• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 263/HĐND-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 756/STC-QLG&CS ngày 26/3/2020 và Công văn số 1240/STC-QLG&CS ngày 13/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

2. Quyết định này áp dụng đối với:

a) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế;

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

4. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản của Nhà nước có liên quan.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng quy định tại Quyết định này để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo định mức và quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính và Sở Y tế kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên đơn vị/Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

8

 

2

Máy X-Quang di động

Máy

10

 

3

Máy X-Quang C Arm

Máy

4

 

4

Hệ thống CT-Scaner < 64 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

3

 

5

Hệ thống CT-Scaner 64 – 128 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

2

 

6

Hệ thống CT-Scaner ≥ 256 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

1

 

7

Hệ thống chụp cộng hưỏng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

2

 

8

Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA)

Hệ thống

2

 

9

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

11

 

10

Máy siêu âm tổng quát

Máy

12

 

11

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

5

 

12

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

3

 

13

Máy thận nhân tạo

Máy

60

 

14

Máy thở

Máy

141

 

15

Máy gây mê

Máy

18

 

16

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

245

 

17

Bơm tiêm điện

Cái

677

 

18

Máy truyền dịch

Máy

677

 

19

Dao mổ điện cao tần

Cái

19

 

20

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

15

 

21

Máy phá rung tim

Máy

21

 

22

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

1

 

23

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

16

 

24

Đèn mổ treo trần

Cái

16

 

25

Đèn mổ di động

Cái

3

 

26

Bàn mổ

Cái

16

 

27

Máy điện tim

Máy

23

 

28

Máy điện não

Máy

3

 

29

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

6

 

30

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

 

31

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

32

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

33

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

34

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

17

 

35

Thiết bị xạ trị

Cái

1

 

36

Thiết bị xạ hình

Cái

1

 

37

Hệ thống chụp hình cắt lớp photon đơn (SPECT, SPECT/CT)

Hệ thống

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bàn đẻ

Cái

8

 

2

Bộ cắt Amidan

Bộ

4

 

3

Bộ chuẩn liều tự động

Bộ

2

 

4

Bộ dụng cụ khám răng

Bộ

4

 

5

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

1

 

6

Bộ dụng cụ nhuộm

Bộ

1

 

7

Bộ dụng cụ nội soi cắt túi mật và sản khoa

Bộ

5

 

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

5

 

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu ngoại tổng quát

Bộ

4

 

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ

Bộ

4

 

11

Bộ dây điện cực điện não

Bộ

6

 

12

Bộ đại phẫu

Bộ

8

 

13

Bể cách thủy

Cái

2

 

14

Bộ gắp phá sỏi bàng quang

Bộ

1

 

15

Bàn hơ tiêu bản

Cái

1

 

16

Bộ dụng cụ khám mắt

Bộ

3

 

17

Bộ kềm kẹp ruột

Bộ

3

 

18

Bộ khoan sọ não tự dừng

Bộ

4

 

19

Bộ khoan xương chũm

Bộ

3

 

20

Bộ mở khí quản

Bộ

4

 

21

Bộ dụng cụ mổ nội soi

Bộ

6

 

22

Bộ dụng cụ mổ sọ não

Bộ

3

 

23

Bộ hỗ trợ thở áp lực dương

Bộ

13

 

24

Bồn đun parafin

Cái

2

 

25

Bộ phẫu thuật chỉnh hình

Bộ

4

 

26

Bộ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

 

27

Bộ phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

Bộ

3

 

28

Bộ phẫu thuật mắt

Bộ

4

 

29

Bộ phẫu thuật mạch vành

Bộ

1

 

30

Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

4

 

31

Bộ phẫu thuật nội soi tổng quát

Bộ

3

 

32

Bộ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản

Bộ

2

 

33

Bộ phẫu thuật tim

Bộ

2

 

34

Bộ phẫu thuật tai và nhĩ

Bộ

3

 

35

Bộ phẫu thuật tim trẻ em

Bộ

2

 

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực trẻ em

Bộ

2

 

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực người lớn

Bộ

2

 

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu nhi

Bộ

1

 

39

Bộ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Bộ

2

 

40

Bồn rửa tay tiệt trùng

Cái

28

 

41

Bộ soi khám thủ thuật bàng quang niệu đạo

Bộ

3

 

42

Bộ soi tá tràng

Bộ

2

 

43

Bộ soi trực tràng

Bộ

4

 

44

Bơm tiêm chất cản quang

Cái

6

 

45

Bộ tiểu phẫu

Bộ

8

 

46

Bộ tán sỏi niệu quản ngược dòng

Bộ

3

 

47

Bộ dụng cụ phẫu thuật ngực

Bộ

1

 

48

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

3

 

49

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật

Bộ

3

 

50

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường âm đạo

Bộ

3

 

51

Bộ vi phẫu thuật dùng trong mổ não và U não

Bộ

2

 

52

Bộ dụng cụ mổ cột sống cổ lối trước

Bộ

2

 

53

Bộ dụng cụ mổ cột sống cổ lối sau

Bộ

2

 

54

Bộ dụng cụ mổ thoát vị đĩa đệm cổ

Bộ

2

 

55

Bộ dụng cụ bơm xi măng cột sống ngực và lưng

Bộ

2

 

56

Bộ dụng cụ mổ bắt vít qua da cột sống lưng

Bộ

2

 

57

Bộ dụng cụ vi phẫu mổ U tủy cổ

Bộ

2

 

58

Bộ dụng cụ chọc FNA

Bộ

1

 

59

Bộ bàn ghế đo khúc xạ

Bộ

2

 

60

Bồn chứa Oxy lỏng 12m3

Cái

2

 

61

Bơm dự phòng của máy tuần hoàn ngoài cơ thể

Cái

2

 

62

Ống soi mềm đặt nội khí quản khó

Cái

2

 

63

Hệ thống phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình + dụng cụ

Hệ thống

3

 

64

Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa – Túi mật

Bộ

10

 

65

Bộ dụng cụ phẫu thuật Thận – Niệu quản – Bàng quang

Bộ

10

 

66

Bộ dụng cụ phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

Bộ

3

 

67

Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị bẹn

Bộ

3

 

68

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng

Bộ

3

 

69

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh Nhi

Bộ

1

 

70

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

4

 

71

Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

3

 

72

Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp gối

Bộ

3

 

73

Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp vai

Bộ

3

 

74

Bộ dụng cụ phẫu thuật thay khớp háng

Bộ

3

 

75

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi dây chằng khớp gối

Bộ

3

 

76

Đèn đặt nội khí quản có màn hình Camera

Cái

5

 

77

Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu mạch máu CTCH

Bộ

4

 

78

Bộ dụng cụ phẫu thuật CTCH chi dưới

Bộ

5

 

79

Bộ dụng cụ phẫu thuật CTCH chi trên

Bộ

5

 

80

Bộ dụng cụ phẫu thuật CTCH đại phẫu

Bộ

4

 

81

Bảng kiểm tra thị lực điện tử

Cái

2

 

82

Bàn phẫu thuật mắt chuyên dụng

Cái

5

 

83

Buồng điều trị Oxy cao áp

Buồng

1

 

84

Khoan gia tốc dùng khoan sọ, cưa sọ, cắt sọ

Cái

2

 

85

Cần nội soi dạ dày phóng đại

Cái

3

 

86

Cần nội soi đại tràng phóng đại

Cái

2

 

87

Dao cắt đốt siêu âm

Cái

2

 

88

Đèn soi đáy mắt

Cái

4

 

89

Đèn điều trị vàng da

Cái

14

 

90

Doppler mạch máu

Cái

12

 

91

Doppler tim thai

Cái

20

 

92

Ghế cắt amidan

Cái

3

 

93

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

3

 

94

Ghế máy nha khoa

Cái

10

 

95

Giường sưởi ấm sơ sinh

Cái

21

 

96

Giường sưởi ấm sơ sinh di động

Cái

4

 

97

Hệ thống chụp ảnh và phân tích gel

Hệ thống

2

 

98

Máy cắt đốt

Máy

11

 

99

Hệ thống chụp mạch huỳnh quang mắt

Hệ thống

2

 

100

Hệ thống điện di

Hệ thống

2

 

101

Hệ thống định vị trong phẫu thuật cột sống - sọ não

Hệ thống

1

 

102

Hệ thống laser quang đông

Hệ thống

2

 

103

Hệ thống máy tiệt trùng khí EO

Hệ thống

2

 

104

Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch

Hệ thống

2

 

105

Hệ thống phẫu thuật mắt phaco

Hệ thống

2

 

106

Hệ thống tập phục hồi chức năng

Hệ thống

3

 

107

Hệ thống thở áp lực dương

Hệ thống

10

 

108

Hệ thống thở áp lực dương liên tục

Hệ thống

6

 

109

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

1

 

110

Hệ thống Monitoring trung tâm

Hệ thống

2

 

111

Hệ thống khám và điều trị TMH

Hệ thống

2

 

112

Hệ thống xử lý nước máy thận nhân tạo RO

Hệ thống

4

 

113

Hệ thống máy quét phim CR kỹ thuật số

Hệ thống

3

 

114

Hệ thống xử lý DR X – quang kỹ thuật số

Hệ thống

3

 

115

Hệ thống X – Quang răng toàn cảnh

Hệ thống

1

 

116

Hệ thống nội soi siêu âm

Hệ thống

1

 

117

Hệ thống Laser điều trị tật khúc xạ (bao gồm Laser Excimer và Femtosecond laser với phương pháp Relex Smile)

Hệ thống

1

 

118

Hệ thống Cobas 8000

Hệ thống

2

 

119

Hệ thống dây chuyền chuyển mẫu tự động

Hệ thống

1

 

120

Hệ thống Reatime PCR tự động

Hệ thống

1

 

121

Hệ thống tách chiết tế bào gốc

Hệ thống

1

 

122

Hệ thống triển khai bệnh án điện tử

Hệ thống

1

 

123

Hệ thống Pacs lưu trữ và truyền tải hình ảnh

Hệ thống

1

 

124

Kính hiển vi xét nghiệm

Cái

11

 

125

Kính hiển vi chụp hình

Cái

4

 

126

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

2

 

127

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

7

 

128

Kính hiển vi - vi phẫu thuật

Cái

2

 

129

Kính hiển vi phẫu thuật tai

Cái

4

 

130

Kính sinh hiển vi khám mắt

Cái

7

 

131

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

1

 

132

Kính vi phẫu thuật chuyên dùng cho ngoại thần kinh

Cái

1

 

133

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

17

 

134

Máy đo bản đồ giác mạc

Máy

1

 

135

Máy IOL Master (đo công suất T3)

Máy

1

 

136

Máy hấp dụng cụ Statim

Máy

1

 

137

Máy đếm tế bào nội mô

Máy

1

 

138

Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng đo độ mê sâu

Cái

4

 

139

Máy giặt

Máy

10

 

140

Máy siêu âm 4D chuyên Sản

Máy

1

 

141

Máy siêu âm đầu dò âm đạo

Máy

2

 

142

Máy cắt lát vi thể

Máy

3

 

143

Máy cất nước

Máy

2

 

144

Máy cưa thạch cao

Máy

5

 

145

Máy theo dõi SVO2, HCT, SaO2

Máy

1

 

146

Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT

Máy

2

 

147

Máy cắt lạnh

Máy

2

 

148

Máy cắt vi phẫu

Máy

4

 

149

Máy cưa xương ức

Máy

2

 

150

Máy cưa xương

Máy

5

 

151

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

3

 

152

Máy đo độ lắng máu

Máy

3

 

153

Máy đo độ đông máu tự động

Máy

4

 

154

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

5

 

155

Máy đo khí máu

Máy

6

 

156

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

3

 

157

Máy đo điện não

Máy

3

 

158

Máy đo khúc xạ giác mạc tự động

Máy

3

 

159

Máy đốt laser

Máy

3

 

160

Máy đo liều phóng xạ

Máy

3

 

161

Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu

Máy

20

 

162

Máy đo thính lực

Máy

4

 

163

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

 

164

Máy điều trị sóng ngắn và sóng liên tục

Máy

5

 

165

Máy điện xung

Máy

5

 

166

Máy garo tự động

Máy

5

 

167

Máy hút điện

Máy

62

 

168

Máy hút điện áp lực thấp

Máy

19

 

169

Máy kéo cột sống

Máy

5

 

170

Máy kéo cột sống cổ + lưng

Máy

4

 

