, hàng rào, bể nước và trang thiết bị kèm theo.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 3.000.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Ấp I, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2018.

- Tiến độ thực hiện: 02 năm (2017 - 2018).

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải có trách nhiệm lập các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1899/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1899/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331056