• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi


 

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về biện pháp tưới, tiêu của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 19/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP TƯỚI, TIÊU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL- UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 48/SNN-TL ngày 01/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về biện pháp tưới, tiêu của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các nội dung cụ thể như sau:

- Danh mục công trình, biện pháp tưới, tiêu (có phụ lục danh mục công trình, năng lực tưới, biện pháp tưới kèm theo).

- Đối tượng áp dụng: Các công trình thủy lợi do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác, vận hành trên địa bàn tỉnh (không áp dụng cho các công trình thuộc các Doanh nghiệp quản lý).

- Mục đích của việc quy định biện pháp tưới, tiêu của các công trình thủy lợi để làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng triển khai thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành triển khai thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tnh;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- T
ng cục Thủy lợi;
- Vụ Pháp ch
ế Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Ki
m tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- UBMT T
quc Việt Nam tnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh và Truyền hình t
nh;
- Báo Đắk Lắk, Công báo t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND
tỉnh;
- Lưu: V
T, NNMT.(Th85b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, NĂNG LỰC TƯỚI, BIỆN PHÁP TƯỚI
(Kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình

Địa điểm

Đơn vị qun lý

Năng lực tưới thực tế (ha)

Biện pháp tưới

Lúa
(Ha)

Cà phê
(Ha)

Hoa màu
(Ha)

Thủy sản
(Ha)

Hồ chứa, đập dâng

Trm bơm

Tự chy

Tạo nguồn

Tự chảy

Tạo nguồn

I

TP BUÔN MA THUỘT

TP Buôn Ma Thuột

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ 201

Xã Cư Ea Bur

Xã Cư Ê Bur

 

52

 

5

 

x

 

 

2

Hồ Buôn Dung

Xã Cư Ea Bur

Xã Cư Ê Bur

17

145

 

 

x

x

 

 

3

Hồ Quê Hương

Xã Cư Ea Bur

Xã Cư Ê Bur

33

0

 

 

x

x

 

 

4

Hồ Buôn Bông

Xã Ea Kao

Xã Ea Kao

2

50

 

 

x

x

 

 

5

Hồ Cao Thắng

Xã Ea Kao

Xã Ea Kao

30

20

 

 

x

x

 

 

6

Hồ Ea Bư

Xã Ea Tam

Xã Ea Tam

4

 

 

 

x

 

 

 

7

Hồ Ông Và

Xã Ea Tu

Xã Ea Tu

 

25

 

 

 

x

 

 

8

Hồ Ea Kôtam

Xã Ea Tu

Xã Ea Tu

10

110

 

 

x

x

 

 

9

Hồ Ea Nao I (Ông Thao)

Xã Ea Tu

Xã Ea Tu

 

20

 

 

 

x

 

 

10

Hồ Trại Bò (Ea Nao II)

Phường Tân An

Phường Tân An

30

30

 

 

x

x

 

 

11

Hồ Ba Vòi

Xã Hòa Khánh

Xã Hòa Khánh

 

50

 

 

 

x

 

 

12

Đập dâng Tháng 10

Xã Hòa Phú

Xã Hòa Phú

15

25

40

 

x

x

 

 

13

Hồ Ea Khan

Xã Hòa Thng

Xã Hòa Thắng

5

40

 

 

x

x

 

 

14

Đập dâng Thọ Thành

Xã Hòa Xuân

Xã Hòa Xuân

240

180

 

 

x

x

 

 

15

Hồ Chư Dluê

Phường Khánh Xuân

Phường Khánh Xuân

 

100

 

 

 

x

 

 

16

Hồ Giò gà

Phường Khánh Xuân

Phường Khánh Xuân

20

30

 

 

x

x

 

 

17

Đập dâng Khánh Xuân

Phường Khánh Xuân

Phường Khánh Xuân

200

600

 

 

x

x

 

 

18

Thống Nht

Phường Khánh Xuân

Phường Khánh Xuân

60

100

 

 

x

x

 

 

19

Đập dâng Alê B

Phường Ea Tam

Phường Ea Tam

27

100

 

 

x

x

 

 

