• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 19/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 19/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/01/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2003   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/1/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá đến năm 2005.

Phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005", với những nội dung chủ yếu sau:

Bao gồm 3 nhiệm vụ chủ yếu:

1. Nhiệm vụ Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc. Bao gồm 3 dự án:

a) Dự án chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng và kháng chiến, gồm các nội dung:

- Tiếp tục bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng và kháng chiến, nhất là đối với các di tích có giá trị đặc biệt quan trọng.

- Nghiên cứu, bảo quản di tích theo công nghệ hiện đại.

- Đào tạo cán bộ quản lý, bảo vệ, tổ chức hoạt động tại các di tích.

b) Dự án sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể tiêu biểu và xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hoá phi vật thể; gồm các nội dung:

- Hệ thống hóa các di sản văn hoá phi vật thể ở các địa phương.

- Sưu tầm toàn diện di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của một số địa phương và của các dân tộc ít người.

- Nghiên cứu phục dựng và phổ biến một số loại hình sinh hoạt văn hoá - nghệ thuật truyền thống tiêu biểu.

- Thành lập ngân hàng dữ liệu về văn hoá phi vật thể.

- Đào tạo cán bộ sưu tầm, quản lý văn hoá phi vật thể.

c) Dự án điều tra, bảo tồn một số làng, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là làng) tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người. Gồm các nội dung:

- Điều tra và lập hồ sơ một số làng tiêu biểu của các dân tộc ít người hiện còn giữ được nhiều đặc trưng văn hóa cổ truyền. Tuyển chọn lập dự án và thực hiện bảo tồn thí điểm 2 - 3 làng đặc biệt tiêu biểu.

- Hỗ trợ tổ chức sinh hoạt lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 19/2003/QĐ-TTg

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50491