• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 195/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định hiện hành cho cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Tải về Quyết định 195/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Tiếp theo Kế hoạch số 2822/KH-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3790/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 120/TTr-SKHCN ngày 26/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định hiện hành cho các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018 đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ để chi cho hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch đào tạo có trách nhiệm sắp xếp, bố trí nhân lực tham dự các khóa đào tạo theo đúng đối tượng, thời gian quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
(NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tnh Điện Biên)

TT

Tên khóa đào tạo

Đối tượng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian dự kiến

1

Đánh giá viên nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thành viên Ban Chỉ đạo ISO/Thư ký Ban Chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức đào tạo

Quí II năm 2018

2

Nhận thức về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đại diện lãnh đạo, công chức UBND cấp xã

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND các huyện, thị xã

Quí II, III năm 2018

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 195/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 195/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377893