20

Hồ Nam Sơn

Xã Cư Ea Bur

Xã Cư Ea Bur

 

16

 

 

 

x

 

 

21

Hồ Ea Kô

Xã Cư Ba Bur

Xã Cư Ea Bur

4

30

 

7

x

x

 

 

22

Đê bao đng ruộng

Phường Tự An

Phường Tự An

15

 

 

14

x

x

 

 

23

Hồ Đạt Lý

Xã Hòa Thuận

Hòa Thuận

 

300

 

 

 

x

 

 

24

Hồ Ea Chư Káp thượng

Xã Hòa Thng

Xã Hòa Thắng

 

140

 

 

 

x

 

 

25

Hồ K'Dun

Xã Cư Ea Bur

Xã Cư Ea Bur

55

18

15

 

x

x

 

 

26

Hồ 19-5

Xã Ea Kao

Xã Ea Kao

 

10

 

 

 

x

 

 

27

Đập dâng Tổ dân ph số 9

Phường Ea Tam

Phường Ea Tam

4

10

2

 

x

x

 

 

28

H Hồ Trúc

Phường Ea Tam

Phường Ea Tam

18

 

 

 

x

 

 

 

29

HÔng Hóa

Xã Hòa Khánh

Xã Hòa Khánh

25

40

 

 

x

x

 

 

 

Tng cộng

 

 

759

2.223

42

26

 

 

 

 

II

HUYỆN EA H'LEO

Huyện Ea H'Leo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ A6

Ea Wy

Tổ thủy nông Ea Wy

15

40

 

 

x

x

 

 

2

Hồ Ha Dưng

Xã Cư AMung

Tổ thủy nông CưA

28

64

 

 

x

x

 

 

3

Hồ Phước VÂn

Xã Cư Môk

Tổ thủy nông Cư Môk

8

40

 

 

x

x

 

 

A

Hồ Cây Sung

Xã Cư Môk

Tổ thủy nông Cư Môk

8

40

 

 

x

x

 

 

5

HPhù Mỹ

Xã Cư Môk

Tổ thủy nông Cư Môk

8

85

 

 

x

x

 

 

6

HEa Ral 1

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

5

150

 

 

x

x

 

 

7

HEa Ral 2

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

15

50

 

 

x

x

 

 

8

H Ea Poh

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

 

35

 

 

 

x

 

 

9

HEa Dăh

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

 

40

 

 

 

x

 

 

10

Hồ A Riêng

Xã Ea Ral

HTX DVKN Bình An

 

50

 

 

 

x

 

 

11

HEa Dreh 1

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

 

20

 

 

 

x

 

 

12

H86

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

 

55

 

 

 

x

 

 

13

HEaTlam

Xã Ea Ral

HTX DVNN Bình An

 

45

 

 

 

x

 

 

14

Hồ Buôn BRiêng A

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

38

 

 

 

x

 

 

15

Hồ Ea DRú 1

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

35

 

 

 

x

 

 

16

HEa DRú

Xã Ba Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

75

 

 

 

x

 

 

17

HEa Trang

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

7

45

 

 

x

x

 

 

18

HBuôn KDruh

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

25

 

 

 

x

 

 

19

HEaKhal 1

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

65

 

 

 

x

 

 

20

Hồ EaKhal 2

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

80

 

 

 

x

 

 

21

HEaKsung

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

 

64

 

 

 

x

 

 

22

Hồ Buôn B riêng B

Xã Ea Nam

HTX DVNN Nam Thuận

8

60

 

 

x

x

 

 

23

HEaTu (Buôn Đung)

Xã EaKhal

THT Quyết Thng

 

45

 

 

 

x

 

 

24

Hồ Ea Dreh

Xã EaKhal

THT Quyết Thng

 

120

 

 

 

x

 

 

25

Hồ EaWy Thượng

Xã EaKhal

UBND xã

 

100

 

 

 

x

 

 

26

Đập dâng EaBlong 3

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đi Phát

15

25

 

 

x

x

 

 

27

Hồ Ea Uin

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

15

100

 

 

x

x

 

 

28

Hồ Buôn Hoai

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

 

18

 

 

 

x

 

 

29

Hồ EaKsam

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

 

