• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Điều 1, Quyết định 819/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Quyết định 1945/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 891/QĐ-UBND NGÀY 25/4/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÕ VĂN KIỆT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1, Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một số nội dung vào Điểm 6.1, Khoản 6 (phần xây dựng):

q. Vỉa hè, bồn hoa:

- Diện tích lát gạch tự chèn: S = 2.494m2;

- Diện tích bê tông đá 1x2 M200: S = 421m2;

- Số lượng bồn hoa KT = 2000x2000: 103 cái.

r. Cây xanh:

- Cây sao đen cao 6m: 194 cây;

- Cây cau bụng: 47 cây;

- Cây sanh: 06 cây;

- Thảm cỏ (cỏ chỉ): S = 2.548,22m2.

s. Sân bóng đá:

- Diện tích sân: 800m2;

- 06 trụ BTCT làm trụ chiếu sáng kết hợp lưới chắn bóng;

- Mặt sân BTCT trải lớp cỏ nhân tạo và hạt cao su tiêu chuẩn.

2. Điều chỉnh Khoản 10:

Tổng mức đầu tư: 113.644.188.368 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm tám mươi tám nghìn, ba trăm sáu mươi tám đồng).

10.1. Nguồn vốn kêu gọi nhà đầu tư tài trợ: 105.500.219.308 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ, năm trăm triệu, hai trăm mười chín nghìn, ba trăm lẻ tám đồng).

- Chi phí xây dựng: 85.802.206.000 đồng.

- Chi phí thiết bị: 9.435.312.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 10.262.701.308 đồng.

10.2. Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 8.143.969.060 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn, không trăm sáu mươi đồng).

- Chi phí xây dựng: 2.772.621.402 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 69.980.964 đồng.

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 4.863.495.098 đồng.

- Chi phí khác: 69.830.314 đồng.

- Chi phí dự phòng: 368.041.282 đồng.

3. Điều chỉnh Khoản 12:

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang) phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ đầu tư và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1945/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 30/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1945/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331062