• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 1949/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH S61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- TT Tin học - Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh (đăng tải);
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VTHỰC HIỆN CƠ CHẾ MT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thng nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-GP; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

4. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, ci cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp.

II. NỘI DUNG CỤ TH

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

2. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp.

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, địa phương chủ động tham mưu các nội dung được giao tại kế hoạch này, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ quan hành chính các cấp thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung được giao tại kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THTHỰC HIN NGHỊ ĐỊNH S 61/2018/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Quý 4 năm 2018

Văn bản triển khai

2

Hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Sở Nội vụ

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

Sau khi có Thông tư của Bộ Nội vụ

Văn bản hướng dẫn

3

Hướng dẫn mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan.

Sau khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.

Văn bản hướng dẫn

II

THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa như quy định tại Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

Cơ quan chuyên môn cp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; TTHC công tnh.

Các cơ quan liên quan.

Quý IV/2018

Bộ phận Một cửa các cấp được kiện toàn và quy chế về tổ chức và hoạt động được ban hành.

2

Kiện toàn việc bố trí trụ sở, bố trí trang thiết bị tại Bộ phận một cửa Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (TTHCC), cấp huyện, cấp xã

Cơ quan chuyên môn cấp tnh, TTHCC, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan

Năm 2019

Bộ phận Một cửa các cấp được bố trí trụ sở, trang thiết bị hoạt động.

3

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2018 và hàng năm.

Quyết định công bố danh mục

4

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính.

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Sau khi có Quyết định của các Bộ ngành

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

5

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, TTHCC

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan có liên quan

Hàng năm

Kết quả đánh giá được công khai

6

Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa.

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Các cơ quan liên quan

Quý II năm 2019

Tối thiểu 20% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

III

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Sau khi các tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công hoàn thành

Các hệ thống được vận hành, sử dụng hoặc hoàn thiện và quy chế hoạt động được ban hành

2

Triển khai nhân rộng phần mềm một cửa điện tử thống nhất đối với cơ quan, đơn vị chưa bảo đảm về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Năm 2020

Phần mềm một cửa điện tử thống nhất được triển khai nhân rộng và quy chế hoạt động được ban hành.

3

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử.

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến thủ tục hành chính được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay khi tiếp nhận, giải quyết.

4

Kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia v dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở TTTT; Các cơ quan có liên quan

Sau khi Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan hoàn thiện hệ thống được kết ni với nhau

Các hệ thống được kết nối với nhau.

5

Quy định về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận Một cửa

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan

Sau khi Thông tư được ban hành.

Văn bản hướng dẫn

IV

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH S61/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY.

1

- Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Văn phòng UBND; các cơ quan chuyên môn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Cơ quan chuyên môn tỉnh; UBND cấp xã, cấp huyện; Cơ quan thông tn báo chí

- Sau khi Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị;

- Thường xuyên

- Hội nghị được tổ chức hoặc văn bản.

- Nghị định được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hiệu quả.

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chuyên môn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , Kế hoạch này và việc triển khai kiện toàn, hoạt động của Bộ phận Một cửa của các cơ quan chuyên môn cp tỉnh, TTHCC; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Văn phòng UBND

Cơ quan chuyên môn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Hàng năm

Báo cáo

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1949/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 02/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1949/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400191