40

 

 

 

x

 

 

30

Hồ EaBlong

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

20

80

 

 

x

x

 

 

31

Đập dâng EaBong 2

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

8

 

 

 

x

 

 

 

32

Đập dâng Mơ Nút

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

10

100

 

 

x

x

 

 

33

Hồ Ea Rang

Xã Ea Hiao

Tổ thủy nông Ea Hiao

 

100

 

 

 

x

 

 

34

Hồ EaKnóe

Xã Ea Hiao

Tổ thủy nông Ea Hiao

 

65

 

 

 

x

 

 

35

Hồ Buôn Sekđiêk

Xã Dlie yang

Tổ thủy nông Dliê yang

 

55

 

 

 

x

 

 

36

Hồ T.Đ.Ea Drăng

Thị trn Dliêyang

Phòng Kinh tế Hạ tầng

 

50

 

 

 

x

 

 

37

Hồ Trung tâm

Thị trn EaDrăng

Tổ thủy nông Ea Drăng

 

500

 

 

 

x

 

 

38

Hồ EaBlong 1

Xã Ea Sol

UBND xã

 

80

 

 

 

x

 

 

39

Hồ EaZnin

Xã Ea Sol

UBND xã

 

130

 

 

 

x

 

 

40

Hồ EaTủk

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

 

50

 

 

 

x

 

 

41

Hồ Ea Hninh

Xã Ea Sol

HTX DVNN Đại Phát

 

35

 

 

 

x

 

 

 

Tổng cộng

 

 

170

2.894

0

0

 

 

 

 

III

HUYN KRÔNG BÚK

Huyện Krông Búk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ Ea Kang

Xã Pơng Drang

HTX Tân Lập

 

100

 

 

 

x

 

 

2

Hồ Vườn Ươm

Xã Pơng Drang

HTX Tân Lp

 

75

 

 

 

x

 

 

3

Hồ Chế biến

Xã Pơng Drang

HTX Tân Lập

 

50

 

 

 

x

 

 

4

Hồ Ea Nur

Xã Pơng Drang

HTX Tân Lp

 

50

 

 

 

x

 

 

5

 

Xã Tân Lập

HTX Tân Lập

 

130

 

 

 

x

 

 

6

Hồ Thy điện

Xã Chư Kbô

HTX Chư Kbô

 

75

 

 

 

x

 

 

7

Hồ Ea Mlung

Xã Chư Kbô

HTX Chư Kbô

 

50

 

 

 

x

 

 

8

Hồ An Bình

Xã Chư Kbô

HTX Chư Kbô

 

60

 

 

 

x

 

 

9

Hồ Buôn Rừng điếc

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

100

 

 

 

x

 

 

10

Hồ Ea Dhung Tiêng

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

50

 

 

 

x

 

 

11

Hồ Krông Ana

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

100

 

 

 

x

 

 

12

Hồ Ea Brơ I

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

51

 

 

 

x

 

 

13

Hồ Ea Brơ II (Vườn chuối)

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

100

 

 

 

x

 

 

14

Hồ Ea Brơ III

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

50

 

 

 

x

 

 

15

Hồ Ea Liăng

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

60

 

 

 

x

 

 

16

Hồ Ea Kah

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

40

 

 

 

x

 

 

17

Hồ Ea Tuk

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

200

 

 

 

x

 

 

18

Hồ Ea Drenh

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

155

 

 

 

x

 

 

19

Hồ Ea Mur

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

50

 

 

 

x

 

 

20

Hồ Ea Ru

Xã Cư Pơng

HTX Cư Pơng

 

50

 

 

 

x

 

 

21

Hồ Ea Ngai

Xã Ea Ngai

HTX Ea Ngai

 

80

 

 

 

x

 

 

22

Hồ Đập Thôn I

Xã Ea Ngai

HTX Ea Ngai

 

100

 

 

 

x

 

 

23

Hồ Đạt Hiếu

Xã Ea Ngai

HTX Ea Ngai

 

100

 

 

 

x

 

 

24

Hồ Buôn Dhiă

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

111

 

 

 

x

 

 

25

Hồ Ea Kung

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

121

 