171

Máy kích thích điện

Máy

8

 

172

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy

2

 

173

Máy khoan xương CT-CH

Máy

6

 

174

Máy khoan kết hợp xương hàm mặt

Máy

3

 

175

Máy lấy cao răng

Máy

3

 

176

Máy laser điều trị tăng nhãn áp

Máy

3

 

177

Máy lắc máu

Máy

9

 

178

Máy lọc máu liên tục

Máy

4

 

179

Máy ly tâm

Máy

17

 

180

Máy ly tâm lạnh

Máy

3

 

181

Máy điều trị bằng nhiệt + rung + từ

Máy

4

 

182

Máy nghe tim thai

Máy

10

 

183

Máy phân tích máu tự động

Máy

3

 

184

Máy xúc rửa dạ dày

Máy

4

 

185

Máy rửa màng lọc thận tự động

Máy

10

 

186

Máy rửa màng lọc thận thủ công

Máy

1

 

187

Máy rửa sấy tiệt trùng dụng cụ

Máy

3

 

188

Máy siêu âm mắt

Máy

2

 

189

Máy siêu âm trị liệu

Máy

5

 

190

Máy hủy U tuyến giáp bằng sóng cao tần (RFA)

Máy

1

 

191

Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Máy

1

 

192

Máy phân tích sinh hóa tự động AU 680

Máy

2

 

193

Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tự động

Máy

2

 

194

Máy miễn dịch Elisa tự động

Máy

2

 

195

Máy đếm tế bào huyết học tự động

Máy

2

 

196

Máy điện di mao quản tự động

Máy

1

 

197

Máy định danh vi khuẩn tự động Vitek II

Máy

1

 

198

Bàn mổ chấn thương chỉnh hình cản quang

Máy

5

 

199

Máy hấp tiệt trùng Sterat dung tích 173L

Máy

1

 

200

Máy cấy máu tự động Bactsalert 3D 120

Máy

1

 

201

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

1

 

202

Máy sấy lam

Máy

3

 

203

Máy siêu âm mạch máu xách tay

Máy

2

 

204

Máy sấy đồ vải

Máy

6

 

205

Máy holter theo dõi tim mạch 24h

Máy

10

 

206

Máy thu gom thành phần máu tự động

Máy

3

 

207

Máy Tạo Nhịp Tim Ngoài Cơ Thể

Máy

4

 

208

Máy tạo nhịp tạm thời 2 buồng

Máy

6

 

209

Máy tạo nhịp tạm thời 1 buồng

Máy

6

 

210

Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần (RFA)

Máy

2

 

211

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

1

 

212

Máy Laser nội mạch không xâm lấn

Máy

2

 

213

Máy tạo oxy 15L/phút

Máy

2

 

214

Máy tán sỏi trong gan

Máy

2

 

215

Máy ủ nhiệt

Máy

4

 

216

Máy vùi mô tự động

Máy

3

 

217

Máy xử lý mô tự động

Máy

3

 

218

Máy xét nghiệm ion đồ

Máy

4

 

219

Máy xét nghiệm máu 18 thông số

Máy

2

 

220

Máy xét nghiệm máu 26 thông số

Máy

4

 

221

Máy xét nghiệm PCR

Máy

2

 

222

Máy hạ thân nhiệt Thermogard XP

Máy

2

 

223

Máy thận HDF online

Máy

4

 

224

Máy thăm dò và đốt điện sinh lý

Máy

1

 

225

Máy đo ABI (đo độ xơ vữa mạch máu và vận tốc sóng mạch)

Máy

1

 

226

Máy hấp tiệt trùng

Máy

20

 

227

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterat dung tích 173L

Máy

1

 

228

Máy bơm nước rửa qua kênh nội soi

Máy

1

 

229

Máy đo nhĩ lượng đồ

Máy

1

 

230

Máy đo phản xạ cơ bàn đạp

Máy

1

 

231

Máy đốt cao tần cầm máu

Máy

1

 

232

Máy là công nghiệp(Ø500 x 2500)mm

Máy

1

 

233

Máy đóng gói

Máy

2

 

234

Máy ủi ép đa năng

Máy

3

 

235

Máy là bằng hơi nước

Máy

3

 

236

Máy bơm CO2

Máy

1

 

237

Máy gây mê kiểm soát nồng độ đích (TCI)

Máy

5

 

238

Máy theo dõi chức năng não (độ mê sâu, oxy não, PVI, SpHb)

Máy

5

 

239

Máy đo độ bão hòa oxy để bàn

Máy

20

 

240

Máy giảm đau bệnh nhân tự điều khiển ( PCA )

Máy

5

 

241

Máy siêu âm thần kinh mạch máu

Máy

3

 

242

Máy cắt đốt và hàn mạch máu

Máy

5

 

243

Máy cắt đốt siêu âm + tay dao

Máy

2

 

244

Máy đo độ giãn cơ

Máy

10

 

245

Máy dò kích thích thần kinh cơ

Máy

5

 

246

Máy đo độ tồn dư dãn cơ

Máy

20

 

247

Máy thử ACT

Máy

1

 

248

Máy thử khí máu

Máy

1

 

249

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể

Máy

1

 

250

Máy lấy da

Máy

1

 

251

Máy cắt lọc hoại tử bằng sóng siêu âm

Máy

1

 

252

Máy tán sỏi Laser 100w

Máy

1

 

253

Hệ thống nội soi bàng quang chẩn đoán Karl Storz

Hệ thống

1

 

254

Hệ thống nội soi bóc bướu tuyến tiền liệt

Hệ thống

1

 

255

Hệ thống nội soi ống mềm niệu quản, bể thận

Hệ thống

1

 

256

Bộ nội soi lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ

Bộ

1

 

257

Súng sinh thiết

Cái

5

 

258

Tủ lạnh âm độ sâu

Cái

4

 

259

Tủ làm ấm dịch truyền

Cái

4

 

260

Tủ an toàn sinh học

Cái

8

 

261

Tủ dụng cụ

Cái

6

 

262

Tủ hút vô trùng

Cái

5

 

263

Tủ sấy

Cái

6

 

264

Tủ trữ máu

Cái

5

 

265

Tủ thao tác PCR

Cái

2

 

266

Xe đựng thuốc và dụng cụ gây mê chuyên dụng

Xe

20

 

267

Xe tiêm thuốc đa năng có màn hình

Xe

50

 

268

Máy điện tim gắng sức

Máy

2

 

269

Holter điện tim 24h

Cái

18

 

270

Holter huyết áp 24h

Cái

19

2

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ

 

 

 

a

Bàn mổ đa năng

Cái

1

 

b

Bàn mổ đục thuỷ tinh thể

Cái

1

 

c

Bàn phẫu thuật mắt

Cái

1

 

2

Đèn mổ

 

 

 

a

Đèn mổ 4 bóng

Cái

2

 

b

Đèn mổ di động

Cái

2

 

3

Máy gây mê giúp thở

Máy

5

 

4

Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số

Máy

1

 

5

Máy phân tích sinh hoá bán tự động

Máy

1

 

6

Hệ thống máy Phaco

Hệ thống

1

 

7

Máy mổ phaco

Máy

1

 

8

Hệ thống mổ phaco Centurion

Hệ thống

1

 

9

Máy xét nghiệm 11 thông số nước tiểu

Máy

1

 

10

Máy li tâm 8 ống

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

4

 

2

Cụm Kính vol, godman và điện di giác mạc

Cái

1

 

3

Đèn soi đáy mắt ( 6 chức năng)

Cái

1

 

4

Hệ thống chụp mạch huỳnh quang đáy mắt

Hệ thống

1

 

5

Hệ thống dây nối tây cầm Ozil Torsional Phaco

Hệ thống

1

 

6

Hệ thống Labor inox dùng rửa tay tiệt trùng trong phòng mổ

Hệ thống

1

 

7

Hệ thống laser quang đông võng mạc

Hệ thống

1

 

8

Hệ thống mài tròng, định tâm, dò gọng tự động

Hệ thống

1

 

9

Hệ thống máy chụp hình võng mạc ( OTC)

Hệ thống

1

 

10

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

1

 

11

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

6

 

12

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

2

 

13

Lasser YAG

Cái

1

 

14

Máy chụp cắt lớp võng mạc

Máy

1

 

15

Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

Máy

1

 

16

Máy đo công suất thuỷ tinh thể

Máy

1

 

17

Máy đo khúc xạ giác mạc tự động

Máy

1

 

18

Máy đo thị trường

Máy

1

 

19

Máy monitor theo dõi bệnh nhân (có chức năng khi theo dõi khí mê)

Máy

1

 

20

Máy siêu âm mắt A/B

Máy

1

 

21

Máy sinh hiểm vi kẹp bàn

Máy

1

 

22

Máy đo khúc xa tự động

Máy

1

 

23

Máy siêu âm mắt

Máy

1

3

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X- Quang kỹ thuật số

Máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hoá các loại

Máy

2

 

4

Máy gây mê

Máy

1

 

5

Máy truyền dịch

Máy

1

 

6

Đèn mổ treo trần

Cái

1

 

7

Bàn mổ

Cái

1

 

8

Máy điện tim

Máy

1

 

9

Hệ thống nội soi tiêu hoá

Hệ thống

2

 

10

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

11

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

 

2

Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số

Máy

1

 

3

Máy xét nghiệm huyết học tự động 5 thành phần bạch cầu

Máy

1

 

4

Máy điện giải đồ 5 thông số

Máy

1

 

5

Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X

Máy

1

 

6

Máy đo HBA1C

Máy

1

 

7

Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số

Máy

2

 

8

Máy ly tâm máu

Máy

2

 

9

Máy Monitor

Máy

2

 

10

Máy rửa phim X- Quang tự động

Máy

1

 

11

Hệ thống xử lý X-Quang kỹ thuật số

Hệ thống

1

 

12

Hệ thống sắc thuốc sử dụng nồi hơi trung tâm

Hệ thống

1

 

13

Máy kéo dãn cổ, cột sống

Máy

2

 

14

Hệ thống máy kéo giãn cột sống: cổ lưng và ngực

Hệ thống

1

 

15

Máy kéo cột sống

Máy

1

 

16

Thiết bị laser nội mạch

Cái

3

 

17

Thiết bị laser bán dẫn nội mạch

Cái

3

 

18

Máy laser nội mạch 2 đầu phát

Máy

7

 

19

Máy từ trường điều trị

Máy

4

 

20

Máy siêu âm

Máy

4

 

21

Máy sinh hiển vi

Máy

1

 

22

Máy tạo oxy 5 lít/phút

Máy

1

 

23

Máy đo nồng độ bão hòa oxy

Máy

2

 

24

Máy điện phân điện xung 2 kênh

Máy

2

 

25

Máy điện xung

Máy

5

 

26

Máy plasma phẫu thuật

Máy

1

4

TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo Hemoglobin

Máy

10

 

2

Máy li tâm

Máy

9

 

3

Kính hiển vi

Máy

6

 

4

Máy ly tâm lạnh

Máy

2

 

5

Tủ lạnh âm

Cái

2

 

6

Tủ trữ máu

Cái

2

 

7

Máy hấp tiệt trùng

Máy

1

 

8

Máy miễn dịch hồng cầu tự động

Máy

1

 

9

Hệ thống đông máu tự động và thiết bị Lab xét nghiệm huyết học

Hệ thống

1

 

10

Dàn Elisa

Cái

1

 

11

Máy lắc dạng bập bênh

Máy

3

 

12

Tủ an toàn sinh học

Cái

1

 

13

Tủ đông nhanh huyết tương

Cái

1

5

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

2

Máy điện não

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy lưu huyết não

Máy

1

 

2

Máy li tâm 8 ống

Máy

1

 

3

Máy phân tích điện giải đồ

Máy

1

 

4

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

1

 

5

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

 

6

Máy tạo oxy khí trời

Máy

1

6

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Máy siêu âm

 

 

 

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

6

Máy thở

Máy

10

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

25

 

9

Máy truyền dịch

Máy

25

 

10

Máy điện tim

Máy

2

 

11

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

4

 

2

Máy đo điện giải đồ

Máy

1

 

3

Máy hút dịch

Máy

4

 

4

Máy khí máu

Máy

1

 

5

Máy lắc ống nghiệm

Máy

5

 

6

Máy ly tâm

Máy

2

 

7

Máy ly tâm lạnh

Máy

2

 

8

Máy nuôi cấy lao

Máy

2

 

