• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Tải về Quyết định 1999/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”;

Căn cứ Quyết định số: 997/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 67/TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1999/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân đối với việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tăng cường sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân.

- Huy động tối đa các nguồn lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển bền vững phong trào xây dựng xã hội học tập, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được học tập thường xuyên, suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đề án triển khai thực hiện phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; xác định cụ thể nội dung các chỉ tiêu xây dựng xã hội học tập, các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với đối tượng sử dụng ở địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.1. Đối với hệ thống thư viện

* Đối với hệ thống thư viện công cộng

- Phấn đấu đến năm 2020, thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% điểm bưu điện - văn hóa xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy nhập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thư viện tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thư viện tỉnh và cơ sở.

- Thư viện cấp tỉnh, 40% thư viện cấp huyện và 20% điểm bưu điện - văn hoá xã tổ chức hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho độc giả.

- Thu hút số lượt người đến thư viện công cộng hằng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10 - 15% số dân.

- Tăng cường bổ sung tài liệu (các loại sách, báo, tạp chí…) hằng năm tăng từ 05 - 10% cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4); ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) hàng năm.

* Đối với hệ thống thư viện thuộc Ngành Giáo dục các cấp trong tỉnh tổ chức ngày hội đọc sách theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

2.2. Đối với hệ thống bảo tàng

Phấn đấu thu hút số lượt khách nội địa tham quan bảo tàng, nhà truyền thống hằng năm tăng bình quân 10%, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

2.3. Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Phấn đấu hàng năm thu hút 40% số dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ cho mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết.

- Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở. Tăng số lượng các buổi biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm về các xã, các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Cán bộ văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa, thể thao các huyện, thị xã và cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa cơ sở được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; đổi mới phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với thực tế ở địa phương

1.1. Thư viện

- Từng bước xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống thư viện công cộng và chuyên ngành bảo đảm tổ chức các hoạt động phục vụ nghiên cứu, học tập của nhân dân.

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử, xây dựng bộ phận tài liệu phù hợp với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt chú ý tới đối tượng người dân tộc thiểu số, người khiếm thị, trẻ em.

- Tăng cường công tác phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo giữa các thư viện, tập trung phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn theo hướng tổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện kết hợp với mô hình trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa (xã, thôn) và điểm bưu điện - văn hóa xã; khuyến khích tạo điều kiện cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng.

1.2. Bảo tàng

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bảo tàng tỉnh, nhà truyền thống ở các di tích đủ điều kiện tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham quan học tập; đổi mới hoạt động bảo tàng, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, học tập tại bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tại các địa phương.

- Tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân ngày Di sản văn hóa (23/11) hằng năm nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên tham gia.

- Khuyến khích và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ các chương trình giáo dục trong bảo tàng.

- Tích cực sưu tầm các bộ sưu tập hiện vật quý tiêu biểu để trưng bày cố định và đưa về cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưu động.

1.3. Nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Từng bước hoàn thiện, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã theo hướng chuẩn hoá về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức…

- Tăng thời gian tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội tuyên truyền lưu động; xây dựng và tổ chức các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cũng như vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ này thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Nâng cao ý thức về tự học tập thường xuyên của chính bản thân công chức, viên chức làm việc trong các thiết chế văn hóa thực sự trở thành người tư vấn hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, trí lực, nhân lực cho hoạt động này; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; lồng ghép, tuyên truyền gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Tăng cường quan hệ hợp tác và đẩy mạnh công tác xã hội hóa

- Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, áp dụng vào thực tế của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

- Huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp, tranh thủ sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Ngân sách địa phương chi cho các nhiệm vụ sau:

a) Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

b) Các hoạt động tuyên truyền tại địa phương.

c) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đang làm việc trong các thiết chế văn hóa.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 01: 2014 - 2015

- Xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị cho các thiết chế văn hoá: Thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động thu hút nhân dân tham gia học tập, học tập suốt đời thông qua các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tổ chức tuyên truyền Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh cơ sở, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn, các chương trình nghệ thuật…

- Phát động phong trào học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ ở các địa phương để tổ chức sơ kết giai đoạn I.

2. Giai đoạn 02: 2016 - 2020

- Tiếp tục triển khai Đề án, hoàn thành các mục tiêu.

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt học tập của nhân dân trong các thiết chế văn hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; triển khai lồng ghép các hoạt động của Đề án với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình giáo dục phổ thông các cấp thông qua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm Học tập cộng đồng và Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thông qua các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đầu tư đối với hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” hàng năm và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án truyền thông về xã hội học tập, trong đó có nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn

Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập” tuyên truyền người dân thường xuyên học tập trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ.

7. UBND các huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và cân đối, bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn quản lý.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, một năm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định

- Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại địa bàn.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp

- Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức xã hội khác tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu đưa nội dung tổ chức và triển khai các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thành một trong những tiêu chí công nhận "Cộng đồng học tập" của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1999/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 07/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1999/QĐ-UBND

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
260548