 

 

x

 

 

26

Hồ Ea Kmu

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

108

 

 

 

x

 

 

27

Hồ Buôn Mùi II

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

64

 

 

 

x

 

 

28

Hồ Buôn Drô

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

66

 

 

 

x

 

 

29

Hồ Ea Siăk

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

145

 

 

 

x

 

 

30

Đập III (Suối Ea Drăng)

Xã Cư Né

HTX Cư Né

 

53

 

 

 

x

 

 

31

Hồ Ea Gin (Sui Ea Gin)

Xã Cư Né

HTX Cư

 

20

 

 

 

x

 

 

32

Hồ Cư Pơng

Xã Ea Sin

HTC Ea Sin

 

61

 

 

 

x

 

 

33

Hồ Ea Gir (Ea Kiar)

Xã Ea Sin

HTC Ea Sin

 

150

 

 

 

x

 

 

34

Ea Pông

Xã Ea Sin

HTC Ea Sin

 

10

 

 

 

x

 

 

35

Hồ Ea Kring

Xã Ea Sin

HTC Ea Sin

 

50

 

 

 

x

 

 

36

Hồ Ea Kap

Xã Ba Sin

HTC Ea Sin

 

60

 

 

 

x

 

 

37

Hồ Ea Kiar (Ea Gir)

Xã Ea Sin

HTC Ea Sin

 

125

 

 

 

x

 

 

 

Tổng cộng

 

 

0

3.019

 

 

 

 

 

 

IV

THỊ BUÔN H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ Ea Đê

TDP 2

P. Đạt Hiếu

 

50

 

 

 

x

 

 

2

Hồ Giao Thuy

TDP 4

P. Đạt Hiếu

 

250

 

 

 

x

 

 

3

Hồ HĐá

TDP 4

P. Đạt Hiếu

 

52

 

 

 

x

 

 

4

Hồ Chí An

TDP 1

P. An Bình

 

96

 

 

 

x

 

 

5

Đập Sui nước trong

TDP 11

P. An Bình

 

66

 

 

 

x

 

 

6

Hồ Cung Kiệm

TDP 11

P. An Bình

 

99

 

 

 

x

 

 

7

Hồ Liên Kết

B.Tring 2

P. An Lạc

 

86

 

 

 

x

 

 

8

Hồ Ông Diễn

B.Tring 2

P. An Lạc

 

88

 

 

 

x

 

 

9

Hồ Ea Hrk

B.Tring 3

P. An Lạc

 

107

 

 

 

x

 

 

10

Hồ Tơng Mja

B.Trang

Xã Ea BIang

5

74

 

 

x

x

 

 

11

Hồ Dung Khiêng (N2)

B.Trang

Xã Ea Blang

4

85

 

 

x

x

 

 

12

Đập dâng B.Tring (N1, N4)

T. Tân Hòa

Xã Ea Blang

 

81

 

 

 

x

 

 

13

Hồ Ea Drông

Thôn 6

Xã Ea Drông

5

143

 

 

x

x

 

 

14

Hồ Ea Mrông

Thôn 6

Xã Ea Drông

22

40

 

 

x

x

 

 

15

Hồ Ea Tung

Thôn 6

Xã Ea Drông

22

104

 

 

x

x

 

 

16

Hồ Ea Nghách

Thôn 7

Xã Ea Drông

50

96

 

 

x

x

 

 

17

Hồ Ea Muých Thượng

Thôn 5

Ea Drông

43

94

 

 

x

x

 

 

18

Hồ Ea Muých Hạ

Thôn 4

Xã Ea Drông

6

70

 

 

x

x

 

 

19

Hồ 12/3

TDP 3

P. Đoàn Kết

 

51

 

 

 

x

 

 

20

Hồ Ân Mỹ

TDP 1

P. Đoàn Kết

 

66

 

 

 

x

 

 

21

Hồ Cây Sấu

Thôn 5

Xã Bình Thuận

18

42

 

 

x

x

 

 

22

Hồ Thôn 8

Thôn 8

Xã Bình Thuận

4

26

 

 

x

x

 

 

23

Hồ Ông Sung

Thôn 8

Xã Bình Thuận

35

41

 

