• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1922/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BTTí7 ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Bưu chính, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Báo chí và Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 44/TTr-STTTT ngày 08/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (sửa đổi các thủ tục về lĩnh vực bưu chính); các thủ tục hành chính khác ban hành tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Số TT

Thủ tc hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực Bưu chính

1

Cấp Giấy phép bưu chính

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

 

10.750.000 đồng.

 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.

Bãi bỏ nội dung “Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất” trong thành phần hồ sơ

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

- Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

5.375.000 đồng

Bãi bỏ nội dung “Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất” trong thành phần hồ sơ

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

- Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

500.000 đồng

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Tự cung ứng dịch vụ phạm nội tỉnh: 1.250.000 đồng

- Trường hợp CN, Văn phòng đại diện của DN cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo luật Việt Nam: 1.000.000 đồng

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

- Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1922/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 06/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1922/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457873