• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 19/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban quản lý Phát triển khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Phát triển khu đô thị Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Phát triển khu đô thị Đại học; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Như điều 3;
- Website Hà Nam;
- Phòng CBTH;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định 19 /2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp quản lý Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam trong các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, Tài nguyên Môi trường, dịch vụ thương mại, an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, quản lý tài chính và các hoạt động khác có liên quan đến Khu đô thị Đại học.

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm: Các Sở, Ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện); Ban quản lý phát triển Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Ban quản lý), và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý Khu đô thị Đại học.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý Khu đô thị Đại học phải đảm bảo tính thống nhất, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Trường đại học trong quá trình đầu tư, đào tạo tại Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam.

2. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng của tỉnh đối với các Trường đại học trong Khu đô thị Đại học đều được thông qua cơ quan đầu mối là Ban quản lý.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Công tác xúc tiến đầu tư

1. Trách nhiệm của Ban quản lý:

a) Tổ chức, triển khai, giới thiệu, đàm phán xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị Đại học;

b) Chủ trì xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, ưu đãi đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư vào Khu đô thị Đại học; chủ trì, phối hợp, cung cấp hồ sơ quy hoạch phân khu 1/2000 và các văn bản có liên quan cho các Chủ dự án thực hiện khảo sát địa điểm đầu tư;

d) Tuỳ theo quy mô, tính chất, nội dung của dự án, Ban quản lý gửi các Sở, Ngành liên quan để lấy ý kiến. Sau khi thống nhất về nội dung đầu tư, địa điểm đầu tư, Ban quản lý trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và Thông báo địa điểm đầu tư;

e) Thuê các tổ chức tư vấn thực hiện dịch vụ xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư vào Khu đô thị Đại học.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở Ngành có liên quan:

Phối hợp với Ban quản lý xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị Đại học.

Điều 4. Quản lý quy hoạch

1. Trách nhiệm của Ban quản lý:

a) Chủ trì, tổ chức lập, quản lý, điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng trong Khu đô thị đại học tỉnh Hà Nam theo quy định pháp luật hiện hành;

b) Là cơ quan đầu mối tiếp nhận và kiểm tra nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong Khu đô thị Đại học trước khi trình thẩm định và phê duyệt. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Ban quản lý sẽ chuyển nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cho Sở Xây dựng thẩm định;

c) Xem xét, chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong Khu đô thị Đại học theo quy hoạch được duyệt;

d) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và sử dụng đất của các Trường trong Khu đô thị Đại học theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

a) Tổ chức thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu đô thị Đại học trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với Ban quản lý và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý quy hoạch và sử dụng đất của các Trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Ban quản lý, Sở Xây dựng trong việc quản lý sử dụng đất đai theo quy hoạch được duyệt.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền vận động đến các tổ chức, cá nhân về quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Đại học và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Phối hợp với Ban quản lý trong việc lập và thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư gắn liền với việc đầu tư hạ tầng thiết yếu trong Khu đô thị Đại học;

c) Phối hợp với Ban quản lý, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trong Khu đô thị.

Điều 5. Quản lý Đầu tư xây dựng

1. Trách nhiệm của Ban quản lý:

a) Tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của các Trường đầu tư trong Khu đô thị Đại học; việc tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở của dự án trong Khu đô thị Đại học thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt trong Khu đô thị Đại học;

c) Làm Chủ đầu tư các dự án hạ tầng thành phần trong Khu đô thị Đại học đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, quản lý khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị Đại học.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

Phối hợp với Ban quản lý theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng và việc chấp hành các quy định luật về đầu tư xây dựng của các dự án trong Khu đô thị đại học.

3. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải:

Thoả thuận thiết kế các vị trí đấu nối theo quy hoạch được duyệt và thực hiện cấp phép thi công đấu nối giữa đường vào Khu đô thị Đại học với các tuyến đường tỉnh theo thẩm quyền.

4. Trách nhiệm của Sở Công thương:

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn công nghiệp; an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

5. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Thoả thuận thiết kế đấu nối giữa đường vào Khu đô thị Đại học và các tuyến đường huyện và đường đô thị do địa phương quản lý.

Điều 6. Quản lý đất đai

1. Trách nhiệm của Ban quản lý:

a) Lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu đô thị Đại học;

b) Hướng dẫn, phối hợp với các chủ đầu tư lập hồ sơ xin thuê đất, tiếp nhận hồ sơ xin thuê đất, giao đất trong Khu đô thị Đại học; gửi hồ sơ xin thuê đất, giao đất của các đơn vị, cá nhân cho các đơn vị có liên quan trong vòng 03 ngày làm việc;

c) Đối với diện tích đất trung tâm điều hành, trung tâm dịch vụ công cộng thương mại, dịch vụ đơn vị ở, đất hạ tầng kỹ thuật, đất công viên cây xanh mặt nước, thể dục thể thao, bến xe. Sau khi có quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý có trách nhiệm lập hồ sơ thu hồi giao đất để đầu tư xây dựng công trình;

d) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Khi nhận được hồ sơ đề nghị thu hồi, giao đất từ Ban quản lý chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất trong thời gian 10 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp cho thuê đất), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo uỷ quyền khi chủ đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trên đất.

