• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cạnh tranh


Văn bản pháp luật về Kinh doanh đa cấp

 

Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 1912/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 53/TTr-SCT ngày 16/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2019 và thay thế Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PC
T UBND tnh;
- Như Điều 3;
- BLĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1912/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Trà Vinh)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện); các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh Trà Vinh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan; đơn vị, cá nhân có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; xác nhận, nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan theo quy định ca pháp luật.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Định kỳ hàng năm, Sở Công Thương làm đầu mối tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phi hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có).

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công lãnh đạo, cử đầu mối phụ trách, cung cấp đường dây nóng, tổ chức thực hiện Quy chế này, khi có sự thay đổi về nhân sự phải bổ sung kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ban hành văn bản trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phi hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời khi kết thúc phối hợp phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc để biết, xem xét chỉ đạo.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát thị trường nguồn gc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức tại địa phương.

5. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cn huy động sự phối hợp: Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, chịu trách nhiệm về kinh phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành, kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Chương II:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, thông tin kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát xử lý việc thực hiện quy đnh pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phi hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện Quy chế.

4. Trao đổi thông tin công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm, Luật Giá và các quy định khác ca pháp luật có liên quan; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

6. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, đoàn thể không được ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền.

8. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 28, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh đúng quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định ca pháp luật.

2. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký, xác nhận tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp và các thủ tục hành chính khác theo quy định. Đồng thời thông tin kịp thời cho các cơ quan phối hợp về những nội dung nêu trên.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán bàng đa cấp đã được Cục Cạnh tranh và Bo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đnghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ.

5. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm theo đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức gửi đến Sở Công Thương về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi có yêu cầu hoặc phát hiện có những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định.

7. Công bố thông tin về doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện vi phạm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định;

2. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cưng công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật, tập trung kiểm tra, giám sát toàn bộ các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người dân, cá nhân liên quan trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

2. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; khởi t, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Cấp các Giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực y tế quản lý đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng và các nội dung khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức kiểm tra việc công bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc chức năng quản lý và sản phẩm, hàng hóa mới phát sinh hoặc sản phẩm, hàng hóa khác không thuộc các ngành quản lý.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lưng và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đi vi các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tăng cường các trang viết, phóng sự về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; động viên người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Giá, các Luật về Thuế, Luật Phí và lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, giá và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, đoàn thể liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Điều 15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh

Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ ca doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 16. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

Thông tin tuyên truyền, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 17. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm phối hợp về qun lý nhà nước đi với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền để người dân biết các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các chiêu thức lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định pháp luật. Chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền đến ấp, khóm cảnh giác với thủ đoạn biến tướng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

4. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động, kinh doanh theo phương thức đa cấp UBND cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng trên địa bàn.

5. Chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vn trái quy định của pháp luật.

6. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các đối tượng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội, ý kiến của người dân (nếu có) về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý.

Điều 18. Các sở, ban, ngành liên quan khác

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Phối hợp với cơ quan chủ trì (S Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực khi được giao.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 20. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện, đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SCông Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật (nếu có) liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thời gian gửi báo cáo như sau: (1) Báo cáo 6 tháng; gửi trước ngày 15/6 hàng năm; (2) Báo cáo năm; gửi trước ngày 15/12 hàng năm; (3) Báo cáo đột xuất: gửi theo yêu cầu.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phi hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1912/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Nguyễn Trung Hoàng
Ngày ban hành: 23/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1912/QĐ-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427812