• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1964/QĐ-BTC năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc thuộc Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Tải về Quyết định 1964/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Nghiệp vụ Kho bạc là đơn vị sự nghiệp thuộc Kho bạc Nhà nước, có nhiệm vụ giúp Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và thư viện của hệ thống Kho bạc Nhà nước; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước và dịch vụ phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch phát triển Trường Nghiệp vụ Kho bạc trong tổng thchiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước trình Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước xem xét, quyết định.

2. Trình Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo Mục tiêu, đối tượng, nội dung và Chương trình được phê duyệt.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

5. Xây dựng và quản lý Thư viện của Kho bạc Nhà nước để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành và các tư liệu khác có liên quan của học viên và công chức, viên chức thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước.

6. Xây dựng và phát trin đội ngũ công chức quản lý, lực lượng giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

8. Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến nghiệp vụ kho bạc cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

9. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Trường Nghiệp vụ Kho bạc theo quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

10. Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường Nghiệp vụ Kho bạc.

11. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Nghiệp vụ Kho bạc theo quy định.

12. Quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định.

13. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

14. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc phạm vi nhiệm vụ của đơn vị.

15. Thực hiện liên kết với các tổ chức, cá nhân, cho thuê lớp học, hội trường phục vụ đào tạo, dịch vụ hội nghị các cơ quan, tổ chức nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoạt động đào tạo của Kho bạc Nhà nước; thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

16. Được cấp chng chỉ cho học viên sau khi kết thúc các lớp đào tạo, bi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Kho bạc tổ chức theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc gồm:

a) Phòng Đào tạo;

b) Phòng Khoa học và Thư viện;

c) Phòng Tổng hp - Hành chính;

d) Phòng Tài chính - Kế toán;

đ) Khoa Kế toán nhà nước;

e) Khoa Quản lý ngân quỹ;

g) Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quy chế hoạt động của Trường Nghiệp vụ Kho bạc; nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa và phân hiệu thuộc Trường Nghiệp vụ Kho bạc do Tng giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định.

Điều 4. Lãnh đạo Trường Nghiệp vụ Kho bạc

1. Trường Nghiệp vụ Kho bạc có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường Nghiệp vụ Kho bạc; quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 5. Biên chế và kinh phí hoạt động

1. Biên chế của Trường Nghiệp vụ Kho bạc do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định trong tổng số biên chế của Kho bạc Nhà nước.

2. Kinh phí hoạt động của Trường Nghiệp vụ Kho bạc được cấp từ nguồn kinh phí của Kho bạc Nhà nước và các Khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2057/QĐ-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước.

2. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 6;
- Cổng TTĐT Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1964/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1964/QĐ-BTC

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329056