9

Máy sấy tiêu bản

Máy

2

 

10

Máy xét nghiệm HbA1c

Máy

1

 

11

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

 

12

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

 

13

Máy Xpert

Máy

1

 

14

Tủ ấm y tế

Cái

3

 

15

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

5

 

16

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

 

17

Hệ thống nội soi màng phổi

Hệ thống

1

 

18

Máy xử lý mô dạng đứng, khép kín 300 cassettes

Máy

1

 

19

Máy cắt mô bệnh phẩm

Máy

1

 

20

Máy cắt lạnh

Máy

1

 

21

Máy in lên cassette

Máy

1

 

22

Máy in lên slide

Máy

1

 

23

Máy nhuộm tế bào

Máy

1

 

24

Máy dán lamen ( liên hoàn kết hợp với mấy nhuộm tế bào )

Máy

1

 

25

Kính hiển vi quang học 2 mắt

Cái

1

 

26

Kính hiển vi quang học kem camera chụp ảnh / truyền kỹ thuật số

Cái

1

 

27

Máy quét tiêu bản ( công suất quét 5 lam kính /1 lần nạp )

Máy

1

7

TRUNG TÂM PHÁP Y

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ dụng cụ mổ tử thi

Bộ

1

 

2

Cưa điện

Cái

4

 

3

Kính hiển vi 02 đầu thị kính có tích hợp máy chụp ảnh vi thể kỹ thuật số và máy vi tính

Cái

1

 

4

Kính hiển vi

Cái

2

 

5

Máy đúc bệnh phẩm

Máy

1

 

6

Máy cắt tiêu bản

Máy

1

 

7

Máy li tâm

Máy

1

 

8

Máy X-Quang

Máy

1

 

9

Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn

Cái

1

 

10

Tủ sấy

Cái

2

 

11

Máy hút ẩm

Máy

1

 

12

Máy nước nóng làm xét nghiệm

Máy

1

 

13

Máy vùi mô

Máy

1

 

14

Máy xử lý mô tự động có ly tâm đảo chiều

Máy

1

8

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK LẮK

 

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ DỰ PHÕNG TỈNH

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang

Máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy điện tim

Máy

1

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ cất béo

Bộ

1

 

2

Bộ cô quay chân không

Bộ

1

 

3

Bộ chiết pha rắn

Bộ

1

 

4

Bộ dụng cụ siêu âm

Bộ

1

 

5

Bộ làm test áp bì

Bộ

1

 

6

Bộ lấy mẫu khí

Bộ

1

 

7

Bộ lọc mẫu vi sinh 3 vị trí

Bộ

1

 

8

Bộ phân phối môi trường

Bộ

1

 

9

Bộ sắc ký

Bộ

2

 

10

Bơm chân không

Cái

1

 

11

Buồng cách âm

Buồng

1

 

12

Burette chuẩn độ hiện số

Cái

1

 

13

Giàn Elisa

Cái

2

 

14

Hệ thống buồng lạnh bảo quản văc xin

Hệ thống

1

 

15

Hệ thống lò quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hệ thống

2

 

16

Hệ thống PCR

Hệ thống

1

 

17

Máy cất béo

Máy

1

 

18

Máy cất nước

Máy

3

 

19

Máy chưng cất đạm

Máy

1

 

20

Máy dập mẫu

Máy

1

 

21

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

1

 

22

Máy đo ánh sáng

Máy

2

 

23

Máy đo bụi điện tử số

Máy

1

 

24

Máy đo bụi trọng lượng

Máy

1

 

25

Máy đo bức xạ Ion

Máy

1

 

26

Máy đo cường độ bức xạ nhiệt

Máy

1

 

27

Máy đo cường độ điện từ trường dòng điện công nghiệp

Máy

1

 

28

Máy đo Chlorin dư

Máy

1

 

29

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

 

30

Máy đo điện từ trường tần số Radio

Máy

1

 

31

Máy đo độ đục

Máy

1

 

32

Máy đo độ đường

Máy

1

 

33

Máy đo độ nhớt

Máy

2

 

34

Máy đo độ ồn có phân tích dãy tần

Máy

2

 

35

Máy đo độ rung

Máy

1

 

36

Máy đo nồng độ bụi bằng Laser

Máy

1

 

37

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay

Máy

2

 

38

Máy đo oxy hòa tan

Máy

2

 

39

Máy đo pH

Máy

4

 

40

Máy đo phóng xạ

Máy

1

 

41

Máy đo tiếng ồn

Máy

1

 

42

Máy đo tốc độ gió

Máy

2

 

43

Máy đo từ trường

Máy

1

 

44

Máy đo tỷ trọng

Máy

1

 

45

Máy đo thính lực

Máy

3

 

46

Máy đồng nhất mẫu

Máy

1

 

47

Máy giám sát bụi cá nhân

Máy

1

 

48

Máy hút ẩm

Máy

3

 

49

Máy hút chân không

Máy

1

 

50

Máy hút muỗi

Máy

5

 

51

Máy khuấy từ

Máy

5

 

52

Máy làm lạnh tuần hoàn

Máy

1

 

53

Máy lắc

Máy

2

 

54

Máy lấy mẫu khí

Máy

1

 

55

Máy ly tâm máu

Máy

8

 

56

Máy nghiền mẫu

Máy

3

 

57

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

2

 

58

Máy phân tích nước tiểu

Máy

2

 

59

Máy phun đeo vai

Máy

36

 

60

Máy phun hóa chất cỡ lớn

Máy

3

 

61

Máy quang phổ UV-Vis

Máy

1

 

62

Máy sinh khí hydro

Máy

1

 

63

Máy soi da

Máy

1

 

64

Máy xay mẫu khô

Máy

1

 

65

Máy XN HbA1C

Máy

1

 

66

TB phân tích nước cầm tay.2016

Cái

1

 

67

Tủ an toàn sinh học

Cái

4

 

68

Tủ ấm

Cái

6

 

69

Tủ đá TFW 800 + ổn áp

Cái

1

 

70

Tủ hút khí độc

Cái

1

 

71

Tủ lạnh âm sâu

Cái

3

 

72

Tủ lạnh trữ mẫu

Cái

3

 

73

Tủ lạnh lưu trữ văc xin

Cái

4

 

74

Tủ sấy

Cái

4

 

75

Thiết bị đo BOD WTW + Tủ BOD TS606/2

Cái

1

 

76

Thiết bị đo khí hậu đa năng

Cái

1

 

77

Thiết bị phản ứng ngưng kết

Cái

1

 

78

Thiết bị phân tích nhanh lý, hóa nước và thực phẩm.

Cái

1

 

79

Thiết bị xét nghiệm nhanh hóa chất bảo vệ thực vật

Cái

1

 

80

Thiết bị xét nghiệm nhanh vi sinh nước và thực vật

Cái

1

 

BỘ PHẬNCHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

2

Đèn mổ di động 4 bóng

Cái

1

 

3

Máy xét nghiệm sinh hoá (nhật bản)

Máy

1

 

4

Máy huyết học 18 thông số

Máy

1

 

5

Máy sinh hóa nước tiểu 13 thông số

Máy

1

 

6

Máy thở xách tay

Máy

1

 

7

Bàn mổ

Cái

1

 

8

Hệ thống X-Quang chụp nhũ ảnh

Hệ thống

1

 

9

Máy siêu âm

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo loãng xương

Máy

1

 

2

Máy li tâm

Máy

1

 

3

Máy lắc máu

Máy

1

 

4

Máy rửa phim

Máy

1

 

5

Bộ kính hiển vi kỹ thuật số

Cái

1

 

BỘ PHẬN PHÕNG CHỐNG SỐT RÉT- KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy sinh hoá tự động

Máy

1

 

2

Máy xét nghiệm Elisa tự động

Máy

1

 

3

Bộ xét nghiệm Elisa

Bộ

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

1

 

2

Máy ly tâm

Máy

1

 

3

Máy hấp ướt tiệt trùng tự động

Máy

1

 

4

Máy sấy khô dụng cụ y tế tự động

Máy

1

 

5

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

6

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

19

 

BỘ PHẬN PHÕNG CHỐNG HIV/AIDS

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa 16 chỉ số

Máy

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy lắc

Máy

2

 

2

Dàn Elisa

Cái

2

 

3

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

9

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẮK

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X - Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

4

Máy thở

Máy

2

 

5

Máy gây mê

Máy

2

 

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

5

 

7

Bơm tiêm điện

Cái

2

 

8

Máy truyền dịch

Máy

2

 

9

Dao mổ cao tần

Cái

2

 

10

Máy phá rung tim

Máy

2

 

11

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

12

Đèn mổ di động

Cái

2

 

13

Bàn mổ

Cái

2

 

14

Máy điện tim

Máy

2

 

15

Máy điện não

Máy

1

 

16

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

 

17

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

18

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Gường cấp cứu đa năng

Cái

3

 

2

Máy hút điện chạy liên tục

Máy

2

 

3

Máy đốt pô lip

Máy

1

 

4

Máy tạo Ô xy

Máy

1

 

5

Máy li tâm

Máy

1

 

6

Máy Monitor sản khoa

Máy

1

 

7

Máy bảo hoà ô xy

Máy

1

 

8

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

9

Monitor cấp cứu 5 thông số

Máy

1

 

10

Máy tạo ô xy di động 5l/ phút

Máy

2

 

11

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

1

 

12

Monitor 5 thông số

Máy

2

 

13

Máy đo độ bão hòa oxy trong máu model: OxcyonII

Máy

1

 

14

Máy hút dịch áp lực thấp model Senaton

Máy

1

 

15

Máy huyết học 18 thông số Model ABAcus380

Máy

1

 

16

Máy rửa dạ dày SC-II

Máy

1

 

17

Máy rửa phim tự động CP1000 và phụ tùng

Máy

1

 

18

Máy đông máu bán tự động

Máy

1

 

19

Máy tạo oxy khí trời

Máy

1

 

20

Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc ion

Máy

1

 

21

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số

Máy

1

 

22

Máy phân tích huyết học tự động > 18 thông số

Máy

1

10

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ KUIN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bàn mổ

Cái

2

 

2

Bơm tiêm điện

Cái

10

 

3

Máy gây mê

Máy

2

 

4

Máy giúp thở

Máy

8

 

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

 

6

Máy siêu âm Doppler màu 4D

Máy

1

 

7

Máy truyền dịch

Máy

15

 

8

Máy X Quang cao tần >300mA

Máy

1

 

9

Máy X Quang di động

Máy

3

 

10

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

1

 

11

Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động

Máy

1

 

12

Monitor sản khoa

Máy

6

 

13

Monitor theo dõi bệnh nhân

Máy

13

 

14

Bộ soi trực tràng loại ống cứng

Bộ

1

 

15

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

16

Đèn mổ treo trần

Cái

3

 

17

Máy phá rung tim

Cái

1

 

18

Máy đo điện não

Máy

2

 

19

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

20

Máy điện tim

Máy

3

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy hút dịch

Máy

3

 

2

Máy khí dung

Máy

5

 

3

Máy siêu âm điều trị

Máy

1

 

4

Máy laser điều trị

Máy

2

 

5

Máy châm cứu

Máy

10

 

6

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

1

 

7

Máy điều trị vàng da và soi Vein

Máy

1

 

8

Máy gây mê giúp thở

Máy

1

 

9

Máy tổng phân tích nước tiểu

Máy

1

 

10

Máy sinh hoá máu tự động

Máy

3

 

11

Máy ly tâm

Máy

2

 

12

Máy siêu âm màu

Máy

2

 

13

Máy siêu âm đen trắng

Máy

4

 

14

Máy X-Quang

Máy

2

 

15

Máy rửa Film

Máy

1

 

16

Hệ thống rửa Film kỹ thuật số

Máy

1

 

17

Máy điều trị tai mũi họng

Máy

1

 

18

Máy cắt Amydal

Máy

1

 

19

Máy soi tai mũi họng

Máy

1

 

20

Máy nha khoa

Máy

1

 

21

Máy cạo vôi

Máy

1

 

22

Máy gọi số tự động

Máy

1

 

23

Máy đo điện giải Na+, K+, CL điện cực chọn lọc

Máy

1

 

24

Máy điện từ trường điều trị

Máy

1

 

25

Máy tạo oxy di động 5 lít/phút

Máy

6

 

26

Máy đo độ bảo hoà oxy và nhịp mạch, loại để bàn

Máy

2

 