 

x

x

 

 

24

Hồ A90 Thượng

Thôn 7

Xã Bình Thuận

2

25

 

 

x

x

 

 

25

Hồ A90 Hạ

Thôn 7

Xã Bình Thuận

5

36

 

 

x

x

 

 

26

Hồ Ea Phê

B.Hòa 3

Xã Bình Thuận

30

206

 

 

x

x

 

 

27

Hồ Hòa Bình

B.Hòa 2

Xã Bình Thuận

37

96

 

 

x

x

 

 

28

Hồ Hợp Thành

TDP 1

P. Thống Nhất

 

112

 

 

 

x

 

 

29

Hồ Tân Hà

TDP 4

P. Thng Nhất

 

75

 

 

 

x

 

 

30

Hồ Lầy Long

TDP 4

P. Thng Nhất

 

51

 

 

 

x

 

 

31

Hồ Buôn Lung

TDP 2

P. Thng Nhất

13

102

 

 

x

x

 

 

32

Hồ Lầy Bình

TPD 4

P. Thng Nhất

 

51

 

 

 

x

 

 

33

Hồ Hà Môn

TPD 4

P. Thng Nhất

 

85

 

 

 

x

 

 

34

Hồ Thuận Phát

TPD 3

P. Thng Nhất

 

50

 

 

 

x

 

 

35

Hồ Nam Hồng 1

TPD 2

P. Bình Tân

4

90

 

 

x

x

 

 

36

Hồ Nam Hng 2

TPD 2

P. Bình Tân

11

86

 

 

x

x

 

 

37

Hồ Hà Cỏ

TPD 1

P. Bình Tân

6

155

 

 

x

x

 

 

38

Hồ Ea Ban

TPD 1

P. Bình Tân

10

50

 

 

x

x

 

 

39

Hồ Ea Blang

Thôn 1

Xã Ea Siên

27

122

 

 

x

x

 

 

40

Hồ Ea Muých

Thôn 2

Xã Ea Siên

32

75

 

 

x

x

 

 

41

Hồ Ea Buor

Tây Hà 4

Xã Cư Bao

 

55

 

 

 

x

 

 

42

Hồ Ea Kram

Tây Hà 4

Xã Cư Bao

17

66

 

 

x

x

 

 

43

Hồ Sơn Lộc

Tây Hà 6

Xã Cư Bao

7

18

 

 

x

x

 

 

44

Hồ Ea Nao Đa

Tây Hà 6

Xã Cư Bao

13

66

 

 

x

x

 

 

45

Hồ Ea Mnút

Tây Hà 4

Xã Cư Bao

 

21

 

 

 

x

 

 

46

Hồ Ea Bực

P. Thng Nhất

P. Thống Nhất

5

120

 

 

x

x

 

 

47

Đập dâng Thống Nhất

P. Thng Nht

P. Thống Nht

175

50

 

 

x

x

 

 

 

Tổng cộng

 

 

608

3.765

0

0

 

 

 

 

V

HUYỆN KRÔNG NĂNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đập dâng Tam Lực

Xã Ea Tam

UBND xã

30

 

 

 

x

 

 

 

2

Hồ Ea Pir hạ

Xã Cư Klông

UBND xã

 

41

 

 

 

x

 

 

3

Hồ Tam Khảnh

Xã Cư Klông

UBND xã

 

50

 

 

 

x

 

 

4

Hồ Ea Pan (Ea Pal)

Xã Dliê Ya

UBND xã

3

20

 

 

x

x

 

 

5

Hồ Ea Tia (Ea Toa)

Xã Dliê Ya

UBND xã

15

5

 

 

x

x

 

 

6

Hồ Sình Kè

Xã Dliê Ya

UBND xã

 

100

 

 

 

x

 

 

7

Hồ Ea Ruế

Xã Dliê Ya

UBND xã

 

35

 

 

 

x

 

 

8

Hồ Giang Xuân

Xã Ea Dah

UBND xã

10

38

 

 

x

x

 

 

9

Hồ Giang Châu

Xã Ea Dah

UBND xã

3

23

 

 

x

x

 

 

