• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 197/QĐ-BNG năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019

Tải về Quyết định 197/QĐ-BNG
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy đnh chi tiết một s điều và biện pp thi hành Lut Ban hành văn bn quy phm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 13 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bthuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ca Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lc thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005

Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

11/3/2019

2

Nghị định

48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

11/3/2019

3

Quyết định

75/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

01/4/2019

4

Quyết định

108/2008/QĐ-TTg ngày 08/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019

05/4/2019

5

Quyết định

102/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019

05/4/2019

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 197/QĐ-BNG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Hoài Trung
Ngày ban hành: 30/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/02/2020   Số công báo: Từ số 219 đến số 220
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 197/QĐ-BNG

589

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437138