• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trong giai đoạn đến năm 2020, 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 192/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Thực hiện Công văn số 785/BXD-HTKT ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 170/TTr-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trong giai đoạn đến năm 2020, 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (chi tiết theo Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (báo cáo)
;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- CVP; PCVP (Tuấn Tài);
- Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu;
- Trung tâm CB - TH;
- Chuyên viên: Tú Quyên;
- Lưu: VT, MT (LT 06)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

I. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM

1. Mc đích:

- Làm cơ sở để các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các cấp chính quyền phối hợp với các đơn vị cấp nước hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện các chỉ tiêu cấp nước theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp thực hiện chương trình cấp nước an toàn.

- Đánh giá sơ bộ nhu cầu cấp nước sạch đô thị và khu công nghiệp, xác định danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn trung hạn; áp dụng các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cp nước đô thị, đầu tư phát triển mạng lưới mở rộng vùng phục vụ cấp nước sạch đô thị và cấp nước khu công nghiệp.

2. Quan điểm:

- Hoạt động cấp nước là loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát của nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, trong đó có xét đến việc hỗ trợ cho người nghèo, các khu vực đặc biệt, khó khăn.

- Phát triển hoạt động cấp nước bền vững, đảm bảo cấp nước an toàn có tính đến biến đổi khí hậu, đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước sạch cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống trong đô thị.

- Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính và ưu tiên khai thác các nguồn nước mặt, từng bước giảm khai thác nước ngầm để cấp nước cho mục đích sinh hoạt cộng đồng trong đô thị và sản xuất trong các khu công nghiệp.

- Khuyến khích sử dụng hợp lý, tiết kiệm và tái sử dụng nước cho mục đích khác.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; từng bước hiện đại hóa và tự động hóa ngành cấp nước đảm bảo ổn định, đủ lưu lượng và chất lượng theo quy định.

- Xã hội hóa ngành cấp nước, huy động, khai thác tối ưu mọi nguồn lực tham gia đầu tư phát triển cấp nước và quản lý vận hành công trình cấp nước.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Mục tiêu và các chtiêu cụ thể đến năm 2020:

- 95% các đô thị trên địa bàn tỉnh được đầu tư (hoặc có dự án đầu tư) hệ thống cấp nước sạch tập trung.

- Tỷ lệ cấp nước sạch bình quân tại các đô thị đạt 90% (riêng thành phố Bạc Liêu đạt 95%, khu vực ngoại thành đạt trên 50%).

- Tiêu chuẩn cấp nước bình quân 120 lít/người/ngày đêm.

- Chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định tại tất cả các đô thị trong tỉnh, dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ/ngày.

- Khu công nghiệp Trà Kha, thành phố Bạc Liêu triển khai dự án cấp nước tập trung, đáp ứng dịch vụ cơ bản theo yêu cầu về áp lực và lưu lượng.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 45%.

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân tại các đô thị ≤ 18% đối với các đô thị loại IV trở lên, dưới 25% đối với đô thị loại V; áp lực nước trên toàn mạng đạt quy chuẩn quy định.

- Ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, từng bước giảm lưu lượng khai thác nước ngầm hợp lý.

3. Mc tiêu và các chỉ tiêu cthể đến năm 2025:

- 100% các đô thị trên địa bàn tỉnh được đầu tư (hoặc có dự án đầu tư) hệ thống cấp nước sạch tập trung.

- Tỷ lệ cấp nước sạch bình quân tại các đô thị đạt 100%.

- Tiêu chuẩn cấp nước bình quân 120 lít/người/ngày đêm.

- Chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định tại tất cả các đô thị trong tỉnh, dịch vụ cấp nước n định, liên tục 24 giờ/ngày.

- Khu công nghiệp Trà Kha, thành phố Bạc Liêu triển khai dự án cấp nước tập trung, đáp ứng dịch vụ cơ bản theo yêu cầu về áp lực và lưu lượng.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%.

- Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân tại các đô thị ≤ 15%; áp lực nước trên toàn mạng đạt quy chuẩn quy định.

- Ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, từng bước giảm lưu lượng khai thác nước ngầm hợp lý.

4. Mục tiêu đến năm 2050: Đáp ứng mọi nhu cầu và bảo đảm cấp nước an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch cp nước trong đồ án quy hoạch xây dựng, trong đó bổ sung các nội dung có liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo đảm cấp nước an toàn.

- Chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn, Chương trình chống thất thu nước sạch đến năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định, thẩm định giá tiêu thụ nước sạch và định mức sử dụng nước tại khu vực nông thôn theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá được đăng ký hoặc theo dự án.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định giá tiêu thụ nước sinh hoạt, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp danh mục các dự án cấp nước đô thị vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách để tạo mọi điều kiện huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ nhu cầu đầu tư công trình cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020, bổ sung danh mục dự án cấp nước đô thị trong danh mục dự án vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2025 - 2050.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo phân cấp trong cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

- Tổ chức triển khai dự án điều tra đánh giá hiện trạng về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, theo dõi diễn biến chất lượng, trữ lượng nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh; quản lý các hoạt động khai thác sử dụng nước mặt, nước ngầm, xả nước thải vào nguồn nước; tham gia ý kiến đối với các dự án cấp nước, ưu tiên khai thác sử dụng nước mặt, khai thác sử dụng nước ngầm hợp lý, đảm bảo tài nguyên nước bền vững.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa bàn có liên quan trong kiểm tra, xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoan thăm dò, khai thác, sử dụng nước ngâm, xả nước thải vào nguồn nước trái phép.

5. Sở Y tế chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nội dung quy hoạch cấp nước trong quy hoạch chi tiết xây dựng và phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức và phát triển các dịch vụ cấp nước cho các nhu cầu khác nhau theo địa bàn quản lý, phù hợp với sự phát triển cộng đồng và tham gia vào quy hoạch chung của vùng về cấp nước.

- Ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước trên địa bàn do mình quản lý theo nội dung được quy định tại Khoản 2, Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

- Phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hàng năm và dài hạn (giai đoạn 05 năm, 10 năm và đến 20 năm) trong vùng phục vụ của đơn vị cấp nước do đơn vị cấp nước lập.

- Thỏa thuận nội dung kế hoạch cấp nước an toàn và dịch vụ cấp nước của đơn vị cấp nước trên địa bàn do mình quản lý, đảm bảo các dịch vụ cấp nước đầy đủ, có sẵn để sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của cộng đồng.

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn do mình quản lý.

7. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các Cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình đã được giao tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

8. Các tổ chức, đơn vị thực hiện cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn và thực hiện cấp nước an toàn; trong đó lồng ghép Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2020 theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng phương án và lộ trình điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch thông qua Sở Tài chính xem xét thẩm định và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Điểm d, Khoản 4, Điều 7 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Căn cứ phương án và lộ trình điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch, quy chế tính giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch, xây dựng phương án giá nước sạch, trình Sở Tài chính thẩm định.

- Các đơn vị cấp nước được giao làm chủ đầu tư các dự án cấp nước (Công ty Cphần cấp nước Bạc Liêu, Công ty Cphần Nước và Môi trường Đồng Bằng - Chi nhánh cấp nước Giá Rai đầu tư, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) tổ chức thực hiện quản lý dự án theo đúng theo quy định hiện hành.

- Tổ chức rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước cho từng  đề xuất mở rộng nguồn, vùng phục vụ; mở rộng các hình thức đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân của nước ngoài bằng các hình thức ODA, BOT, BT,... để phát triển cấp nước đô thị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ về tình hình thực hiện đtheo dõi, chỉ đạo.

2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, những vấn đchưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ sung, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu có văn bản phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Phan Như Nguyện
Ngày ban hành: 08/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 192/QĐ-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370709