• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2018 về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 190/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp về bãi bỏ văn bản hết hiệu lực;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 69/TTr-PTP ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 09 văn bản của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Sở Tư pháp thành phố - Phòng KTrVB (Để báo cáo);
- Thường trực Quận ủy (Để báo cáo);
- Thành viên UBND quận (Để biết);
- Ủy ban MTTQVN Quận (Để giám sát);
- Công báo Thành phố (Để đăng công báo);
- Website quận (Để công khai);
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò vấp về việc công b danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

Chỉ thị

05/2004/CT-UB-NC

Về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

02

Chỉ thị

01/2005/CT-UB

Về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc quận Gò Vấp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Gò Vấp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

Chỉ thị

02/2009/CT- UBND

Về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

Ban hành quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn qun Gò Vấp.

25/12/2017

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Hà
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2018   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 190/QĐ-UBND

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374582