• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1976/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1976/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1976/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, ban quản lý thuộc tỉnh tại Thông báo số 1167-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 349/TTr-SNV ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 15/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mộc Châu thực hiện nhiệm vụ quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao, gắn với việc triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn quản lý.

2. Giao Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ và các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về công tác cán bộ, biên chế, tài chính, các chương trình dự án, thu hồi con dấu và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Ban quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1976/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1976/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206896