27

Máy thở trẻ em + Máy nén khí

Máy

2

 

28

Máy thở (chạy điện khí nén tự cấp)

Máy

1

 

29

Máy li tâm đa năng 4000 vòng/phút

Máy

1

 

30

Máy đo độ bão hoà oxy

Máy

5

 

31

Máy đốt cổ tử cung

Máy

1

 

32

Máy X-Quang di động

Máy

1

 

33

Máy đo khí máu

Máy

1

 

34

Máy khí dung siêu âm

Máy

3

 

35

Máy gây mê nội khí quản soft lan der 120

Máy

1

 

36

Máy nội soi dạ dày

Máy

1

 

37

Máy xét nghiệm HbA1C

Máy

1

 

38

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

2

 

39

Máy ủ test sinh học

Máy

1

 

40

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

1

 

41

Bàn mổ đa năng thuỷ lực

Cái

2

 

42

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

2

 

43

Bộ phẫu thuật tai xương chũm

Bộ

1

 

44

Dao mổ điện 300 WHF

Cái

1

11

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ M'GAR

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy X-Quang di động

Máy

2

 

3

Máy X-Quang C_arm

Máy

1

 

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

1

 

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

8

Máy thận nhân tạo

Máy

5

 

9

Máy thở

Máy

15

 

10

Máy gây mê

Máy

3

 

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

16

 

12

Bơm tiêm điện

Cái

56

 

13

Máy truyền dịch

Máy

56

 

14

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

 

15

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

3

 

16

Máy phá rung tim

Máy

4

 

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

 

18

Đèn mổ treo trần

Cái

3

 

19

Đèn mổ di động

Cái

7

 

20

Bàn mổ

Cái

3

 

21

Máy điện tim

Máy

4

 

22

Máy điện não

Máy

1

 

23

Hệ thống nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng )

Hệ thống

2

 

24

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

25

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

26

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

27

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

28

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

8

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy tạo oxy di động

Máy

11

 

2

Máy phân tích khí máu

Máy

2

 

3

Máy điều trị Laze

Máy

2

 

4

Máy điện từ trường điều trị

Máy

2

 

5

Máy điều trị xung điện

Máy

2

 

6

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

 

7

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

4

 

8

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

4

 

9

Máy ly tâm

Máy

4

 

10

Máy chụp X.Quang nha

Máy

2

 

11

Máy khử trùng phòng mổ

Máy

2

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ DỰ PHÕNG

 

 

 

III

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy

1

 

2

Máy đo độ ồn

Máy

1

 

3

Máy đo độ ẩm (Hygrometer)

Máy

1

 

4

Máy đo độ rung (Vibration meter)

Máy

1

 

5

Máy đo bụi

Máy

1

 

6

Máy đo bức xạ nhiệt

Máy

1

 

7

Máy đo lực bóp tay

Máy

1

 

8

Máy đo tốc độ gió

Máy

1

 

9

Máy ly tâm 4000-6000 vòng/phút

Máy

1

 

10

Máy lắc

Máy

1

 

11

Máy đo pH để bàn

Máy

1

 

12

Máy đo pH cầm tay

Máy

1

12

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 333

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy X-Quang di động

Máy

2

 

3

Hệ thống CT-Scaner < 64 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

1

 

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

8

Máy thở

Máy

9

 

9

Máy gây mê

Máy

4

 

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

8

 

11

Bơm tiêm điện

Cái

8

 

12

Máy truyền dịch

Máy

8

 

13

Máy phá rung tim

Máy

3

 

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Cái

2

 

15

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

16

Đèn mổ di động

Cái

3

 

17

Bàn mổ

Cái

2

 

18

Máy điện tim

Máy

5

 

19

Máy điện não

Máy

1

 

20

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

21

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

22

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

23

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

24

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

3

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ cắt tử cung đường âm đạo

Bộ

2

 

2

Bộ đèn soi đáy mắt-khám mắt

Bộ

1

 

3

Bộ điều trị răng hàm mặt

Bộ

1

 

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại tổng quát

Bộ

4

 

5

Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Bộ

4

 

6

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

3

 

7

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

3

 

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

4

 

9

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

30

 

10

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

2

 

11

Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế

Bộ

2

 

12

Bộ khám răng

Bộ

2

 

13

Bộ khám tai mũi họng

Bộ

1

 

14

Bộ kìm nhổ răng

Bộ

1

 

15

Bộ ngũ quan

Bộ

2

 

16

Bộ nội soi dạ dày, trực tràng mềm video monitor

Bộ

3

 

17

Bộ nội soi tiết niệu

Bộ

2

 

18

Bộ phẫu thuật răng 17 chi tiết

Bộ

2

 

19

Bộ phẫu thuật thủy tinh thể

Bộ

1

 

20

Bộ phẫu thuật xương

Bộ

2

 

21

Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ

Bộ

6

 

22

Bộ soi trực tràng loại ống cứng

Bộ

5

 

23

Bộ vi phẫu mắt

Bộ

1

 

24

Dao mổ điện 300WHF

Cái

3

 

25

Ghế+ Bộ khám điều trị răng hàm mặt + lấy cao răng bằng siêu âm

Cái

3

 

26

Giường cấp cứu

Cái

16

 

27

Giường kéo cột sống, cổ chạy điện

Cái

2

 

28

Gu Găm Xương Zaufal - Jason

Cái

5

 

29

Hệ thống RELISA đồng bộ

Hệ thống

6

 

30

Hệ thống rửa tay phẫu thuật

Hệ thống

2

 

31

Hệ thống sưởi ấm sơ sinh

Hệ thống

1

 

32

Khoan xương điện

Cái

2

 

33

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

3

 

34

Lồng ấp sơ sinh

Cái

4

 

35

Máy đo điện giải đồ

Máy

2

 

36

Máy đo độ bão hòa oxi

Máy

2

 

37

Máy đo đường huyết

Máy

3

 

38

May đo khúc xạ kế và độ cong giác mạc tự động

Máy

2

 

39

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

2

 

40

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Máy

2

 

41

Máy đốt điện

Máy

2

 

42

Máy giác hút sản khoa

Máy

1

 

43

Máy kéo cột sống tự động

Máy

2

 

44

Máy khí dung

Máy

6

 

45

Máy khoan xương

Máy

2

 

46

Máy khúc xạ kế tự động

Máy

2

 

47

Máy làm ấp truyền dịch

Máy

2

 

48

Máy Laze điều trị

Máy

3

 

49

Máy li tâm

Máy

2

 

50

Máy răng- Ghế răng

Máy

3

 

51

Máy rửa dụng cụ hơi nước chạy điện

Máy

2

 

52

Máy rửa phim X- Quang tự động>=90pim/g

Máy

2

 

53

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

1

 

54

Máy súc rửa dạ dày

Máy

2

 

55

Máy tạo oxi di động

Máy

6

 

56

Máy tập thể dục đa năng

Máy

2

 

57

Máy tháo lồng ruột trẻ em

Máy

2

 

58

Máy xung điện

Máy

3

 

59

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

1

13

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG ANA

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X- Quang kỹ thuật số

Máy

1

 

2

Máy X-Quang cao tần kỹ thuật số

Hệ thống

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

 

4

Máy siêu âm trị liệu

Máy

1

 

5

Máy siêu âm 4D

Máy

1

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

2

 

7

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Máy

1

 

8

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

1

 

9

Máy xét nghiệm HBA1C

Máy

1

 

10

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

Máy

1

 

11

Máy thở CPAP

Máy

1

 

12

Máy gây mê

Máy

1

 

13

Máy gây mê tự động

Máy

1

 

14

Bơm tiêm điện

Cái

2

 

15

Máy truyền dịch

Máy

2

 

16

Dao mổ điện cao tần

Cái

1

 

17

Máy phá rung tim

Máy

2

 

18

Đèn mổ treo trần

Cái

1

 

19

Bàn mổ

Cái

1

 

20

Máy điện tim 6 cần

Máy

3

 

21

Máy điện tim

Máy

2

 

22

Máy ghi điện não đồ

Máy

1

 

23

Hệ thống nội soi tiêu hóa (đại tràng)

Hệ thống

1

 

24

Bộ nội soi tiết niệu

Bộ

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy rửa dạ dày SC H

Máy

1

 

2

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

1

 

3

Đèn điều trị vàng da

Cái

1

 

4

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt 14K

Bộ

1

 

5

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa 31k

Bộ

1

 

6

Bộ dụng cụ trung phẫu 31K

Bộ

1

 

7

Bộ nội soi dạ dày ống mềm videp monitor

Bộ

1

 

8

Bộ phẫu thuật xương 69K

Bộ

1

 

9

Bộ tiểu phẫu 12k

Bộ

1

 

10

Lồng ấp sơ sinh

Cái

1

 

11

Máy bảo quản tử thi

Máy

1

 

12

Máy đốt cổ tử cung cao tần hoặc laser

Máy

1

 

13

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

1

 

14

Máy thở trẻ em máy nén khí

Máy

1

 

15

Monito theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Cái

1

 

16

Monito sản khoa 2 chức năng

Cái

1

 

17

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt 14K

Bộ

1

 

18

Bộ dụng cụ đại phẫu

Cái

1

 

19

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

 

20

Máy bán tự động Model chem7

Máy

1

 

21

Máy tạo o xi + phụ kiện

Máy

1

 

22

Máy montor theo dõi sản khoa

Máy

1

 

23

Bộ đặt nội khi quản 3 lưỡi pakitan

Bộ

3

 

24

Bộ dụng cụ chích lẹo 11k

Bộ

1

 

25

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt

Bộ

1

 

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 99k

Bộ

1

 

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

1

 

28

Bộ nội soi trực tràng loại ống cứng

Bộ

1

 

29

Máy đo điện giải N, L, Cl điện cực chọn lọc

Máy

1

 

30

Máy gây mê kèm thở + máy nén khí

Máy

1

 

31

Máy li tâm đa năng >=6000 vòng/phút

Máy

1

 

32

Máy li tâm máy

Máy

1

 

33

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

1

 

34

Máy tạo o xi di động 5 lít/ phút

Máy

1

 

35

Máy thở chạy điện dùng khí nén tự cấp

Máy

2

14

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG BÔNG

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số (đầu đọc CR)

Máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

4

Máy thở

Máy

20

 

5

Máy thở qua nội khí quản

Máy

1

 

6

Máy gây mê

Máy

2

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

20

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

7

 

9

Máy truyền dịch

Máy

7

 

10

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

11

Máy phá rung tim

Máy

3

 

12

Đèn mổ treo trần

Cái

4

 

13

Bàn mổ

Cái

2

 

14

Máy điện tim

Máy

5

 

15

Máy điện não

Máy

1

 

16

Hệ thống nội soi tiêu hóa….