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền vận động đến các tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

b) Chỉ đạo lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thẩm định, phê duyệt phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định.

Điều 7. Quản lý về môi trường

1. Trách nhiệm của Ban quản lý:

a) Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân trong Khu đô thị Đại học;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ an toàn về môi trường đối với tất cả các loại chất thải rắn phát sinh trong Khu đô thị Đại học;

c) Phối hợp xác nhận chất lượng công trình xử lý chất thải, xử lý nước thải của các đơn vị trước khi đi vào hoạt động chính thức theo thẩm quyền;

d) Tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, kiến nghị về môi trường giữa các tổ chức, khu dân cư, dịch vụ trong Khu đô thị Đại học;

e) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm tra, thanh tra môi trường, xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với hoạt động của các tổ chức trong Khu đô thị Đại học;

f) Triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong Khu đô thị Đại học và báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, giám sát các hoạt động đo kiểm, quan trắc môi trường, xác nhận chất lượng công trình xử lý chất thải, nước thải của các đơn vị trong Khu đô thị Đại học trước khi đi vào hoạt động chính thức theo thẩm quyền;

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra môi trường; xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động gây ô nhiễm môi trường của các đơn vị trong Khu đô thị Đại học theo thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và các cơ quan liên quan về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của các dự án trong Khu đô thị Đại học;

d) Phối hợp với Ban quản lý trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong Khu đô thị Đại học.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

Phối hợp với Ban quản lý và các cơ quan liên quan thực hiện việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trong Khu đô thị Đại học theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Tổ chức việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu đô thị Đại học thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; gửi 01 bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký cho Ban quản lý để phối hợp quản lý;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trong Khu đô thị Đại học;

c) Phối hợp với Ban quản lý kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan trong Khu đô thị Đại học;

d) Phối hợp với Ban quản lý trong việc huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu đô thị Đại học.

Điều 8. Quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản

1. Trách nhiệm của Ban quản lý

Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trong Khu đô thị Đại học theo quy định pháp luật.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản theo quy định pháp luật;

b) Tổ chức việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản trong Khu đô thị Đại học.

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo quy định pháp luật.

Điều 9. Quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy chữa cháy

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Tổ chức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an huyện, thành phố hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, pháp luật về công tác đảm bảo An ninh trật tự. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về An ninh trật tự;

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an huyện, thành phố phối hợp với Ban quản lý, chủ các doanh nghiệp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp;

c) Hướng dẫn các thủ tục về xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với người nước ngoài đến làm việc trong Khu đô thị Đại học; đảm bảo an toàn cho người nước ngoài đến làm việc tại Khu đô thị Đại học;

d) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thẩm duyệt phương án PCCC của các dự án, công trình trong Khu đô thị Đại học theo quy định trong thời gian 10 ngày làm việc. Hướng dẫn các doanh nghiệp, tập huấn, lập phương án và diễn tập phương án PCCC cho cán bộ, công nhân viên chức; Phối hợp với Ban quản lý kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC của các cơ quan, doanh nghiệp trong Khu đô thị Đại học;

e) Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở theo địa bàn phân công phối hợp với Ban quản lý, chính quyền địa phương và các trường học để đảm bảo ANTT trong Khu đô thị Đại học.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý:

a) Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp với đơn vị Công an có liên quan để kiểm tra, đôn đốc công tác giữ gìn An ninh trật tự, PCCC trong Khu đô thị Đại học;

b) Tổ chức lực lượng thường xuyên đảo bảo An ninh trật tự (vòng ngoài) Khu đô thị Đại học do mình đầu tư, phối hợp với cơ quan Công an và lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp để giữ gìn An ninh trật tự trong Khu đô thị Đại học.

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Phối hợp với Ban quản lý, Công an tỉnh và chỉ đạo chính quyền cấp xã thực hiện việc quản lý hành chính, an ninh, trật tự công cộng trong Khu đô thị Đại học và khu vực xung quanh theo thẩm quyền. Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Khu đô thị Đại học.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thanh tra, kiểm tra

1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong Khu đô thị Đại học có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

2. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm thông báo trước bằng văn bản cho Ban quản lý ít nhất là 03 ngày làm việc.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Giám đốc quản lý phát triển Khu đô thị Đại học tỉnh phối hợp với Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Ban quản lý để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182608