• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tiêu chí xét tuyển cán bộ, công, viên chức tham gia dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cao Bằng

Tải về Quyết định 1908/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển nguồn nhân lực của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiêu chí xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Đi tượng xét tuyn

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan Đảng, đoàn thtrên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Điều kiện xét tuyển

- Cán bộ, công chức được cử đi dự thi phải là người đã được chính thức bnhiệm vào ngạch và có thời gian công tác 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên, có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với cán bộ, công chức tuyn dụng theo chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc đang công tác tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh thì phải là người đã được bnhiệm vào ngạch và có thời gian công tác 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Viên chức được cử đi dự thi phải là người đã được bnhiệm chức danh nghnghiệp và có ít nhất 2 năm (24 tháng) liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi dự thi phải đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch, kế hoạch phát trin nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Tuổi đời không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.

3. Điều kiện dự thi, đối tượng và chính sách ưu tiên thực hiện theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và những quy định hiện hành khác.

4. Chỉ tiêu

Căn cứ vào chỉ tiêu hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh đã đăng ký với các cơ sở đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Kinh phí

Cán bộ, công chức, viên chức nếu dự thi đạt yêu cầu và được cử đi đào tạo thì được hưởng lương, các khoản phụ cấp (nếu có) và một số chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

6. Cam kết trở về công tác tại tỉnh Cao Bằng

- Cán bộ, công chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phi thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

- Viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi trình độ thạc sĩ và tổng hợp hồ sơ; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tham mưu cho Hội đồng xét tuyn của tỉnh thực hiện việc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc Sở Nội vụ, Giám đc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ t
nh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các thành viên Hội đồng tuyển sinh tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- CV: NC;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, VX (Tr 60b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1908/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1908/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330837