• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Quyết định 190/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 03/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2016 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 453/BC-SKHĐT ngày 20/11/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ngày 14/01/2016 kèm theo hồ sơ dự án Trang trại hữu cơ theo chuẩn quốc tế và kết hợp khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cộng đồng của Công ty TNHH BIOPHAP),

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH BIOPHAP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6101196649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 07/10/2015, thay đổi lần thứ nhất ngày 02/12/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: số 140 (số mới), đường Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Người đại diện theo pháp luật: Bà HUỲNH ĐINH HÀ GIANG

Sinh ngày: 02/8/1982                                       Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Chứng minh nhân dân số: 201480530 cấp ngày 01/11/2011 tại thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ thường trú tại: Số 54, đường Phạm Thiều, phường An Hải, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện nay tại: Số 140 (số mới), đường Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Số điện thoại: 0603.919.696                                           Fax: 0603.919.696

Địa chỉ email: info@biophap.com

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: TRANG TRẠI HỮU CƠ THEO CHUẨN QUỐC TẾ VÀ KẾT HỢP KHU NGHỈ DƯỠNG DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG.

2. Mục tiêu dự án:

- Tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường; Đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chuẩn quốc tế cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài;

- Khu nghỉ dưỡng là nơi đón tiếp và giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã và dấu ấn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của các dân tộc bản xứ; Bảo tồn và phát triển nền văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung;

- Trang trại là nơi trồng thí điểm các loại cây phù hợp với khí hậu vùng Kon Tum, sau đó nhân rộng kết hợp sản xuất với người nông dân địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của dân trong vùng triển khai thực hiện dự án.

3. Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: Trồng cây hàng năm và cây lâu năm 17 ha (cây hàng năm 7 ha; cây lâu năm 10 ha); kết hợp chăn nuôi thử nghiệm 500 con gà và 300 con heo địa phương; xây dựng khu nghỉ dưỡng 04 ha.

- Sản phẩm đầu ra: Các sản phẩm rau, củ, quả,... sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế như NOP (Mỹ), AB (Châu Âu), JAS (Nhật).

- Quy mô kiến trúc xây dựng: 04 ha, gồm: Khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ kèm theo 25.000 m2; Khu thể dục thể thao du khách, cán bộ công nhân viên 1.000 m2; Nhà hàng 2.000 m2; Khu bể bơi 250 m2; Nhà ăn cán bộ 600 m2; Nhà điều hành 500 m2; Nhà để xe ô tô 100 m2; Nhà để xe khách 100 m2; Nhà để xe công nhân 150 m2; Nhà bảo vệ 14 m2; Nhà ở công nhân viên 200 m2; Phòng kỹ thuật 60 m2; Đường giao thông nội bộ và sân 1.500 m2; Đất trồng cây xanh 8.526 m2.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Km số 5, tỉnh lộ 671, thôn KonHraKtu, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 21 ha.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 12.000.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ đồng).

Nguồn vốn:

- Vốn chủ sở hữu: 1.842.000.000 VNĐ (Một tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu đồng), chiếm 15,35% tổng vốn đầu tư.

- Vốn huy động: 10.158.000.000 VNĐ (Mười tỷ, một trăm năm mươi tám triệu đồng), chiếm 84,65% tổng vốn đầu tư.

- Tiến độ dự kiến: Năm 2016 và 2017.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến hết 2017.

- Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng: Quý I năm 2016.

- Thời gian xây dựng cơ bản: Từ tháng 04/2016 đến 11/2017.

- Thời gian đưa dự án vào vận hành, sản xuất: Tháng 12/2017.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương, nếu Nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục tiếp theo theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ của dự án và không có lý do hợp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án trên và Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được thành lập 03 (ba) bản gốc; Công ty TNHH BIOPHAP được cấp 01 bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Kon Tum;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVPKTTK;
- Lưu: VT, KTN8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 04/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 190/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333177