• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 1949/2013/QĐ-UBND quy định mức thu Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 1949/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/2013/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 49/2013/TT-BTC “Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ” ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2857/STC-QLG ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Mức thu Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai đối với các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đai (không bao gồm các trường hợp đã thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ liên quan đến đất đai do các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc - bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu): 200.000 đồng/hồ sơ/lần.

Điều 2. Đối tượng nộp phí, đơn vị thu phí.

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của cơ quan nhà nước.

- Đơn vị thu phí: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

- Đơn vị thu phí được trích để lại 20% trên tổng số tiền thu được để phục vụ cho công tác thu phí, số tiền còn lại 80% được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và thay thế quy định thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đất đai tại Quyết định số 3391/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN DÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1949/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1949/2013/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209758