• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1975/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1975/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn, sắp xếp các Ban Chỉ đạo, ban quản lý thuộc tỉnh tại Thông báo số 1167-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 343/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một, huyện Sông Mã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sông Mã có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một.

2. Chủ tịch UBND huyện Sông Mã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về công tác cán bộ, tài chính và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một, huyện Sông Mã.

3. Điều chỉnh số người làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một cho các đơn vị sau:

- Điều chỉnh 01 người làm việc cho Trung tâm dạy nghề huyện Sông Mã.

- Điều chỉnh cho 01 người làm việc cho Trạm khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi huyện Sông Mã.

- Điều chỉnh cho 01 người làm việc cho Trung tâm Giáo dục - Lao động huyện Sông Mã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH;
- Các Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1975/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1975/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206895