• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Tải về Quyết định 1964/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung tại cuối Điều 4, trang 2, Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Đã in

Đính chính lại

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tấn Khương

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1964/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Nguyễn Tấn Khương
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/11/2015, căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BTP, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định 1964/QĐ-UBND đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND.

Cụ thể Quyết định 1964 đính chính nội dung tại cuối Điều 4, trang 2, Quyết định 120/QĐ-UBND như sau:

"Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.", thay thế "Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký./."

Quyết định 1964/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2015, và là một phần không tách rời của Quyết định 120/QĐ-UBND.

Từ khóa: Quyết định 1964/QĐ-UBND

2.239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296843