Hệ thống

1

 

17

Hệ thống nội soi Tai- Mũi- Họng

Hệ thống

1

 

18

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

19

Máy theo dõi sản khoa

Máy

5

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ cắt Amidan

Bộ

2

 

2

Bộ đại phẫu

Bộ

2

 

3

Bộ dụng cụ mổ quặm , mộng mắt

Bộ

1

 

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng trẻ em

Bộ

1

 

5

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng

Bộ

1

 

6

Bộ dụng cụ phẫu thuật Sản khoa (gồm cả KHHGĐ )

Bộ

1

 

7

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá

Bộ

1

 

8

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

 

9

Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế

Bộ

1

 

10

Bộ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

1

 

11

Bộ tiểu phẫu

Bộ

1

 

12

Bộ trung phẫu

Bộ

1

 

13

Cưa xương điện

Cái

1

 

14

Đèn chiếu vàng da

Cái

1

 

15

Hệ thống khám và điều trị TMH

Hệ thống

1

 

16

Hệ thống máy điện châm

Hệ thống

1

 

17

Hệ thống máy sắc thuốc Đông y

Hệ thống

1

 

18

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

2

 

19

Lồng ấp trẻ em

Cái

2

 

20

Máy - giường kéo cột sống tự động

Máy

1

 

21

Máy 10 thông số nước tiểu

Máy

1

 

22

Máy cắt đốt điện ca tần trong phẫu thuật

Máy

2

 

23

Máy châm cứu điện 6 kênh

Máy

1

 

24

Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung

Máy

1

 

25

Máy điện phân điện xung 2 kênh

Máy

1

 

26

Máy điện từ trường điều trị

Máy

1

 

27

Máy điều trị bức xạ vi sóng 1 kênh

Máy

1

 

28

Máy điều trị sóng ngắn xung

Máy

1

 

29

Máy điều trị vi sóng

Máy

1

 

30

Máy điều trị xung điện

Máy

1

 

31

Máy đo độ bão hoà ô xy để bàn

Máy

2

 

32

Máy đo độ đông máu cầm tay

Máy

1

 

33

Máy đo thị lực L - 7040

Máy

1

 

34

Máy đo thính lực

Máy

1

 

35

Máy đọc quang phổ kế

Máy

1

 

36

Máy đông máu

Máy

1

 

37

Máy hút áp lực thấp chạy liên tục

Máy

1

 

38

Máy hút dịch chạy điện công suất lớn SU - 0305

Máy

1

 

39

Máy hút dịch chạy liên tục áp lưc thấp

Máy

1

 

40

Máy hút dịch

Máy

3

 

41

Máy hút đờm giải

Máy

1

 

42

Máy hút thai

Máy

3

 

43

Máy huyết học

Máy

1

 

44

Máy huyết học 18 thông số + phụ kiện

Máy

1

 

45

Máy kéo dãn cột sống cổ , ngực , lưng

Máy

1

 

46

Máy khí dung siêu âm

Máy

1

 

47

Máy khoan xương

Máy

1

 

48

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

1

 

49

Máy lắc máu

Máy

1

 

50

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

1

 

51

Máy lấy cao răng

Máy

1

 

52

Máy Laze điều trị 4 đầu phát

Máy

1

 

53

Máy ly tâm đa năng

Máy

1

 

54

Máy ly tâm máu Haematokrit 210

Máy

1

 

55

Máy phân tích diện giải 3 kênh

Máy

1

 

56

Máy phân tích huyết học 18 thông số

Máy

1

 

57

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

 

58

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

59

Máy phun dung dịch khử trùng

Máy

1

 

60

Máy rửa dạ dày tự động SC - IA

Máy

1

 

61

Máy rửa sấy phim tự động

Máy

1

 

62

Máy Siêu âm trắng đen dùng cho sản khoa

Máy

1

 

63

Máy Siêu âm điều trị ITO US 700

Máy

1

 

64

Máy sốc tim ( Phá rung tim & tạo nhịp )

Máy

2

 

65

May phân tích độ bão hoà

Máy

1

 

66

Máy súc rửa dạ dày

Máy

1

 

67

Máy sưởi ấm trẻ em

Máy

1

 

68

Máy tháo lồng ruột bằng hơi

Máy

2

 

69

Máy X quang nha

Máy

1

 

70

Máy sinh hóa tự động

Máy

1

 

71

Máy phân tích huyết học 20 thông số , 3 thành phần bạch cầu

Máy

1

 

72

Máy Laze châm cứu 12 kênh

Máy

1

 

73

Máy điện châm

Máy

1

 

74

Máy điện giải 4 thông số

Máy

1

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ DỰ PHÕNG

 

 

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy quang phổ UVIS

Máy

1

 

2

Kính hiểm vi hai mắt

Máy

1

 

3

Máy đo nồng độ nước

Máy

1

 

4

Máy siêu âm

Máy

1

 

5

Máy phun

Máy

4

 

6

Máy ly tâm nước tiểu

Máy

1

 

7

Máy đo PH cầm tay

Máy

1

 

8

Thiết bị đo ánh sáng

Cái

1

 

9

Thiết bị đo nhiệt ẩm cầm tay

Cái

1

15

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA KAR

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy chụp X quang kỹ thuật số

Máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy siêu trắng đen

Máy

1

 

4

Máy sinh hóa bán tự động

Máy

1

 

5

Máy sinh hóa tự động

Máy

1

 

6

Máy xét nghiệm miễn dịch

Máy

1

 

7

Máy thở

Máy

4

 

8

Máy gây mê

Máy

1

 

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

 

10

Bơm tiêm điện

Cái

4

 

11

Máy truyền dịch

Máy

6

 

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

1

 

13

Đèn mổ

Cái

3

 

14

Bàn mổ

Cái

1

 

15

Máy điện tim

Máy

2

 

16

Máy điện não

Máy

1

 

17

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

18

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

19

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo khúc xạ mắt tự động

Máy

2

 

2

Máy đo loãng xương

Máy

2

 

3

Máy đông máu bán tự động

Máy

2

 

4

Máy hút đờm dãi

Máy

6

 

5

Máy huyết học 18 thông số

Máy

3

 

6

Máy khoan xương

Máy

2

 

7

Máy li tâm

Máy

2

 

8

Máy nha khoa

Máy

2

 

9

Máy phân tích nước tiểu

Máy

2

 

10

Máy răng

Máy

2

 

11

Máy rửa phim tự động

Máy

2

 

12

Máy siêu âm trị liệu YHCT

Máy

4

 

13

Máy tạo Oxylen

Máy

3

 

14

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

16

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MĐRẮK

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy siêu âm màu 4D

Máy

1

 

3

Máy siêu âm trắng đen

Máy

3

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Máy

1

 

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

6

Máy thở

Máy

5

 

7

Máy gây mê

Máy

2

 

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

 

9

Bơm tiêm điện

Cái

10

 

10

Máy truyền dịch

Máy

10

 

11

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

12

Máy phá rung tim

Máy

3

 

13

Hệ thống phẫu thuật nội soi ngoại ổ bụng

Hệ thống

1

 

14

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

15

Đèn mổ di động

Cái

4

 

16

Bàn mổ

Cái

2

 

17

Máy điện tim 6 cần

Máy

1

 

18

Máy điện tim 3 cần

Máy

3

 

19

Máy điện tim 12 cần

Máy

1

 

20

Máy điện não

Máy

1

 

21

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

 

22

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

23

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

24

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy ly tâm

Máy

2

 

2

Máy điện giải đồ

Máy

1

 

3

Máy phân tích nước tiểu

Máy

3

 

4

Máy phân tích tốc độ lắng máu

Máy

1

 

5

Máy siêu âm điều trị đa tầng 1-3MHz

Máy

1

 

6

Máy điện xung H-3000

Máy

2

 

7

Kính hiển vi khám mắt

Cái

1

 

8

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

1

 

9

Máy đo khúc xạ kế tự động

Máy

1

 

10

Bộ tiểu phẫu xẻ chắp lẹo

Cái

1

 

11

Bộ dụng cụ mổ mộng thịt

Cái

1

 

12

Bộ dụng cụ mổ quặm

Cái

1

 

13

Bộ dụng cụ thông lệ đạo

Cái

1

 

14

Bộ dụng cụ thông lệ đạo

Cái

1

 

15

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

 

16

Giường bệnh chuyên dùng cho súc rửa dạ dày

Cái

1

 

17

Máy tạo O xy khí trời di động

Máy

7

 

18

Máy hút đờm, nhớt người lớn

Máy

4

 

19

Máy hút dịch phòng mổ

Máy

2

 

20

Máy hấp tiệt trùng loại 2 cửa dung tích 100 lít

Máy

1

 

21

Máy hấp ướt tiệt trùng loại 2 cửa dung tích 200 lít

Máy

1

 

22

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm loại 1 cửa 30 lít

Máy

0

 

23

Máy Doppler tim thai

Máy

1

17

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BUÔN ĐÔN

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy X quang di động

Máy

1

 

3

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

4

Máy siêu âm tổng quát

Máy

6

 

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

2

 

6

Máy thở

Máy

6

 

7

Máy gây mê

Máy

4

 

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

16

 

9

Bơm tiêm điện

Cái

16

 

10

Máy truyền dịch

Máy

16

 

11

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

 

12

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

2

 

13

Máy phá rung tim

Máy

3

 

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

 

15

Đèn mổ treo trần

Cái

4

 

16

Đèn mổ di động

Cái

5

 

17

Bàn mổ

Cái

4

 

18

Máy điện tim

Máy

4

 

19

Máy điện não

Máy

1

 

20

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

21

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

22

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

23

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

25

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

5

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ chuyển đổi X-Quang kỹ thuật số

Bộ

2

 

2

Bộ nội soi trực tràng ống cứng

Bộ

1

 

3

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

6

 

4

Máy lắc máu MEDDA

Máy

1

 

5

Máy xét nghiệm 18 thông số

Máy

2

 

6

Máy hút thai

Máy

1

 

7

Máy hút điện

Máy

1

 

8

Máy huyết học 20 thông số

Máy

1

 

9

Máy huyết học bán tự đông 20TS

Máy

1

 

10

Máy huyết học MS4

Máy

1

 

11

Máy Lase điều trị 25 MW

Máy

2

 

12

Máy ly tâm máu ( Mao dẫn)

Máy

1

 

13

Máy nha

Máy

3

 

14

Máy phân tích điện giải đồ 5 TS

Máy

2

 

15

Máy phun dung dịch khử trùng

Máy

1

 

16

Máy phun khí dung

Máy

14

 

17

Máy rửa phim XQ tự động >60

Máy

3

 

18

Máy tạo Ô xy

Máy

11

 

19

Máy Sinh hiển vi khám mắt/Đèn khe

Máy

1

 

20

Tủ ấm 37-60 độ, 60 Lít

Cái

3

 

21

Máy đo độ đông máu

Máy

1

 

22

Máy đo điện giải N+, K+,Cl - điện cực chọn lọc ion

Máy

3

 

23

Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số

Máy

2

 

24

Máy li tâm đa năng ≥ 4000 vòng/phút

Máy

2

 

25

Tủ lạnh trữ máu ≥ 120 lít

Cái

1

 

26

Máy cất nước 2 lần 2 lít/ giờ + Bộ tiền lọc

Máy

1

 

27

Tủ sấy điện 250°C 120 lít

Cái

1

 

28

Tủ sấy điện 250°C 60 lít

Cái

1

 

29

Máy giặt, vắt 30kg

Máy

1

 

30

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít

Cái

2

 

31

Nồi hấp tiệt trùng 200 lít

Cái

1

 

32

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng

Cái

3

 

33

Đèn điều trị vàng da

Cái

8

 

34

Máy hút dịch chạy điện

Máy

5

 

35

Máy khí dung siêu âm

Máy

10

 

36

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

1

 

37

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

3

 

38

Máy điện từ trường điều trị

Máy

5

 

39

Máy xung điện điều trị

Máy

10

 

40

Hệ thống rửa tay cho 2 phẫu thuật viên

Hệ thống

3

 

41

Bộ cắt Amidan

Bộ

6

 

42

Bộ dụng cụ khám răng

Bộ

35

 

43

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

1

 

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu ngoại tổng quát

Bộ

1

 

45

Bộ khoan xương chũm

Bộ

2

 

46

Bộ dụng cụ mổ nội soi

Bộ

2

 

47

Bộ phẫu thuật chỉnh hình

Bộ

1

 

48

Bộ phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

Bộ

4

 

49

Bộ phẫu thuật mắt (mổ mộng thịt)

Bộ

1

 

50

Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

2

 

51

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường âm đạo

Bộ

1

 

52

Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa – Túi mật

Bộ

4

 

53

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

1

 

54

Bộ Phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

4

 

55

Đèn đặt nội khí quản có màn hình & Camera

Cái

1

 

56

Hệ thống thở áp lực dương

Hệ thống

2

 

57

Hệ thống thở áp lực dương liên tục

Hệ thống

1

 

58

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

1

 

59

Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng

Hệ thống

2

 

60

Hệ thống Cobas 8000

Hệ thống

1

 

61

Hệ thống dây chuyền chuyển mẫu tự động

Hệ thống

1

 

62

Hệ thống triển khai bệnh án điện tử

Hệ thống

1

 

63

Hệ thống Pacs lưu trữ và truyền tải hình ảnh

Hệ thống

1

 

64

Kính hiển vi chụp hình

Cái

1

 

65

Máy cưa xương

Máy

1

 

66

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

2

 

67

Máy đo độ lắng máu

Máy

1

 

68

Máy đo độ đông máu tự động

Máy

1

 

69

Máy điều trị sóng ngắn và sóng liên tục

Máy

2

 

70

Máy kéo cột sống cổ + lưng

Máy

3

 

71

Máy lấy cao răng

Máy

2

 

72

Máy ly tâm

Máy

2

 

73

Máy nghe tim thai

Máy

3

 

74

Máy xúc rửa dạ dày

Máy

5

 

75

Máy miễn dịch Elisa tự động

Máy

1

 

76

Máy đếm tế bào huyết học tự động

Máy

1

 