10

Hồ Xuân Lng 2

Xã Ea Dah

UBND xã

12

8

 

 

x

x

 

 

11

Hồ Giang Thanh

Xã Ea Dah

UBND xã

15

 

 

 

x

 

 

 

12

Hồ Ea Tok

Xã Ea Dah

UBND xã

15

 

 

 

x

 

 

 

13

Hồ Ea Mik (Ea Much)

Xã Ea H

UBND xã

 

25

 

 

 

x

 

 

14

Hồ Cty Cao su (Bảy thiện)

Xã Ea H

UBND xã

 

100

 

 

 

x

 

 

15

Hồ Ea Drông

Xã Ea H

UBND xã

20

20

 

 

x

x

 

 

16

Hồ Ea Quanh

Xã Ea H

UBND xã

 

15

 

 

 

x

 

 

17

Hồ Buôn Gir (Buôn Gier)

Xã Ea H

UBND xã

 

35

 

 

 

x

 

 

18

Hồ Ea Buih

Xã Ea Púk

UBND xã

 

20

 

 

 

x

 

 

19

Hồ Ea Dril II (Ea Drin)

Xã Ea Púk

UBND xã

13

30

 

 

x

x

 

 

20

Hồ Cây Đa

Xã Ea Púk

UBND xã

 

75

 

 

 

x

 

 

21

Hồ Ea Dril I (Ea Drin 1)

Xã Ea Tam

UBND xã

10

30

 

 

x

x

 

 

22

Hồ Tam Điền

Xã Ea Tam

UBND xã

15

 

 

 

x

 

 

 

23

Hồ Ea Ding (Ea Chăm)

Xã Ea Tân

UBND xã

 

46

 

 

 

x

 

 

24

Hồ Ea Đinh

Xã Ea Tân

UBND xã

 

25

 

 

 

x

 

 

25

Hồ An Thuận (S 5)

Xã Ea Tân

UBND xã

 

35

 

 

 

x

 

 

26

Hồ Ea Toh h

Xã Ea Toh

UBND xã

30

60

 

 

x

x

 

 

27

Hồ Ea Toh thượng

Xã Ea Toh

UBND xã

 

30

 

 

 

x

 

 

28

Hồ Ea Km 1

TT Krông Năng

UBND xã

 

15

 

 

 

x

 

 

29

Hồ Ea Knông (Thanh Niên)

TT KrôngNăng

UBND xã

 

20

 

 

 

x

 

 

30

Hồ Sen

TT Krông Năng

UBND xã

 

20

 

 

 

x

 

 

31

Hồ Thanh Niên

Xã Phú Lộc

UBND xã

50

75

 

 

x

x

 

 

32

Hồ Lộc Yên

Xã Phú Lộc

UBND xã

 

15

 

 

 

x

 

 

33

Hồ 86

Xã Phú Lộc

UBND xã

 

20

 

 

 

x

 

 

34

Hồ Buôn Kú

Xã Phú Xuân

UBND xã

35

10

 

 

x

x

 

 

35

Hồ Bàu Sen

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

30

 

 

 

x

 

 

36

Hồ Buôn Thu

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

32

 

 

 

x

 

 

37

Hồ Trũng Tre

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

50

 

 

 

x

 

 

38

Hồ C6

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

20

 

 

 

x

 

 

39

Hồ ủy ban

Xã Phú Xuân

UBND xã

10

20

 

 

x

x

 

 

40

Hồ Ea Til

Xã Tam Giang

UBND xã

30

15

 

 

x

x

 

 

41

Hồ Ea Dah 2

Xã Tam Giang

UBND xã

10

 

 

 

x

 

 

 

42

Hồ Tam Giang I

Xã Tam Giang

UBND xã

10

20

 

 

x

x

 

 

43

Hồ Ea Ngao

Xã Cư Klông

UBND xã

35

36

 

 

x

x

 

 

44

Hồ Tam Thuận

Xã Cư Klông

UBND xã

20

 

 

 

x

 

 

 

45

Hồ Ea Kné

Xã Dliê Ya

UBND xã

15

50

 

 

x

x

 

 

