• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham quan tại Công viên Di tích Tháp Đôi và Công viên Hữu Nghị, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 19/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ THAM QUAN TẠI CÔNG VIÊN DI TÍCH THÁP ĐÔI VÀ CÔNG VIÊN HỮU NGHỊ, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ để lại về phí tham quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1260/TTr-CT ngày 07/06/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham quan tại Công viên Di tích Tháp Đôi và Công viên Hữu Nghị (Sở Thú), thành phố Quy Nhơn như sau:

1. Mức thu phí:

- Công viên Di tích Tháp Đôi:             8.000 đồng/người/lượt;

- Công viên Hữu Nghị (Sở Thú):        5.000 đồng/người/lượt.

Mức thu phí tham quan nêu trên được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài.

2. Đối tượng nộp phí, đối tượng miễn, giảm.

a. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân khi đến tham quan tại Công viên Di tích Tháp Đôi và Công viên Hữu Nghị (Sở Thú).

b. Đối tượng miễn, giảm:

- Đối tượng miễn thu:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Đối tượng là thương binh, bệnh binh (phải có thẻ thương binh, bệnh binh), người khuyết tật.

- Đối tượng giảm 50%: Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi.

3. Tỷ lệ % để lại cho đơn vị thu: Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn được để lại 90% trên số tiền phí tham quan thu được; phần còn lại 10% số thu, Công ty có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn việc thực hiện thu phí tham quan theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi mức thu phí tham quan tại Công viên Di tích Tháp Đôi và Công viên Hữu Nghị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204673