77

Máy điện di mao quản tự động

Máy

1

 

78

Máy sấy lam

Máy

1

 

79

Máy siêu âm mạch máu xách tay

Máy

1

 

80

Máy sấy đồ vải

Máy

2

 

81

Máy holter theo dõi tim mạch 24h

Máy

1

 

82

Máy hấp tiệt trùng

Máy

3

 

83

Máy đốt cao tần cầm máu

Máy

1

 

84

Máy điện tim gắng sức

Máy

1

 

85

Máy Sinh hiển vi phẫu thuật

Máy

1

 

86

Máy siêu âm trị liệu (PHCN)

Máy

5

 

87

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 và nhịp tim Beuren P040

Máy

5

 

88

Máy khử rung tự động AED

Máy

1

 

89

Máy điện châm

Máy

61

18

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NĂNG

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang cao tần >300mA

Máy

1

 

2

Hệ thống X-Quang chụp cao tần

Máy

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

 

4

Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động

Máy

1

 

5

Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số

Máy

1

 

6

Máy xét nghiệm huyết học 20 thông số

Máy

1

 

7

Máy thở mát

Máy

1

 

8

Máy gây mê khí nén

Máy

1

 

9

Máy gây mê kèm thở

Máy

2

 

10

Máy Monitor theo dõi 5 thông số

Máy

2

 

11

Máy Monitor

Máy

1

 

12

Máy nội soi tai mũi họng

Máy

1

 

13

Bơm tiêm điện

Cái

2

 

14

Bơm tiêm tự động

Cái

1

 

15

Máy truyền dịch

Máy

2

 

16

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Cái

1

 

17

Bàn mổ đa năng thuỷ lực

Cái

1

 

18

Bàn mổ đa năng

Cái

1

 

19

Bàn mổ trung

Cái

1

 

20

Máy điện tim

Máy

2

 

21

Máy điện tim 6 kênh

Máy

2

 

22

Máy điện tim 3 cần

Máy

2

 

23

Bộ nội soi dạ dày

Bộ

1

 

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

25

Máy monitoring theo dõi sản khoa

Máy

1

 

26

Dao mổ điện

Cái

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Cái

 

 

1

Bàn kéo nắn xương đa năng

Cái

1

 

2

Bộ phẫu thuật tiêu hoá

Bộ

1

 

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

1

 

4

Bộ phẫu thuật xương (48 khoản)

Bộ

1

 

5

Đèn sưởi ấm sơ sinh

Cái

1

 

6

Đèn tần phổ

Cái

1

 

7

Đèn trám răng

Cái

1

 

8

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

1

 

9

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

1

 

10

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

 

11

Máy châm cứu

Máy

1

 

12

Máy chữa răng

Máy

1

 

13

Máy cạo vôi siêu âm

Máy

1

 

14

Máy đo độ bão hòa oxy

Máy

3

 

15

Máy đo điện giải

Máy

1

 

16

Máy đo nồng độ máu bán tự động

Máy

1

 

17

Máy hút phẫu thuật

Máy

1

 

18

Máy hút 2 bình (Máy hút nhớt)

Máy

1

 

19

Máy hút phụ khoa

Máy

1

 

20

Máy hút điện

Máy

2

 

21

Máy hút dịch

Máy

4

 

22

Máy huyết học 18 thông số

Máy

1

 

23

Máy hút thai

Máy

1

 

24

Máy kéo giãn cột sống

Máy

1

 

25

Máy lắc máu

Máy

2

 

26

Máy li tâm 8 ống

Máy

1

 

27

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

1

 

28

Máy phân tích nước tiểu

Máy

2

 

29

Máy rửa dạ dày

Máy

1

 

30

Máy rửa phim

Máy

2

 

31

Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Máy

1

 

32

Máy sinh hóa tự động

Máy

2

 

33

Máy xông khí dung

Máy

1

 

34

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

1

 

35

Hệ thống đọc và xử lý hành ảnh X-quang kỹ thuật số

Hệ thống

1

 

36

Bộ dụng cụ Amydal

Bộ

1

 

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật quặm (13 khoản)

Bộ

1

 

38

Bộ dụng cụ trung phẫu (25 khoản)

Bộ

1

 

39

Bộ dụng cụ y tế xã (42 khoản)

Bộ

1

 

40

Bàn khám tai mũi họng

Bộ

1

 

41

Bộ lấy dị vật thực quản

Bộ

1

 

42

Bàn nắn xương

Cái

1

 

43

Máy tạo oxy từ khí trời

Máy

2

 

44

Máy khoan tay

Máy

1

 

45

Máy siêu âm điều trị kết hợp với điện xung chuẩn đoán điện và Giác hút trị liệu

Máy

2

 

46

Máy tạo oxy di động

Máy

6

 

47

Máy hút đờm dãi 2 bình

Máy

2

 

48

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

 

49

Máy shook điện

Máy

1

 

50

Máy giúp thở

Máy

1

 

51

Máy miễn dịch tự động

Máy

1

 

52

Máy CITY

Máy

1

 

53

Hệ thống máy nội soi tai mũi họng (Mổ nội soi mũi xoang)

Máy

1

 

54

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Máy

1

 

55

Máy cắt đốt

Máy

1

 

56

Máy Monnitor sản khoa

Máy

1

 

57

Máy giác hút sản khoa

Máy

1

 

58

Bộ tiểu phẫu

Máy

2

 

59

Máy sóng ngắn

Máy

1

 

60

Máy huyết học

Máy

1

 

61

Máy ly tâm

Máy

1

 

62

Kính hiển vi

Cái

1

 

63

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

1

 

64

Máy súc rửa dạ dày

Máy

1

 

65

Máy thở xách tay Resmed

Máy

1

 

66

Máy đo SpO2 cầm tay

Máy

1

 

67

Máy khí dung

Máy

3

 

68

Máy bơm tiêm điện

Máy

3

 

69

Máy hút đờm dãi

Máy

1

 

70

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

1

 

71

Máy điện xung siêu âm điều trị

Máy

1

 

72

Cáp điện cực điện xung

Cái

2

 

73

Máy điện phân

Máy

1

 

74

Máy điện châm

Máy

10

 

75

Xe đạp tập PHCN

Cái

2

 

76

Máy phun sương tiệt trùng phòng mổ

Máy

1

 

77

Bộ tiểu phẫu 32 chi tiết

Bộ

3

 

78

Máy Monitor theo dõi sản khoa

Máy

1

19

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG BUK

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Bơm tiêm điện

Cái

1

 

2

Máy thở trẻ em và trẻ sơ sinh

Máy

 

 

3

Máy thở CPAP

Máy

2

 

4

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Máy

1

 

5

Máy phá rung tim

Máy

1

 

6

Máy phân tích huyết học tự động ≥ 18 thông số

Máy

1

 

7

Máy phân tích sinh hóa tự động ≥ 180 test/giờ

Máy

1

 

8

Monitor sản khoa, hai chức năng

Máy

1

 

9

Máy siêu âm đen trắng xách tay 2 đầu dò kèm máy in

Máy

1

 

10

Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò kèm máy in và xe đẩy

Máy

1

 

11

Máy X-quang cao tần ≥ 500 mA

Máy

1

 

12

Máy rửa phim XQ tự động ≥ 90 phim/giờ

Máy

2

 

13

Đèn đọc phim X-quang 2 phim 30 x 40 cm

Cái

2

 

14

Đèn đọc phim X-quang 1 phim 30 x 40 cm

Cái

2

 

15

Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng ống mềm video

Hệ thống

1

 

16

Dao mổ điện cao tần 300W HF

Cái

1

 

17

Máy gây mê kèm thở + Máy nén khí

Máy

1

 

18

Đèn mổ di động ≥ 60.000lux

Cái

1

 

19

Đèn mổ treo trần ≥ 120.000lux

Cái

1

 

20

Bàn mổ đa năng điện - thủy lực

Cái

1

 

21

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

1

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

Máy

4

 

2

Máy đo độ bão hòa ô xy loại để bàn

Máy

10

 

3

Bộ khám điều trị TMH + Ghế

Bộ

1

 

4

Bộ khám điều trị RHM + Ghế + Lấy cao răng bằng siêu âm

Bộ

1

 

5

Máy đo độ đông máu

Máy

1

 

6

Máy đo điện giải N+, K+, Cl - điện cực chọn lọc Ion

Máy

1

 

7

Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số

Máy

1

 

8

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

1

 

9

Máy ly tâm đa năng ≥ 4000 vòng/phút

Máy

1

 

10

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

1

 

11

Máy điện tim 6 kênh

Máy

2

 

12

Máy khí dung siêu âm

Máy

3

 

13

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

1

 

14

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

1

 

15

Máy điện từ trường điều trị

Máy

1

 

16

Máy Laser điều trị

Máy

1

 

17

Máy xung điện điều trị

Máy

1

 

18

Monitor phòng mổ 6 thông số

Cái

1

20

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H'LEO

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

 

2

Máy X-Quang di động

Máy

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

4

 

5

Máy thở

Máy

1

 

6

Máy gây mê

Máy

2

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

6

 

9

Máy truyền dịch

Máy

6

 

10

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

11

Máy phá rung tim

Máy

1

 

12

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

13

Đèn mổ di động

Cái

2

 

14

Bàn mổ

Cái

2

 

15

Máy điện tim

Máy

4

 

16

Máy điện não

Máy

1

 

17

Bộ nội soi dạ dày

Bộ

1

 

18

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

19

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

2

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ đặt nội khí quản (5 lưỡi đèn)

Bộ

1

 

2

Bộ đặt nội khí quản sơ sinh

Bộ

1

 

3

Kính hiển vi

Cái

5

 

4

Máy điện tim 3 cần

Máy

6

 

5

Máy đo nước tiểu 10 thông số

Máy

3

 

6

Máy hấp dụng cụ, tủ sấy tiệt trùng

Máy

6

 

7

Máy hút ẩm

Máy

2

 

8

Máy hút giúp sinh

Máy

4

 

9

Máy huyết học tự động

Máy

5

 

10

Máy li tâm

Máy

4

 

11

Máy phân tích HbA1C

Máy

1

 

12

Máy phân tích sinh hóa tự động có đo điện giải

Máy

1

 

13

Máy siêu âm

Máy

4

 

14

Máy sinh hóa tự động

Máy

2

 

15

Máy tạo oxy khí trời

Máy

20

 

16

Bộ đặt nội khí quản (3 lưỡi đèn)

Cái

2

 

17

Bộ dụng cụ cắt amydan

Bộ

1

 

18

Bộ dụng cụ chích, chắp lẹo

Bộ

1

 

19

Bộ dụng cụ đại phẫu 60k

Bộ

1

 

20

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt

Bộ

1

 

21

Bộ dụng cụ phẫu thuật đa năng (112k)

Bộ

1

 

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoa cắt dạ dày

Bộ

1

 

23

Bộ kính thử lực, kèm theo gọng (cận + viễn)

Bộ

1

 

24

Bộ nội soi trực tràng

Bộ

1

 

25

Bộ phẫu thuật ổ bụng

Bộ

1

 

26

Bộ phẫu thuật sản khoa

Bộ

1

 

27

Bộ phẫu thuật sản khoa (bao gồm kế hoạch hóa gia đình)

Bộ

1

 

28

Bộ phẫu thuật trung phẫu (31 khoản)

Bộ

1

 

29

Bộ phẫu thuật xương (69 khoản)

Bộ

1

 

30

Ghế + Bộ khám điều trị răng hàm mặt

Cái

1

 

31

Ghế + Bộ khám điều trị tai mũi họng

Cái

1

 

32

Giường kéo cột sống

Cái

1

 

33

Hệ thống khí oxyzen - Vacuum

Hệ thống

1

 

34

Hệ thống khí y tế

Hệ thống

1

 

35

Hệ thống khí y tế -Thiết bị ngoại vi - đồng hồ lưu lượng oxy

Hệ thống

1

 

36

Lồng ấp sơ sinh

Cái

2

 

37

Máy cắt bột

Máy

2

 

38

Máy đo điện giải cực chọn lọc N+, L+,cL Colombinie

Máy

1

 

39

Máy đo độ bão hòa oxy

Máy

4

 

40

Máy đo độ đông máu

Máy

1

 

41

Máy đông máu bán tự động

Máy

1

 

42

Máy hút điện

Máy

5

 

43

Máy kéo cột sống

Máy

2

 