46

Hồ Ea Kút

Xã Dliê Ya

UBND xã

25

100

 

 

x

x

 

 

47

Hồ Ea Tam

Xã Ea Tam

UBND xã

30

30

 

 

x

x

 

 

48

Hồ Buôn Trp

Xã Ea Tam

UBND xã

 

66

 

 

 

x

 

 

49

Hồ Tam Lập

Xã Ea Tam

UBND xã

 

35

 

 

 

x

 

 

50

Hồ Cư Drông

Xã Ea Tam

UBND xã

 

80

 

 

 

x

 

 

51

Hồ Ea Chiêu

Xã Ea Tân

UBND xã

 

35

 

 

 

x

 

 

52

Hồ Ea Kul

Xã Ea Tân

UBND xã

 

61

 

 

 

x

 

 

53

Hồ Đông Hồ

TT Krông Năng

UBND xã

10

70

 

 

x

x

 

 

54

Hồ Đà Lạt

TT Krông Năng

UBND xã

 

40

 

 

 

x

 

 

55

Hồ Ea Mlung

Xã Tam Giang

UBND xã

 

25

 

 

 

x

 

 

56

Hồ Ea Dah

Xã Tam Giang

UBND xã

10

70

 

 

x

x

 

 

57

Hồ EaKar 1

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

40

 

 

 

x

 

 

58

Hồ Ekar Miên 1

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

20

 

 

 

x

 

 

59

Hồ Ekar Miên 2

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

40

 

 

 

x

 

 

60

Hồ Ekar Miên 3

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

50

 

 

 

x

 

 

61

Hồ Ea Đrông 1

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

200

 

 

 

x

 

 

62

Hồ Ea Đrông 2

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

56

 

 

 

x

 

 

63

Hồ Eabru 1

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

50

 

 

 

x

 

 

64

Hồ Eabru 2

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

50

 

 

 

x

 

 

65

Hồ Eabru 3

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

50

 

 

 

x

 

 

66

Hồ Phú Xuân 1 (Hồ C7)

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

30

 

 

 

x

 

 

67

Hồ Phú Xuân 2 (hồ đội 9)

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

55

 

 

 

x

 

 

68

Hồ EaCung 1

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

40

 

 

 

x

 

 

69

Hồ EaCung 2

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

30

 

 

 

x

 

 

70

Hồ đội 14

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

25

 

 

 

x

 

 

71

Hồ C3

Xã Phú Xuân

UBND xã

 

36

 

 

 

x

 

 

 

Tổng cộng

 

 

481

2.698

0

0

 

 

 

 

VI

HUYỆN EA KAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ Ea Kar thượng

TT Ea Kar

UBND TT Eakar

25

8

 

 

x

x

 

 

2

Hồ Ea Kdruôi

TT Ea Kar

UBND TT Eakar

9

30

 

 

x

x

 

 

3

Hồ thôn 7

TT Ea Knốp

UBND TT EakNốp

8

200

 

 

x

x

 

 

4

Đội 1 (Trại điều)

TT Ea Knốp

UBND TT EakNốp

6

10

 

 

x

x

 

 

5

Đội 2 (Trại điều)

TT Ea Knốp

UBND TT EakNốp

 

10

 

 

 

x

 

 

6

Đội 4 a

TT Ea Knốp

UBND TT EakNốp

5

70

 

 

x

x

 

 

7

Hồ Ea Thu

Xã Cư Bông

HTX Toàn thắng Cư bông

25

 

 

 

x

 

 

 

8

Hồ Lồ Ô

Xã Cư Bông

HTX Toàn thắng Cư bông

35

 

 

 

x

 

 

 

9

Hồ Buôn trưng

Xã Cư Bông

HTX Toàn thắng Cư bông

70

10

 

 

x

x

 

 

10

Hồ Ea Bớt

Xã Cư Bông

HTX Toàn thắng Cư bông

70

 

 

 

x

 

 

 

11

Trạm Bơm 132

Xã Cư Bông

HTX Toàn thắng Cư bông

160

 

 

 

 

 

x

 

12

Hồ Ea Bư

Xã Cư Huê

UBND xã Cư huê

15

5

 

 

x

x

 

