• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Quyết định 190/QĐ-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020 cho các đơn vị dự toán trong Ngành;

Căn cứ Công văn số 2187/BTC-HCSN ngày 28/02/2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đơn vị sử dụng ngân sách (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách) (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu VP;
C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
B40b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

- Điều này được điều chỉnh bởi Khoản 1 Thông báo 813/TB-VKSTC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 190/QĐ-VKSTC ngày 09/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xem nội dung VB
Điều này được điều chỉnh bởi Khoản 1 Thông báo 813/TB-VKSTC
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/QĐ-VKSTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 09/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 190/QĐ-VKSTC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455538