• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1989/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 1989/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Xét đề nghị số 1386/SKHĐT-GS ngày 05/8/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Công văn số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Mục tiêu:

Tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng và của cả nước nói chung.

Xác định trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2. Yêu cầu:

Triển khai quán triệt kịp thời các nội dung và lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Tổ chức tập huấn đầy đủ và chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nội dung, quy trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án/công trình trong phạm vi mình quản lý, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, khách quan, trung thực.

3. Nội dung:

Đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu trong lĩnh vực đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2016 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cần phải thực hiện tốt những nội dung sau đây:

3.1. Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Yêu cầu tất cả các nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ ngày 01/7/2016 trở đi, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc nếu nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Nội dung đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: muasamcong.mpi.gov.vn; Điện thoại hỗ trợ: 1900 6126.

3.2. Lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Năm 2016: Theo yêu cầu của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: phải thực hiện tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các dự án/công trình trên địa bàn tỉnh hầu hết đã tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu. Vì vậy việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo yêu cầu của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sẽ không đảm bảo.

Trong các tháng còn lại của năm 2016, triển khai thực hiện tốt công việc: Tập huấn, hướng dẫn các nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng, đảm bảo năm 2017 trở đi đủ điều kiện tham gia đấu thầu qua mạng.

- Năm 2017: Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

- Năm 2018 trở đi: Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào danh mục/công trình trong kế hoạch vốn đầu tư của tỉnh, rà soát và thông báo chỉ tiêu về số lượng các gói thầu phải lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm cho các Sở, ngành; UBND cấp huyện và các chủ đầu tư để tổ chức thực hiện đạt tỷ lệ theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các hướng dẫn khác có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức tập huấn cho các Sở, ngành; UBND cấp huyện, chủ đầu tư và nhà thầu, nhà đầu tư về đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Hàng năm, rà soát danh mục dự án/công trình trong kế hoạch vốn đầu tư để thông báo chỉ tiêu về số lượng các gói thầu phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho các Sở, ngành; UBND cấp huyện và chủ đầu tư tổ chức thực hiện trong năm;

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh. Xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm trọng việc lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Báo cáo công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định.

4.2. Các Sở, ngành và UBND cấp huyện:

Tổ chức thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, xác định những gói thầu phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm: Đảm bảo đúng đối tượng theo quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đảm bảo đủ số lượng gói thầu theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm.

Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch này và thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

4.3. Nhà thầu, nhà đầu tư:

Thực hiện đúng quy định của Nhà nước đấu thầu (đặc biệt đấu thầu qua mạng). Đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo quyền lợi trong tham gia dự thầu các gói thầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ngành; UBND cấp huyện, chủ đầu tư và nhà thầu, nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp xử lý hoặc báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1989/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 08/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1989/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329495