• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Tải về Quyết định 1923/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1923/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đ án đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016-2017; Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 71/TTr-SKHĐT ngày 18/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cổng TTĐT, TTCB-TH;
- NC (Đ83/10);
- Lưu: VT, Ktr
11/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

1. Tên thủ tục: Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do UBND cấp tỉnh lập

a) Thẩm định đề xuất dự án: Theo quy định là 25 ngày, cắt giảm 05 ngày, thời gian thực hiện 20 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; gửi công văn lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến; lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, cắt giảm 05 ngày, thời gian thực hiện 15 ngày.

+ Các đơn vị được lấy ý kiến: Có ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định).

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể tngày nhận được hồ sơ và văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phê duyệt đề xuất dự án:

- Trách nhiệm giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án.

- Thời gian giải quyết: Trong thi hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định đề xuất dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Tên thủ tục: Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

a) Thẩm định đề xuất dự án của Nhà đầu tư: Theo quy định là 25 ngày, cắt giảm 05 ngày, thời gian thực hiện 20 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; gửi công văn lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến; lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, cắt giảm 05 ngày, thời gian thực hiện 15 ngày.

+ Các đơn vị được lấy ý kiến: Có ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định).

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư:

- Trách nhiệm giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án.

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1923/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1923/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342580