• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp


Văn bản pháp luật về Sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 179/TTr-SNN ngày 08 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

UBND các huyện, thành phố phê duyệt dự án có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước dưới 3 tỷ đồng trở xuống và có địa bàn thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm

a) Tổ chức thực hiện các nội dung được phân cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về quyết định của mình đối với việc thẩm định, phê duyệt dự án liên kết theo quy định.

b) Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan theo quy định.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT
, Phú 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446210