• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC (D10b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

1

Quyết định

115/2004/QĐ-UB ngày 23/9/2024

Về việc bố trí công chức xã tăng thêm dân số đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mai Sơn

 

2

Quyết định

116/2004/QĐ-UB ngày 23/9/2004

Về việc bố trí công chức xã tăng thêm dân số đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mường La

 

3

Quyết định

117/2004/QĐ-UB ngày 23/9/2004

Về việc bố trí công chức xã tăng thêm dân số đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu

 

4

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006

Về việc bố trí cán bộ phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, địa bàn tỉnh Sơn La

 

5

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Ban hành quy định tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền lợi và việc quản lý cán bộ phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện địa bàn tỉnh Sơn La

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446251