• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 194/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 194/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chương trình số 06-CTr/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Nghệ An vChương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;

Theo đnghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2021".

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đề án, báo cáo, căn cứ chương trình công tác chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo; tổ chức thẩm định trước khi trình UBND tỉnh; định kỳ hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo UBND tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình công tác năm của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT
HĐND tnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP
Tỉnh ủy VP HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP
UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Thư ký Chủ tịch;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T
H (N).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Trung

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA UBND TỈNH

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP CỦA UBND TỈNH

Ngoài các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính (do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ chuẩn bị) và các nội dung trong chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau đây:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO

Tháng 1

1. Quyết định ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

Tháng 2

1. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Quyết định sửa đổi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

4. Cho ý kiến về cơ chế đặc thù để thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đột phá phát triển trở thành đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của Nghệ An và trung tâm vùng Bắc Trung Bộ theo định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND thành phố Vinh

Đ/c Lê Ngọc Hoa

5. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An đến năm 2040

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em thay thế Chỉ thị 04/CT-TU ngày 12/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 3

1. Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

BCH Bộ đội biên phòng tnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Dự án xây dựng Công trình ghi công liệt sỹ tỉnh Nghệ An

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

5. Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức htrợ đi với cơ sở giáo dục mm non độc lập, giáo viên công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghip và mức trợ cấp đối với trem đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tnh Nghệ An là con công nhân, người lao đng đang làm việc tại khu công nghiệp

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

6. Đán phát triển Đài Phát thanh Truyền hình theo hướng chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025

Đài Phát thanh Truyền hình

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 4

1. Đán thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Sửa đổi, thay thế Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ CCVC

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

4. Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, TM&DL

Đ/c Lê Ngọc Hoa

5. Đề án phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc

UBND thị xã Thái Hòa

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ an giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

7. Đề án "Nghiên cứu Khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận c Khoa học cho các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập ở Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030"

Sở Khoa học & Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

8. Đán đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề giai đoạn 2021- 2025

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

9. Đề án bảo tồn phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

10. Nghị quyết HĐND tỉnh về ưu đãi vận động viên đóng góp thành tích cho tỉnh và quốc gia, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 5

1. Đán Nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện, giúp đỡ Lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào giai đoạn 2021-2025

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Quyết định thay thế QĐ số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Quyết định sửa đổi, thay thế QĐ số 26/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ CCVC lãnh đạo quản lý

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Kế hoạch số người làm việc, lao động hp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập ca tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

5. Đề án Phát triển các sản phẩm Nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

6. Nghị quyết về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

9. Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

10. Đề án vận động ngun lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

11. Nghquyết đặt, đổi tên đường thành phố Vinh đợt 6

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

12. Đnh hướng phát trin ngành Y tế giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

13. Đề án phát trin bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

14. Nghị quyết của BCH Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu s, min núi trên địa bàn tỉnh giai đon 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

15. Đề án phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Sở Khoa học & Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

16. Kế hoch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát trin kinh tế xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu số và min núi giai đoạn 2021 -2030 trên đa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 6

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Tình hình thực hiện xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

3. Báo cáo công tác đm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sở Giao thông vận tải

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

5. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

6. Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

7. Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Hồng Vinh

8. Đề án chính sách đặc thù về chức danh người hoạt động không chuyên trách về thú y, bảo vệ thực vật cấp xã

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

9. Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2030

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

10. Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng, Phó phòng Sở; Trưởng Phó đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế QĐ số 57/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017)

Sở Văn hóa và Th thao

Đ/c Bùi Đình Long

11. Quyết định sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về quy định chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 7

1. Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Công an tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giỏi” (thay thế Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh)

Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Đ án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiểu

4. Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

5. Dự thảo Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

7. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật trong KKT Đông Nam, các KCN, CCN giai đoạn 2021-2025

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

8. Sửa đổi Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy chế xét danh hiệu Gương sáng y đức đối với cán bộ công chức, viên chức làm công tác y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là Bệnh viện) trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

9. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021, định hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2021 -2022

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 8

1. Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giỏi” (thay thế Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh, chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững và công nghiệp chế biến gỗ trong giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

5. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

6. Chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

7. Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

8. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011-2020 và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2021-2030

Sở Công Thương

Đ/c Lê Ngọc Hoa

9. Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An

Sở Thông tin & Truyền thông

Đ/c Lê Ngọc Hoa

10. Đề án phát triển vùng Hoàng Mai - Quỳnh Lưu thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của tỉnh

UBND TX Hoàng Mai

Đ/c Lê Ngọc Hoa

11. Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Khoa học & Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

12. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

13. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình giai đoạn 2021-2025

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 9

1. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Tình hình thực hiện xây dựng cơ bản 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

3. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 6

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

5. Quyết định thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Sở Công Thương

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách sử dụng năng lượng mặt trời vào một số ứng dụng trong cuộc sống

Sở Khoa học & Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 10

1. Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Dự thảo NQ HĐND tỉnh về cơ chế trích ngân sách địa phương phục vụ công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương

Sở Giao thông vận tải

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

5. Đề án phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ

UBND huyện Đô Lương

Đ/c Lê Hồng Vinh

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiểu

8. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Nghệ An

Sở Xây dựng

Đ/c Lê Ngọc Hoa

9. Nghị quyết đặt tên đường TX Cửa Lò đợt 2

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

10. Nghị quyết về cơ chế, chính sách bảo tồn, tôn tạo di tích

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

11. Đề án phát triển huyện Con Cuông trở thành thị xã theo hướng sinh thái, du lịch

UBND huyện Con Cuông

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 11

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư

D/c Nguyễn Đức Trung

2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Đức Trung

4. Báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sở Giao thông vận tải

Đ/c Lê Hồng Vinh

5. Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020

Kho bạc nhà nước tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

6. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

7. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

8. Báo cáo kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022-2024

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

9. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

10. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

11. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

12. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2022, ổn định đến năm 2025

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

13. Dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

14. Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Đ/c Lê Hồng Vinh

15. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

16. Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Sở Tài chính

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

17. Báo cáo Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Sở Du lịch

Đ/c Bùi Đình Long

18. Báo cáo kết quả xúc tiến đu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

19. Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Đ/c Lê Ngọc Hoa

20. Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021 và Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022

Sở Ngoại vụ

Đ/c Lê Ngọc Hoa

21. Đề án phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

22. Báo cáo việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ năm 2021

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

23. Báo cáo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

24. Báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 12

1. Quyết định Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và n định đến năm 2025

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Quyết định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2022, ổn định đến năm 2025

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Quyết định ban hành cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2022

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Đề án Điều tra, đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội các huyện ven biển tỉnh Nghệ An để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

5. Kế hoạch phát triển nhà tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Sở Xây dựng

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Đề án xây dựng chương trình khai thác tài sản trí tuệ tỉnh Nghệ An giai đon 2021-2025

Sở Khoa học & Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN DO CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH TRỰC TIẾP LÀM VIỆC VỚI CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

Tháng 1

1. Quy trình giải quyết đình công không theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021

Cục Thuế

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ và Lĩnh vực QLNN về Tôn giáo

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1030-03/02/2021)

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

5. Kế hoạch tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An

SVăn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 2

1. Lễ giao, nhận quân

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cục Thống kê

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Nghe và cho ý kiến về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của hệ thng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

Ngân hàng NN chi nhánh Nghệ An

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Rà soát, đánh giá việc triển khai các quy hoạch, dự án đầu tư hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistic trong KKT Đông Nam

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

5. Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu các phường, xã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030

UBND thành phố Vinh

Đ/c Lê Ngọc Hoa

7. Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

8. Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

9. Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen 2021, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

10. Đề án năng sut chất lượng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tnh Nghệ An

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

11. Kế hoạch tổ chức hoạt động năm du lịch Cửa Lò 2021

UBND thị xã Cửa Lò

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 3

1. Đánh giá kết quả phối hợp năm 2020, ký kết chương trình phối hợp năm 2021 giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Báo cáo sơ kết 3 năm thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Sở Tài chính

Đ/c Lê Hồng Vinh

5. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Hồng Vinh

6. Đề án xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các thôn, xóm đặc thù

