• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại học quốc gia


 

Quyết định 1967/QĐ-TTg năm 2016 Ông Phan Thanh Bình thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1967/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG PHAN THANH BÌNH THÔI GIỮ CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 2319-CV/VPTW ngày 07 tháng 10 năm 2016;

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1449/ĐHQG-TCCB ngày 25 tháng 7 năm 2016; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 151/TTr-BNV ngày 01 tháng 9 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phan Thanh Bình, y viên Trung ương Đảng, y viên Ủy ban Thường vụ Quc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành ph HChí Minh thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị;
- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1967/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1967/QĐ-TTg

378

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
325845