• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ

 

Quyết định 191/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 191/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐO ĐẠC, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 373/BTC-NSNN ngày 11 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và phân bổ 138,5 tỷ đồng (một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng) cho 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo phụ lục đính kèm) từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2017 đã được Quốc hội quyết định để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017.

Điều 2.

1. Giao Bộ Tài chính thông báo số kinh phí bổ sung nêu tại Điều 1 Quyết định này cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Từ năm 2018, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho các địa phương khó khăn về ngân sách theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện bố trí tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2018 không xem xét hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa btrí đảm bảo tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phụ lục kèm theo) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, NN
, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương

Kinh phí phân bổ hỗ trợ

 

Tổng cộng

138.500

1

Hà Giang

12.000

2

Tuyên Quang

5.000

3

Cao Bằng

9.500

4

Lạng Sơn

9.500

5

Bc Kạn

9.500

6

Phú Thọ

5.000

7

Điện Biên

9.500

8

Lai Châu

9.500

9

Sơn La

5.000

10

Phú Yên

5.000

11

Kon Tum

9.500

12

Gia Lai

5.000

13

Đắk Nông

9.500

14

Đắk Lắk

5.000

15

Tây Ninh

5.000

16

Hậu Giang

5.000

17

Sóc Trăng

5.000

18

Bạc Liêu

5.000

19

Trà Vinh

5.000

20

Cà Mau

5.000

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 191/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 191/QĐ-TTg

756

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377209