44

Máy khí dung siêu âm

Máy

1

 

45

Máy khoan xương điện

Máy

1

 

46

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

1

 

47

Máy laser điều trị

Máy

1

 

48

Máy nghe tim thai

Máy

1

 

49

Máy phân tích khí trong máu Colombinie

Máy

1

 

50

Máy rửa dạ dày

Máy

1

 

51

Máy rửa phim

Máy

2

 

52

Máy sắc thuốc

Máy

1

 

53

Máy siêu âm điều trị

Máy

1

 

54

Máy sóng ngắn

Máy

1

 

55

Máy từ trường

Máy

1

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ DỰ PHÕNG

 

 

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Thiết bị đo ánh sáng

Cái

1

 

2

Thiết bị đo mẫu khí bụi

Cái

1

 

3

Thiết bị đo nhiệt ẩm cầm tay

Cái

1

 

4

Máy đo độ ồn điện tử

Máy

1

 

5

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

1

 

6

Máy li tâm

Máy

2

 

7

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

21

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG PẮK

 

 

 

I

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống chụp CT- Scaner

Máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy

1

 

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

5

Máy thở

Máy

6

 

6

Máy gây mê

Máy

3

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

3

 

9

Máy truyền dịch

Máy

3

 

10

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

 

11

Máy phá rung tim

Máy

3

 

12

Đèn mổ treo trần

Cái

3

 

13

Đèn mổ di động

Cái

2

 

14

Bàn mổ

Cái

3

 

15

Máy điện tim

Máy

4

 

16

Máy điện não

Máy

1

 

17

Hệ thống khám nội soi

Hệ thống

1

 

18

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

 

19

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

20

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

21

Máy theo dõi sản khoa

Máy

5

 

II

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ dụng cụ lẻ phẫu thuật ngoại khoa mắt

Bộ

7

 

2

Bộ dụng cụ ngoại khoa

Bộ

8

 

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

8

 

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

8

 

5

Bộ dụng cụ sản khoa

Bộ

8

 

6

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

11

 

7

Bộ khám điều trị nội soi TMH, ghế

Bộ

6

 

8

Bộ nội soi tiết niệu

Bộ

3

 

9

Bộ soi đồng tử khúc xạ

Bộ

3

 

10

Bộ tiểu phẫu

Bộ

17

 

11

Bộ valy cấp cứu

Cái

2

 

12

Đèn điều trị vàng da

Cái

7

 

13

Đèn gù khám bệnh

Cái

8

 

14

Đèn sưởi trẻ sơ sinh

Cái

9

 

15

Ghế nha khoa (Ghế, Bộ khám RHM, lấy cao)

Cái

4

 

16

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

5

 

17

Khoan xương tay

Cái

3

 

18

Máy phân tích khí máu

Máy

3

 

19

Máy nước tiểu 10 thông số

Máy

6

 

20

Lòng ấp dưỡng sinh cao cấp

Cái

3

 

21

Máy cắt đốt điện cao tầng

Máy

3

 

22

Máy châm cứu

Máy

39

 

23

Máy đo bộ bảo hòa oxy để bàn

Máy

8

 

24

Máy đo điện giải

Máy

3

 

25

Máy đo loãng xương

Máy

2

 

26

Máy đông máu bán tự động

Máy

2

 

27

Máy đốt cổ tử cung cao tần

Máy

3

 

28

Máy hút dịch

Máy

18

 

29

Máy khí dung siêu âm

Máy

12

 

30

Máy khúc xạ kế tự động

Máy

2

 

31

Máy làm ấm dịch chuyền

Máy

3

 

32

Máy laser điều trị

Máy

1

 

33

Máy li tâm đa năng

Máy

2

 

34

Máy rung cơ đông y

Máy

6

 

35

Máy rửa dạ dày

Máy

5

 

36

Máy tạo oxy di động

Máy

30

22

TRUNG TÂM DA LIỄU

 

 

 

I

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy sinh hóa

Máy

1

 

2

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

Máy

1

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Tủ HOTS vô trùng

Cái

1

 

2

Kính hiển vi 02 mắt

Cái

3

 

3

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

4

Máy ly tâm

Máy

1

 

5

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

1

 

6

Tủ sấy y dụng cụ

Cái

2

 

7

Máy phân tích da

Máy

1

 

8

Máy đốt điện sản khoa, da liễu

Máy

1

 

9

Máy đốt LASER CO2 Siêu xung phẫu thuật 30W

Máy

1

 

10

Máy đốt LASER CO2 phẫu thuật 45W

Máy

1

 

11

Máy làm đẹp da công nghệ CO2

Máy

1

 

12

Máy hút khói, khử mùi

Máy

2

 

13

Máy PLASMA GX III

Máy

1

 

14

Máy LASER thẩm mỹ

Máy

1

 

15

Máy điện di

Máy

1

 

16

Máy ly tâm

Máy

1

 

17

Máy tiêm đa kim

Máy

1

 

18

Máy lắc tròn

Máy

1

 

19

Máy IPL

Máy

1

 

20

Máy làm lạnh

Máy

1

 

21

Máy xét nghiệm dị ứng tự động

Máy

1

23

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 

 

 

I

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy chụp X Quang

Máy

1

 

2

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

1

 

3

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

24

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÖP

 

 

 

I

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X Quang

Máy

2

 

2

Máy siêu âm

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Máy

1

 

4

Máy giúp thở

Máy

2

 

5

Máy gây mê

Máy

1

 

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

6

 

7

Bơm tiêm điện

Cái

3

 

8

Máy chuyền dịch đếm giọt

Cái

3

 

9

Dao mổ điện

Cái

2

 

10

Máy phá rung tim tạo nhịp

Máy

2

 

11

Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Cái

1

 

12

Đèn mổ di động

Cái

3

 

13

Bàn Mổ

Cái

1

 

14

Máy điện tim 3 cần

Máy

2

 

15

Máy điện não vi tính 32 kênh

Máy

1

 

16

Bộ nội soi dạ dày ống mềm

Bộ

1

 

17

Máy nội soi cổ tử cung

Máy

1

 

18

Máy Monitor theo dõi sản khoa

Máy

2

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy tạo ô xy từ khí trời

Máy

2

 

2

Máy đo độ bão hoà ô xy loại để bàn

Máy

2

 

3

Máy hút dịch trong phòng mổ

Máy

2

 

4

Máy hút dịch

Máy

3

 

5

Máy khí dung

Máy

3

 

6

Máy rửa dạ dày tự động

Máy

2

 

7

Máy điện xung

Máy

3

 

8

Máy điều trị điện phân , điện xung

Máy

1

 

9

Máy kich thích điện 2 kênh

Máy

1

 

10

Máy hiệu ứng nhiệt

Máy

4

 

11

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

2

 

12

Máy rửa sấy phim tự động

Máy

1

 

13

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

 

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng

Bộ

1

 

15

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

1

 

16

Bộ hồi sức sơ sinh

Bộ

2

 

17

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

1

 

18

Bộ đặt nội khí quản người lớn

Bộ

2

 

19

Bộ tiểu phẫu

Bộ

2

 

20

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Bộ

3

 

21

Bộ mổ ruột thừa

Bộ

1

 

22

Bộ dụng cụ mổ ruột thừa

Bộ

2

 

23

Bộ rửa tay triệt trùng

Bộ

1

 

24

Bộ khám ngũ quan

Bộ

3

 

25

Kính hiển vi hai mắt

Cái

3

 

26

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

1

 

27

Máy huyết học tự động 18 thông số

Máy

2

 

28

Máy ly tâm

Máy

2

 

29

Máy phân tích nước tiểu

Máy

4

 

30

Máy sinh hóa bán tự động

Máy

2

 

31

Máy đo điện giải

Máy

1

 

32

Máy điện giải K+,Na ,K

Máy

1

 

33

Máy phân tích nước tiểu 11TS

Máy

2

 

34

Máy phân tích điện giải

Máy

1

 

35

Máy ly tâm máu Centurion

Máy

1

 

36

Hệ thống Elisa

Hệ thống

1

 

37

Máy điều trị kết hợp đa chức năng

Máy

1

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ DỰ PHÕNG

 

 

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy đo độ rung

Máy

1

 

2

Máy đo lực bóp tay

Máy

1

 

3

Máy đo bức xạ

Máy

1

 

4

Máy đo ánh sáng

Máy

1

 

5

Máy đo bụi môi trường

Máy

1

 

6

Máy đo độ ồn

Máy

1

 

7

Máy đo tốc độ gió

Máy

1

 

8

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

Máy

1

 

9

Máy ly tâm máu

Máy

1

 

10

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

2

 

11

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

1

 

12

Máy đo Ph để bàn

Máy

1

 

13

Máy đo PH cầm tay

Máy

2

 

14

Máy Quang phổ kế

Máy

1

 

15

Máy lắc

Máy

1

 

16

Máy xay mẫu

Máy

1

 

17

Máy khấy từ

Máy

1

 

18

Máy Xét nghiệm nước tiểu 10 TS

Máy

1

25

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BUÔN HỒ

 

 

 

I

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang di động

Máy

1

 

2

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

3

Máy Siêu âm tổng quát

Máy

4

 

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

5

Máy thở

Máy

3

 

6

Máy gây mê

Máy

3

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

6

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

21

 

9

Máy truyền dịch

Máy

21

 

10

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

11

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

2

 

12

Máy phá rung tim

Máy

3

 

13

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

 

14

Đèn mổ treo trần

Cái

2

 

15

Đèn mổ di động

Cái

2

 

16

Bàn mổ

Cái

2

 

17

Máy điện tim

Máy

6

 

18

Máy điện não

Máy

1

 

19

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, tá tràng)

Hệ thống

1

 

20

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

21

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

22

Máy theo dõi sản khoa hai chức năng

Máy

2

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

2

 

2

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

1

 

3

Máy đo điện giải

Máy

1

 

4

Máy đo độ đông máu cầm tay Hospitex

Máy

1

 

5

Máy ly tâm đa năng >=6000v/phút

Máy

1

 

6

Máy ly tâm mao (ống mao dẫn)

Máy

1

 

7

Máy phân tích khí trong máu Combiline

Máy

1

 

8

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

 

9

Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò kèm máy in

Máy

1

 

10

Máy Xquang di động Movix 4.0 E +

Máy

1

 

11

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

8

 

12

Máy hút điện

Máy

3

 

13

Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp

Máy

2

 

14

Máy tạo oxy di động 5 lít/phút

Máy

10

 

15

Máy thở CPAP

Máy

2

 

16

Máy hút đờm giải áp lực cao

Máy

4

 

17

Giường điện đa năng

Cái

59

 

18

Bộ nội soi trực tràng ống cứng

Bộ

1

 

19

Máy đo độ loãng xương toàn thân

Máy

1

 

20

Máy hút dịch Hansin suction

Máy

1

 

21

Đèn tia cực tím

Cái

1

 

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật

Bộ

1

 

23

Máy hút dịch áp lực thấp

Máy

6

 

24

Bàn kéo nắn xương đa năng

Cái

2

 

25

Bộ sản phụ khoa

Bộ

2

 

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa (cắt dạ dày) 30 khoản

Bộ

1

 

27

Bộ soi trực tràng loại ống cứng

Bộ

1

 

28

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Hệ thống

1

 

29

Máy đo độ bão hòa oxy và nhịp mạch để bàn

Máy

1

 

30

Máy đốt cổ tử cung cao tần hoặc Laser

Máy

1

 

31

Máy hút dịch phòng mổ

Máy

2

 

32

Máy khoan xương

Máy

2

 

33

Đèn mổ di động 5 bóng

Cái

1

 

34

Máy đo độ bão hòa oxy

Máy

1

 

35

Đèn điều trị vàng da XHZ-90

Cái

3

 

36

Máy hút thai

Máy

1

 

37

Lồng ấp sơ sinh

Cái

2

 

38

Monitor sản khoa 2 chức năng

Cái

1

 

39

Máy đốt cổ tử cung YESNG

Máy

1

 

40

Máy sưởi ấm

Máy

1

 

41

Máy hút nhớt

Máy

1

 

42

Máy nghe tim thai cầm tay

Máy

4

 

43

Máy phân tích nước tiểu Clinitex status

Máy

1

 

44

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số

Máy

1

 

45

Máy phân tích huyết học 20 thông số tự động

Máy

1

 

46

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Máy

1

 

47

Máy phân tích huyết học 33 thông số

Máy

1

 

