• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Quyết định 1908/QĐ-UBND bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Tải về Quyết định 1908/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2016 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1989/SGDĐT-TCCB ngày 30/9/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1661/SNV ngày 12/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh sách công chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế kèm theo Đề án tinh giản biên chế năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 (có danh sách cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;

- Bảo hiểm XH tỉnh;

- VP
UB: CBTH;
- Lưu: VT,
NClmc993.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2016 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

H và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình đchuyên môn được đào to

Chức danh chuyên môn đang đảm nhim

Số tháng, năm tham gia đóng bảo hiểm xã hi

Tuổi khi giải quyết chính sách tinh giản biên chế

Thi điểm tinh gin biên chế

Lý do tinh giản

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

S Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Chính trị - Tư tưởng

 

 

 

 

 

 

01

Ngô Hữu Đằng

16/12/1958

ĐH kinh tế

Phó Trưởng phòng

35 năm 01 tháng

57 tuổi 11 tháng

01/12/2016

Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị tviệc làm đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

(Danh sách này gồm có 01 người)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1908/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1908/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327580