Tỉnh đoàn

Đ/c Lê Hồng Vinh

7. Rà soát, xử lý các vướng mắc, tồn đọng tại Khu A, B, C - KCN Nam Cấm

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

8. Kế hoạch tổ chức Festival Dân ca Ví, Giặm (02 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh)

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

9. Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021 - 2025

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

10. Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

11. Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

12. Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

13. Kế hoạch Hành động chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

14. Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và định hướng phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

15. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai áp dụng QL hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Khoa học & Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 4

1. Đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thuỷ sản vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

3. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

4. Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

5. Rà soát đánh giá việc thực hiện các chính sách, quy hoạch và đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cu thu hút đu tư và phát triển KKT Đông Nam

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

6. Sửa đổi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Nghệ An vquy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Nghệ An

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

7. Kế hoạch giảm mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2030

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

8. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình, SGK lớp 1 năm học 2020-2021; kế hoạch triển khai Chương trình SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

9. Đề án xây dựng Xã hội học tập tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

10. Kế hoạch thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

BHXH tỉnh

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 5

1. Đề án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hệ thống đường dây truyền tải điện 500Kv trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

4. Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

5. Ban Công tác đặc biệt tnh sang Lào tiếp nhận và di chuyển hài ct Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam v an táng mùa khô 2020-2021

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Bùi Đình Long

6. Hội đàm ký kết chương trình phối hp giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun/Lào về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-202

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Bùi Đình Long

7. Kế hoạch triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

8. Đề án “Phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân tnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

9. Báo cáo đánh giá Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Bùi Đình Long

10. Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 6

1. Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cục Thống kê

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Chương trình phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

5. Đề án phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

6. Chỉ thị về tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp chng hạn vùng Nam Hưng Nghi trong giai đoạn 2021-2025.

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

7. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành

UBND huyện Yên Thành

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

8. Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2021, 2022 và Tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

9. Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

10. Kế hoạch thực hiện Chương trình Cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Lao động, TB&XH

Đ/c Bùi Đình Long

11. Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình “Tăng cường năng lực y tế cơ sở” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 7

1. Tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 - 2021. Đxuất kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2025.

BCH Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Hội nghị Sơ kết công tác QLNN về Tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Hồng Vinh

4. Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2020-2021

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 8

1. Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Phê duyệt Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

3. Chỉ thị triển khai nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 9

1. Quyết định thay thế Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bình chọn sn phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Họp Hội đồng khoa học cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích năm 2021 (lần 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

3. Kế hoạch củng cố hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành Dân sđến năm 2030

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

4. Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông - Giáo dục sức khỏe giai đoạn 2021 - 2025

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

5. Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của các cơ sở y tế ở khu vực biên giới của tỉnh

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 10

1. Tổng kết Đề án “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người, phương tiện của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh tế trên biển, đảo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2021”.

BCH Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

2. Sơ kết 02 năm thực hiện Đ án Tăng cường công tác đấu tranh chống phản động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh”

Công an tỉnh

Đ/c Lê Hồng Vinh

3. Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

4. Đề án phát triển chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiểu

5. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

6. Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2021-2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 11

1. Đề án nâng cấp, cải tạo hệ thống trạm bơm lấy nước dọc sông Lam và hệ thống tiêu úng chống hạn vùng Nam Hưng Nghi để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

2. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

3. Quyết định của UBND tỉnh về ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiểu

4. Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư

BQL KKT Đông Nam

Đ/c Lê Ngọc Hoa

5. Đề án “Phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025”

Sở Y tế

Đ/c Bùi Đình Long

Tháng 12

1. Hội nghị Quân chính năm 2021

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

2. Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

3. Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Trung

4. Đề án Phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

Sở Công Thương

Đ/c Lê Hồng Vinh

5. Quyết định thay thế Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

6. Tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

7. Hội nghị thường kỳ Ban điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ

Sở Tài nguyên & Môi trường

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

8. Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê (lần thứ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

9. Họp Hội đồng khoa học cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích năm 2021 (lần 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Bùi Đình Long

10. Kế hoạch mở rộng và nâng cao hiệu quả Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Bùi Đình Long

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 194/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 22/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 194/QĐ-UBND

14

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467514