• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 168/TTr-STC ngày 29/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng:

- Các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý cở sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Quyết định này không áp dụng đối với:

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.

b) Đối tượng áp dụng:

- Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính;

- Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(có Quy định kèm theo Quyết định này)

3. Các nội dung chi khác có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư Pháp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư Pháp;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- PVP, các phòng CV;
- Lư­u: VT.
(ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn văn bình

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8 /2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT

NỘI DUNG CHI

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC CHI

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (tạo trang siêu văn bản phức tạp).

Đồng/TTHC

42.000

b

Chi công bố, công khai thủ tục hành chính

Căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

2

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

đồng/văn bản

200.000

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính

a

Chi lập mẫu phiếu rà soát

 

Đến 30 chỉ tiêu

đồng/mẫu phiếu

500.000

 

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

đồng/mẫu phiếu

750.000

 

Trên 40 chỉ tiêu

đồng/mẫu phiếu

1.000.000

b

Chi điền mẫu phiếu rà soát

 

Cá nhân:

 

 

-

Dưới 30 chỉ tiêu

đồng/phiếu

30.000

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

đồng/phiếu

40.000

-

Trên 40 chỉ tiêu

đồng/phiếu

50.000

 

Tổ chức:

 

 

-

Dưới 30 chỉ tiêu

đồng/phiếu

70.000

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

đồng/phiếu

85.000

-

Trên 40 chỉ tiêu

đồng/phiếu

100.000

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hoá TTHC.

a

Người chủ trì cuộc họp.

đồng/người/buổi

150.000

b

Các thành viên tham dự họp.

đồng/người/buổi

100.000

5

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

a

Thuê theo tháng

đồng/người/tháng

7.000.000

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

đồng/văn bản

600.000

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

-

Cấp tỉnh

đồng/báo cáo

1.000.000

-

Đối với Sở, ban, ngành và cấp huyện

đồng/báo cáo

700.000

-

Cấp xã

đồng/báo cáo

500.000

*

Trường hợp phải thuê các chuyên gia bên ngoài cơ quan

 

 

-

Cấp tỉnh

đồng/báo cáo

1.500.000

-

Đối với sở, ban, ngành và cấp huyện

đồng/báo cáo

1.000.000

-

Cấp xã

đồng/báo cáo

500.000

7

Báo cáo tổng hợp, phân tích về công tác kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 

-

Cấp tỉnh

đồng/báo cáo

3.000.000

-

Đối với sở, ban, ngành và cấp huyện

đồng/báo cáo

1.000.000

-

Cấp xã

đồng/báo cáo

500.000

8

Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ...

Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của HĐND tỉnh Lạng Sơn Về phân cấp việc mua sắm, cho thuê, thanh lý, tiêu hủy, thu hồi, điều chuyển và bán tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

9

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

Chi theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

10

Chi dịch thuật

a

Biên dịch.

 

 

-

Chi dịch thuật tiếng Anh hoặc các nước thuộc khối EU sang tiếng Việt.

đồng/trang (350 từ)

120.000

-

Chi dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc các nước thuộc khối EU.

đồng/trang (350 từ)

150.000

-

Chi dịch thuật đối với 1 số ngôn ngữ không phổ thông.

Bằng 130 % mức chi tương ứng của nội dung trên

b

Dịch nói.

 

 

-

Dịch nói thông thường.

đồng/người/giờ

150.000

-

Dịch đuổi (dịch đồng thời).

đồng/người/giờ

400.000

c

Trường hợp sử dụng người của đơn vị tham gia dịch thuật.

Mức biên, phiên dịch thuê ngoài bằng 50% quy định tại điểm a,b nêu trên

11

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, huyện, xã

a

Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, huyện

đồng/người/ngày

20.000

b

Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các xã

đồng/người/ngày

15.000

 

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành phải được Thủ trưởng các đơn vị đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt; cấp huyện và cấp xã: cán bộ đầu mối của cấp nào do UBND cấp đó phê duyệt.

12

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước.

a

Hỗ trợ tiền ăn cho khách mời không thuộc diện hưởng lương từ NSNN.

-

Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố Lạng Sơn, các huyện.

đồng/người/ngày

100.000

-

Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức).

đồng/người/ngày

60.000

b

Hỗ trợ tiền nghỉ cho khách mời không thuộc diện hưởng lương từ NSNN.

-

Cuộc họp tổ chức tại địa điểm các huyện, thành phố.

đồng/người/ngày

250.000

-

Cuộc họp tổ chức tại các địa điểm còn lại (các xã).

đồng/người/ngày

200.000

c

Chi bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên đối với cuộc tập huấn nghiệp vụ, các lớp phổ biến, quán triệt triển khai quy định cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

-

Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương.

đồng/giảng viên/buổi (5tiết học)

1.000.000

-

Giảng viên, báo cáo viên là Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sỹ khoa học

đồng/giảng viên/buổi (5tiết học)

800.000

-

Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó chủ tịch HĐND và UBND tỉnh và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính

đồng/giảng viên/buổi (5tiết học)

600.000

-

Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên)

đồng/giảng viên/buổi (5tiết học)

500.000

 

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống

đồng/giảng viên/buổi (5tiết học)

300.000

d

Chi tiền nước uống trong cuộc họp.

đồng/ngày/đại biểu

20.000

đ

Các khoản chi thuê mướn khác: thuê hội trường, in sao tài liệu, thuê trang thiết bị.

Theo công việc phát sinh và chứng từ hợp pháp.

13

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 01/4/2008 của UBND tỉnh, ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC.

Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 31/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205769