• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quyết định 62/2012/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và bãi bỏ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 62/2012/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2012/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN VÀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỔ 21/2014/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2012/QĐ- UBND NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1436/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2020 và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1153/BC-STP ngày 17 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số điều của Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ- UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Bãi bỏ một số điều sau đây của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012:

a) Bãi bỏ Điều 6;

b) Bãi bỏ Điều 7;

c) Bãi bỏ Điều 9;

d) Bãi bỏ Điều 10;

đ) Bãi bỏ Điều 11;

e) Bãi bỏ Điều 12;

g) Bãi bỏ Điều 13.

2. Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 01/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451694