• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 190/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 190/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 628/TTr-TP ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Công báo thành phố;
- Sở Tư pháp (Phòng KTVB);
- TTQU-TTUBND quận;
- Lưu VT - TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

DANH MỤC

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 3)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

Ghi chú

1

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006

Quy định về quy trình công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận 3

Nội dung văn bản không còn phù hợp với văn bản cấp trên mới được ban hành.

 

2

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006

Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội "Mái ấm Ánh Sáng".

Nội dung văn bản không còn phù hợp với văn bản cấp trên mới được ban hành.

 

3

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006

Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội "Mái ấm Ga Sài Gòn".

Nội dung văn bản không còn phù hợp với văn bản cấp trên mới được ban hành.

 

4

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng Quận 3.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với văn bản cấp trên mới được ban hành.

 

5

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng các phường thuộc Quận 3.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với văn bản cấp trên mới được ban hành.

 

6

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Quận 3.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với văn bản cấp trên mới được ban hành.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành: 27/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2013   Số công báo: Số 63
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 190/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209626