• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2013 quy định đơn giá sàn tầng hầm và tỷ lệ % chất lượng còn lại của tầng hầm để tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 1983/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ SÀN TẦNG HẦM VÀ TỶ LỆ % CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1563/TTr-CT ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá sàn tầng hầm và tỷ lệ % chất lượng còn lại của tầng hầm để tính lệ phí trước bạ đối với một số nhà trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Petec Bình Định:

- Địa chỉ thửa đất và công trình nhà có tầng hầm: số 323 đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Đơn giá sàn tầng hầm: 5.436.993 đồng/m2 sàn;

- Tỷ lệ % chất lượng còn lại là: 80%.

2. Hợp tác xã vận tải ô tô Bình Minh:

- Địa chỉ thửa đất và công trình nhà có tầng hầm: Lô 52-53 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Đơn giá sàn tầng hầm: 4.009.848 đồng/m2 sàn;

- Tỷ lệ % chất lượng còn lại là: 80%.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh Bình Định có trách nhiệm tính và thu lệ phí trước bạ theo đúng đơn giá và tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Petec Bình Định, Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải ô tô Bình Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1983/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1983/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207162