• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2017 về ban hành tạm thời danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1916/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên Bộ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp;

Căn cứ Kế hoạch số: 132/KH-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 283/TTr-STP ngày 06/11/2017 và Công văn số: 1244/STC-TCHCSN ngày 26/10/2017 của Sở Tài chính, Công văn số: 1130/SNV-TCBC&CCVC ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục tạm thời dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí

Dịch vụ thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý.

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo một phần chi phí

a) Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản:

- Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và dịch vụ khác liên quan đến tài sản bán đấu giá.

b) Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng:

- Dịch vụ công chứng hợp đồng, giao dịch.

- Dịch vụ công chứng di chúc, nhận lưu giữ di chúc.

- Dịch vụ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản.

- Dịch vụ công chứng bản dịch.

c) Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng thực

- Dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

- Dịch vụ chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

Điều 2. Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 và theo quy định hiện hành của nhà nước. Sau khi danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Tư pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát danh mục và trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung để phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1916/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 14/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1916/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369772