48

Bơm hút nước thải máy sinh hóa

Cái

1

 

49

Máy điện từ trường điều trị

Máy

1

 

50

Máy Laze điều trị 25W

Máy

1

 

51

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

1

 

52

Máy kéo cột sống kết hợp cổ và lưng

Máy

3

 

53

Monitor theo dõi sản khoa đơn FC - 700

Cái

1

 

54

Máy hấp tiệt trùng để bàn SA-300 VF và phụ tùng

Máy

2

 

55

Bộ dụng cụ cắt amidan

Bộ

1

 

56

Bộ phẫu thuật mắt gồm 14 khoản

Bộ

1

 

57

Bộ khám mắt

Bộ

2

 

58

Bộ phẫu thuật mắt

Bộ

1

 

59

Kính hiển vi phẩu thuật mắt

Cái

1

 

60

Máy nha osada

Máy

2

 

61

Bộ dụng cụ chích, chắp lẹo

Bộ

1

 

62

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng

Bộ

1

 

63

Bộ khám điều trị THM + ghế

Bộ

1

 

64

Đèn khám mắt hình búa

Cái

2

 

65

Đèn soi đáy mắt pin đại hiệu Hein

Cái

4

 

66

Ghế + Bộ khám điều trị RHM + lấy cao răng

Cái

2

 

67

Máy đo khúc xạ mắt tự động

Máy

1

 

68

Hệ thống nước rửa tay tiệt trùng phòng mổ 2 vòi

Hệ thống

1

 

69

Dụng cụ cắt Amiđan 15 chi tiết

Cái

1

 

70

Máy nội soi tai mũi họng ống mềm

Máy

1

 

71

Máy cạo vôi răng

Máy

2

26

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BUÔN HỒ

 

 

 

I

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

TTYT TX Buôn hồ

 

 

 

1

Máy điện châm

Máy

1

 

2

Máy điện tim

Máy

1

 

3

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

 

4

Máy đo độ rung

Máy

1

 

5

Máy đo nhiệt độ

Máy

1

 

6

Máy đo thân nhiệt từ xa cầm tay

Máy

1

 

7

Máy đo thị lực

Máy

1

 

8

Máy đo thị lực bóp tay chân

Máy

1

 

9

Máy hút muỗi

Máy

1

 

10

Máy ly tâm

Máy

1

 

11

Máy nước nóng lạnh

Máy

4

 

12

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

 

13

Máy quang phổ

Máy

1

 

14

Máy siêu âm xách tay đen trắng

Máy

1

27

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

 

 

 

I

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

3

 

2

Máy X quang di động

Máy

1

 

3

Máy X quang C Arm

Máy

1

 

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

5

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

6

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

7

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

1

 

8

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

9

Máy thận nhân tạo

Máy

25

 

10

Máy thở

Máy

8

 

11

Máy gây mê

Máy

3

 

12

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

13

 

13

Bơm tiêm điện

Cái

15

 

14

Máy truyền dịch

Máy

15

 

15

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

 

16

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

3

 

17

Máy phá rung tim

Máy

5

 

18

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

 

19

Đèn mổ treo trần

Cái

3

 

20

Đèn mổ di động

Cái

4

 

21

Bàn mổ

Cái

4

 

22

Máy điện tim

Máy

6

 

23

Máy điện não

Máy

1

 

24

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

 

25

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

26

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

 

27

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

28

Máy theo dõi sản khoa hai chức năng

Máy

5

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy hút

Máy

22

 

2

Máy tạo oxy

Máy

13

 

3

Máy khoan bào đa năng

Máy

2

 

4

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

3

 

11

Máy đo độ khúc xạ tự động

Máy

2

 

12

Máy đốt điện

Máy

1

 

13

Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trẻ em

Máy

7

 

14

Khoan điện phòng mổ

Cái

4

 

15

Khoan tay phòng mổ

Cái

2

 

16

Kính sinh hiển vi phẫu thuật đa chức năng

Cái

2

 

17

Đèn khe khám mắt

Cái

2

 

18

Kính hiển vi mổ mắt

Cái

1

 

19

Máy laser bán dẫn nội mạch

Máy

1

 

20

Máy khí dung

Máy

22

 

21

Đèn điều trị vàng da

Cái

3

 

22

Kính hiển vi điện tử 2 mắt

Cái

5

 

23

Máy ly tâm

Máy

6

 

30

Máy hút ẩm

Máy

6

 

31

Bộ soi đồng tử khúc xạ

Bộ

1

 

32

Cưa bột

Cái

4

 

33

Bộ kính thử thị lực kèm gọng

Bộ

1

 

34

Máy hấp rác thải y tế

Máy

2

 

35

Máy xúc rửa dạ dày

Máy

1

 

36

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

7

 

37

Bộ đại phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

 

38

Bộ phẫu thuật sản khoa (gồm cả KHHGĐ)

Bộ

6

 

39

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bụng và tiết niệu

Bộ

2

 

43

Máy nghe tim thai

Máy

4

 

44

Máy áp lạnh tử cung

Máy

1

 

46

Đèn sấy quang trùng hợp

Cái

4

 

47

Máy cạo vôi răng

Máy

6

 

48

Máy chụp X quang răng KTS

Máy

1

 

49

Máy điều trị tuỷ và định vị chóp răng

Máy

1

 

52

Hệ thống máy phẫu thuật Phaco

Hệ thống

1

 

53

Máy siêu âm mắt AB

Máy

1

 

54

Máy đo nhãn áp tự động

Máy

1

 

66

Máy điện xung, điện phân

Máy

1

 

67

Máy châm cứu đa năng

Máy

15

 

68

Máy điện châm đông á

Máy

1

 

69

Máy kéo cột sống thắt lưng, cổ có điều chỉnh độ cao

Máy

1

 

70

Máy siêu âm điều trị 2 đầu phát để bàn

Máy

1

 

71

Máy sóng ngắn điều trị ( thiết bị vi sóng trị liệu )

Máy

1

 

72

Máy điện trị liệu xung kích

Máy

1

 

73

Máy điều trị 3 chức năng điện xung, điện phân, siêu âm với điện cực giác hút Physys

Máy

1

 

74

Máy trị liệu giác hút chân không

Máy

1

 

75

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

2

 

76

Máy xét nghiệm huyết học tự động 23 thông số

Máy

3

 

77

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

2

 

78

Máy đo điện giải đồ 5 thông số

Máy

1

 

79

Máy xét nghiệm 11 thông số nước tiểu

Máy

2

 

80

Máy xét nghiệm lắng máu tự động

Máy

2

 

85

Máy rửa quả lọc thận nhân tạo

Máy

5

 

86

Máy nội soi trực tràng

Máy

1

 

87

Máy nội soi đại tràng

Máy

1

 

88

Máy X quang thông thường

Máy

2

 

89

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

4

 

90

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

1

 

91

Bộ đóng đinh nội tủy có chốt

Bộ

1

 

92

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật mắt

Bộ

2

 

96

Máy siêu âm màu

Máy

3

 

97

Máy siêu âm màu 4D (3 đầu dò)

Máy

1

 

98

Máy X quang kỹ thuật số DR

Máy

1

 

99

Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu

Máy

8

28

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

 

 

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Maùy đieän tim

Máy

1

 

2

Ghế máy nha khoa

Máy

1

 

3

Maùy ly taâm 8 oáng

Máy

1

 

4

Kính hieån vi

Máy

4

 

5

Maùy huyeát hoïc

Máy

2

 

6

Maùy phaân tích nöôùc tieåu

Máy

2

 

7

Maùy li taâm

Máy

1

 

8

Maùy laéc

Máy

1

 

9

Maùy RPR

Máy

1

 

10

Máy siêu âm trắng đen

Máy

1

 

11

Thieát bò đo löôøng buïi

Máy

1

 

12

Maùy đo đoä rung

Máy

1

 

13

Maùy đo đoä oàn

Máy

1

29

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

 

 

 

II

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bể cách thủy

Cái

1

 

2

Bể lắc siêu âm

Cái

2

 

3

Bể ổn nhiệt

Cái

1

 

4

Bếp cách dầu

Cái

1

 

5

Bếp cách thủy

Cái

3

 

6

Bộ dụng cụ soi độ trong

Bộ

1

 

7

Bộ quả cân chuẩn

Bộ

1

 

8

Cân phân tích

Cái

7

 

9

Cân đo độ ẩm

Cái

1

 

10

Cân kỹ thuật

Cái

3

 

11

Đèn soi Uv

Cái

2

 

12

Máy đo nhiệt độ

Máy

4

 

13

Hệ thống đo vòng vô khuẩn tự động

Hệ thống

2

 

14

Hệ thống lọc vô trùng (Bơm hút chân không, màng lọc)

Hệ thống

1

 

15

Khúc xạ kế

Cái

1

 

16

Kính hiển vi

Cái

3

 

17

Lò nung

Cái

2

 

18

Máy cất nước hai lần

Máy

2

 

19

Máy cất nước một lần

Máy

1

 

20

Máy chuẩn độ điện thế

Máy

2

 

21

Máy chuẩn độ Karl – Fischer

Máy

2

 

22

Máy chưng cất đạm

Máy

1

 

23

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

1

 

24

Máy đo độ hòa tan

Máy

2

 

25

Máy đo độ PH

Máy

3

 

26

Máy đo độ rã

Máy

2

 

27

Máy đồng nhất mẫu

Máy

1

 

28

Máy hấp thu nguyên tử AAS

Máy

1

 

29

Máy HPLC

Máy

3

 

30

Máy khuấy từ

Máy

2

 

31

Máy lắc

Máy

4

 

32

Máy li tâm

Máy

2

 

33

Máy lọc nước siêu sạch

Máy

1

 

34

Máy nghiền mẫu

Máy

2

 

35

Máy đo điểm nóng chảy

Máy

1

 

36

Máy phân cực kế

Máy

2

 

37

Máy quang phổ hồng ngoại

Máy

1

 

38

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Máy

3

 

39

Máy xay mẫu khô

Máy

1

 

40

Nối hấp

Cái

3

 

41

Thiết bị ngưng kết

Cái

1

 

42

Tủ ấm

Cái

6

 

43

Tủ cấy an toàn sinh học cấp II

Cái

6

 

44

Tủ hút khí độc

Cái

3

 

45

Tủ lạnh (bảo quản chất chuẩn và lưu mẫu)

Cái

3

 

46

Tủ mát

Cái

1

 

47

Tủ sấy

Cái

5

 

48

Bộ chuẩn quang/phức cho máy chuẩn độ điện thế

Bộ

1

 

49

Máy đếm kích thước tiểu phân không khí

Máy

1

 

50

Bộ chiết Soxhlet thủy tinh

Bộ

1

 

51

Máy đo độ dẫn điện

Máy

1

 

52

Bộ tiêm mẫu tự động của máy AAS

Bộ

1

 

53

Tủ âm sâu

Cái

1

 

54

Tủ ấm mát

Cái

1

 

55

Hệ thống lọc chân không lọc vi sinh

Hệ thống

1

 

56

Máy đo độ đục

Máy

1

 

57

Lò vi sóng phá mẫu (Sử dụng đi kèm máy AAS)

Cái

1

 

58

Máy đo clo dư

Máy

1

 

59

Tủ đựng hóa chất

Cái

2

 

60

Dụng cụ định lượng tinh dầu

Cái

1

 

61

Bể rửa siêu âm

Cái

1

 

62

Nhiệt kế hồng ngoại điện tử cầm tay

Cái

1

 

63

Hệ thống LCMS /MS ( Tứ cực )

Hệ thống

1

 

64

Quang kế ngọn lửa

Cái

1

 

65

Máy sắc ký ion

Máy

1

 

66

Bộ gia nhiệt Karl fischer

Bộ

1

 

67

Màng lọc cho tủ hút khí độc

Cái

1

 

68

Buồng soi UV 2 bước sóng

Cái

1

 

69

Máy quang phổ Raman

Máy

1

 

70

Hệ thống GCMS

Hệ thống

1

30

TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (184 TRẠM)

 

 

 

1

Máy điện tim 3 kênh

Máy

1

 

2

Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay

Máy

1

 

3

Máy khí dung

Máy

1

 

4

Kính hiển vi

Máy

1

 

5

Máy xét nghiệm sinh hoá

Máy

1

 

6

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

1

 

7

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

 

8

Máy ly tâm nước tiểu

Máy

1

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 10/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446252