• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Ban quản lý Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2011 -2015 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1974/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN "ỔN ĐỊNH DÂN CƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015 ;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn, sắp xếp các Ban Chỉ đạo, Ban quản lý thuộc tỉnh tại Thông báo số 1167-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 344/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban quản lý Đề án “Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 -2015".

Giao Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015 ".

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chuyển toàn bộ 08 biên chế và cán bộ, viên chức (có danh sách kèm theo), các chương trình dự án, phương tiện và tài sản của Ban quản lý Đề án vốn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015" về Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La.

2. Giao Trưởng ban Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La chủ trì phối hợp với Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ và các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về công tác cán bộ, biên chế, tài chính, các chương trình dự án, thu hồi con dấu và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban quản lý Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 -2015 " theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (Phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D 20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 


DANH SÁCH

VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN 1460
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Quê quán

Văn hoá phổ thông
(lớp/hệ)

Đào tạo

Bồi dưỡng (chứng chỉ, bằng)

Ngày tháng năm bắt đầu vào công tác

Chức vụ hiện nay

Ngạch - bậc lương hiện hưởng

Phụ cấp khu vực

Ngày tháng kết nạp đảng

Lĩnh vực (QLNN,VHTT, Y tế, GD, SN)

Nam

Nữ

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Năm tốt nghiệp

Trình độ ngoại ngữ
 (A,B,C)

Trình độ tin học
 (A,B,C)

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Chức vụ

Hệ số phụ cấp C.vụ

Ngày tháng năm nhận C. vụ

Mã số ngạch

Ngày tháng năm xếp ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

Ngày tháng năm xếpbậc lương

I

LÃNH ĐẠO BAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Hoan

10/8/1971

 

Kinh

Thái Thuỵ - Thái Bình

12/12

Th, sỹ kinh tế

QL Kinh tế - Tài chính

2009

Anh B

A

Cao cấp

CVC

11/1990

P. trưởng ban

0.7

18/6/2012

01.003

01/2002

7

4.32

01/10/2011

0,5

12/8/2000

SN khác

II

PHÒNG TỔ CHỨC HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cầm Thị Ngọc Thiện

 

23/11/1966

Thái

Phù Yên - Sơn La

10/10

CN kinh tế

Kế toán

2002

Anh B

B

 

C.viên

10/6/1978

Trưởng phòng

0.5

01/9/2012

01.003

2004

8

4.65

01/2011

0,5

15/12/1998

SN khác

2

Hồ Công Du

10/4/1958

 

Kinh

Quảng Xương - Thanh Hoá

10/10

CN kinh tế

Kế toán

1993

 

 

 

 

10/1981

Chuyên viên

 

 

01.003

6/2002

7

4.32

6/2011

0,5

 

 

III

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Kim Dung

 

30/11/1972

Kinh

Thạch Thành - Hà Tĩnh

12/12

CN kinh tế

Kế toán

2005

Anh B

A

 

C.viên

10/01/1998

Chuyên viên

 

 

01.003

4/2007

3

3

7/2012

0,5

13/7/2004

SN khác

IV

PHÒNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đoàn Kim Chung

14/01/1968

 

Kinh

Ứng Hoà - Hà Nội

10/10

ĐH Giao thông

XD cầu đường bộ

2004

 

B

 

C.viên

10/1987

Trưởng phòng

0.5

01/9/2012

13.095

01/2004

7

4.32

7/2012

0,5

28/8/1997

SN khác

2

Nguyễn Phú Giang

24/7/1975

 

Kinh

Lập Thạch - Vĩnh Phúc

 

KS Nông nghiệp

 

2003

 

 

 

 

 

Kỹ sư

 

 

13.095

01/2004

4

3.33

7/2010

0,5

 

 

3

Cầm Văn Hạnh

17/10/1961

 

Thái

TP. Sơn La

10/10

KS Thuỷ lợi

Thuỷ nông

1991

Nga A

A

T. cấp

C.viên

30/8/1987

Chuyên viên

 

 

01.003

6/1993

8

4.65

5/2011

0,5

01/9/1994

SN khác

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1974/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1974/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209420