 

13

Đập Buôn M'oa

Xã Cư Huê

UBND xã Cư huê

30

 

 

 

x

 

 

 

14

T/Bơm điện biên

Xã Ea kmút

UBND xã EaKmút

70

 

 

 

 

 

x

 

15

T/Bơm Hồ Ea Ô hạ

Xã Cư ní

UBND xã EaKmút

65

 

 

 

 

 

x

 

16

Hồ Ea Ô thượng

Xã Cư ní

UBND xã Cư ní

12

5

 

 

x

x

 

 

17

Hồ Ea Ngao

Xã Cư Jang

UBND xã Cư yang

50

 

 

 

x

 

 

 

18

Hồ Thôn 11-13

Xã Cư Jang

UBND xã Cư yang

35

 

 

 

x

 

 

 

19

Hồ Ea Drui

Xã Cư Jang

UBND xã Cư yang

34

5

 

 

x

x

 

 

20

Hồ Ea Kua

Xã Cư Jang

UBND xã Cư yang

42

 

 

 

x

 

 

 

21

Hồ Ea Dê

Xã Cư Elang

UBND xã Cư Elang

90

 

40

 

x

x

 

 

22

Hồ Ea Tlit

Xã Cư Elang

UBND xã Cư Elang

50

20

 

 

x

x

 

 

23

Hồ Ea Dông

Xã Cư Elang

HTX NN Thành lợi xã Ea Ô

50

45

 

 

x

x

 

 

24

Trạm bơm thôn 7a

Xã Ea Ô

HTX NN Thành lợi xã Ea Ô

90

30

 

 

 

 

x

x

25

Trạm bơm thôn 7b

Xã Ea Ô

HTX NN Thành lợi xã Ea Ô

55

 

 

 

 

 

x

 

26

Hồ Đội 7

Xã Ea Đar

UBND xã Đar

 

207

 

 

 

x

 

 

27

Hồ Đội 8

Xã Ea Đar

UBND xã Đar

 

500

 

 

 

x

 

 

28

Hồ Ea Taul

Xã Ea Đar

UBND xã Đar

10

20

 

 

x

x

 

 

29

Hồ Đội 5

Xã Ea Păl

HTX Nông nghiệp 714 Ea Păl

20

5

 

 

x

x

 

 

30

Trạm bơm khu A

Xã Ea Păl

HTX Nông nghiệp 714 Ea Păl

118

 

 

 

 

 

x

 

31

Trạm bơm khu B

Xã Ea Păl

HTX Nông nghiệp 714 Ea Păl

180

 

 

 

 

 

x

 

32

Trạm bơm khu C

Xã Ea Păl

HTX Nông nghiệp 714 Ea Păl

53

 

 

 

 

 

x

 

33

Hồ Thôn 15

Xã Cư Prông

UBND xã Cư Prông

40

 

 

 

x

 

 

 

34

Hồ Ea Grap

Xã Cư Prông

UBND xã Cư Prông

100

 

 

 

x

 

 

 

35

Hồ Thôn 16

Xã Cư Prông

UBND xã Cư Prông

20

8

 

 

x

x

 

 

36

Hồ Thôn 10

Xã Cư Prông

UBND xã Cư Prông

31

 

 

 

x

 

 

 

37

Hồ Thôn 11

Xã Cir Prông

UBND xã Cư Prông

32

 

 

 

x

 

 

 

38

Hồ Buôn M’ Um

Xã Cư Prông

UBND xã Cư Prông

50

 

 

 

x

 

 

 

39

Hồ Bằng lăng

Xã Ea Sar

UBND xã Ea Sar

50

10

 

 

x

x

 

 

40

Hồ Ea Týh

Xã Ea Týh

UBND xã Ea Týh

21

5

 

 

x

x

 

 

41

Hồ Buôn EaKnốp

Xã Ea Týh

UBND xã Ea Týh

5

2

 

 

x

x

 

 

42

Hồ Đội 500

Xã Xuân Phú

UBND xã Xuân phú

5

200

10

 

x

x

 

 

43

Hồ Đội 4

Xã Xuân Phú

UBND xã Xuân phú

8

5

5