• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Quyết định 1980/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1980/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2018-2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 818/TTr-SKHCN ngày 08/8/2018 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019, bao gồm 06 đề tài sau:

1. Chọn lọc một số giống lúa mùa ruộng trên có chất lượng tốt tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến 2025 và tầm nhìn đến 2030.

3. Thực trạng, định hướng, xây dựng mô hình và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng ở An Giang giai đoạn đến 2025 - 2030; tập trung cho mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp.

4. Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

5. Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sạt lở sớm từ xa và tự động ở tỉnh An Giang.

6. Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và trekking tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2030.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019, bao gồm 06 đề tài nói trên theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Sở KH&CN;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- P. KTN, P.HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1980/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 16/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1980/QĐ-UBND

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393190