• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 cho tổ chức kinh tế đang thực hiện thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 200/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2013 VÀ NĂM 2014 CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐANG THỰC HIỆN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm, giản một số khoản thu ngân sách theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Xét đề nghị của Cục Trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 142/TTr-CT ngày 21 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 cho các tổ chức kinh tế đang thực hiện thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đủ điều kiện được giảm tiền thuê đất theo quy định; cụ thể như sau:

1. Số tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất: 32 tổ chức, trong đó:

- Thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt: 14 tổ chức;

- Thuộc địa bàn thành phố Bảo Lộc: 9 tổ chức;

- Thuộc địa bàn huyện Đạ Tẻh: 01 tổ chức;

- Thuộc địa bàn huyện Lâm Hà: 01 tổ chức;

- Thuộc lĩnh vực đầu tư nước ngoài: 7 tổ chức.

2. Số tiền thuê đất được giảm theo quy định: 12.918.822.059 đồng (mười hai tỷ, chín trăm mười tám triệu, tám trăm hai hai ngàn, không trăm năm chín đồng); trong đó:

- Năm 2013 được giảm: 7.222.633.546 đồng;

- Năm 2014 được giảm: 5.696.188.513 đồng.

(Chi tiết tổ chức được giảm tiền thuê đất theo danh mục đính kèm)

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ tiền thuê đất được giảm phê duyệt tại điều 1 quyết định này thông báo số tiền thuê đất được giảm cụ thể đến từng doanh nghiệp; đồng thời lập thủ tục giảm tiền thuê đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, Lâm Hà; Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

CHI TIẾT DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

NĂM 2013 VÀ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Số TT

Tên tổ chức kinh tế

Địa chỉ thuê đất

Số tiền được giảm (đồng)

Năm 2013

Năm 2014

I

Địa bàn thành phố Đà Lạt

 

5.176.949.163

3.651.487.110

01

Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

Số 28, khu Hòa Bình, phường 1

113.290.000

113.290.000

02

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn

Số 01, đường Quang Trung, phường 9

769.494.950

769.494.950

03

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Huân

Đồi Dã Chiến, phường 11

24.433.788

24.433.788

04

Công ty Cổ phần in và phát hành sách Lâm Đồng

Số 18-20 khu Hòa Bình, phường 1

381.757.000

381.757.000

 

 

Siêu thị sách Ngô Quyền, phường 6

25.877.000

25.877.000

 

 

Siêu thị sách Ngô Quyền, phường 6

5.026.000

5.026.000

05

Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học Lâm Đồng

Số 9, Nguyễn Văn Cừ, phường 1

98.972.000

98.972.000

 

 

Số 1, khu Hòa Bình, phường 1

76.654.000

76.654.000

06

Công ty du lịch Thung Lũng Tình Yêu, Đà Lạt

Số 7, Mai Anh Đào, phường 8

235.701.158

235.701.158

07

Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Số 11, Huỳnh Thúc Kháng, phường 4

87.216.008

87.216.008

08

Công ty xăng dầu Lâm Đồng

Số 1, Nguyên Tử Lực, phường 8

55.210.500

55.210.500

 

 

Cửa hàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7

60.055.000

60.055.000

 

 

Số 44 Hùng Vương, phường 9

40.337.500

40.337.500

 

 

Cửa hàng Số 4, Trần Phú, phường 3

62.982.500

62.982.500

 

 

Cửa hàng Số 4, Trần Phú, phường 3

22.111.500

22.111.500

 

 

Số 59, Hùng Vương, phường 9

165.134.667

283.088.000

09

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng LADOPHA

Số 206, Phan Đình Phùng, phường 2

119.828.000

119.828.000

 

 

Số 206, Phan Đình Phùng, phường 2

41.153.000

41.153.000

 

 

Số 34, khu Hòa Bình, phường 1

141.421.000

141.421.000

10

Công ty cổ phần Sải Gòn Hỏa Xa

Số 01, Quang Trung, phường 9

325.710.406

325.710.406

11

Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi Lâm Đồng

Thửa số 146, tờ bản đồ số 70.III.Ac, phường 2

70.753.800

70.753.800

12

Công ty cổ phần tư vấn Nông - Lâm nghiệp Lâm Đồng

Số 29, Hùng Vương, phường 9

39.371.000

39.371.000

13

Công ty cổ phần Thông Đức

Số 1, Phan Chu Trinh, phường 9

670.798.000

571.043.000

14

Công ty Du lịch Lâm Đồng

Khách sạn Hải Sơn

976.382.000

 

 

 

Bãi xe thác DATANLA

7.646.000

 

 

 

Khu du lịch cáp treo

509.385.386

 

 

 

Nhà hàng Thủy Tạ

49.747.000

 

II

Địa bàn thành phố Bảo Lộc

1.040.194.534

1.040.194.534

01

Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Thửa số 1, phường Lộc Tiến

241.634.246

241.634.246

 

 

Thửa số 2, phường Lộc Châu

134.823.150

134.823.150

02

Công ty cổ phần Du lịch Đam B’ri

Xã Đạm B’ri

133.219.299

133.219.299

03

Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc

Thửa số 471, tờ bản đồ 26, xã Đại Lào

94.051.988

94.051.988

04

Công ty cổ phần Tân Việt

Thôn 10, xã Đạm B’ri

118.930.000

118.930.000

05

Công ty cổ phần trà Rồng Vàng

Thửa số 740, phường Lộc Sơn

49.439.007

49.439.007

06

Công ty TNHH Đầu tư, thương mại SPC

Tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 1

61.068.528

61.068.528

07

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng LADOPHA

Số 119, Phan Bội Châu, phường 1

40.810.176

40.810.176

 

 

Đường D14, khu Hà Giang, phường 1

63.762.563

63.762.563

08

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Viêt Nam

Số 723, Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

22.813.812

22.813.812

 

 

Thôn 3 xã Lộc Châu

2.600.100

2.600.100

09

Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Lâm Đồng

Khu 3b, Hà Giang, phường 1

77.041.665

77.041.665

III

Địa bàn huyện Đạ Tẻh

 

3.542.583

3.263.240

01

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng LADOPHA

Thị trấn Đạ Tẻh

3.542.583

3.263.240

IV

Địa bàn huyện Lâm Hà

 

13.044.000

13.044.000

01

Doanh nghiệp tư nhân Hạnh Thành

Thị trấn Nam Ban

13.044.000

13.044.000

V

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

988.903.266

988.199.629

01

Công ty TNHH Triệu Minh

Thôn 7, xã Lộc Qung, huyện Bảo Lâm

96.965.898

96.965.898

02

Công ty TNHH thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản

Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

47.631.873

47.631.873

03

Công ty TNHH Ánh Dương

Lô 30, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng

75.825.700

75.825.700

04

Công ty Vikotex

Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc

311.085.444

311.085.444

05

Công ty rau Lâm Đài

Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng

106.174.260

105.470.622

06

Công ty TNHH Bonnie farm

Thôn Phát Chi, xã Trạm hành, thành phố Đà Lạt

11.935.481

11.935.481

 

 

Thôn Phát Chi, xã Trạm hành, thành phố Đà Lạt

1.118.926

1.118.926

 

 

Thôn Phát Chi, xã Trạm hành, thành phố Đà Lạt

5.921.119

5.921.119

07

Công ty TNHH Việt Nam Thành Công

Số 114, Bùi Thị Xuân, phường 1, thành phố Bảo Lộc

332.244.566

332.244.566

 

Tổng cộng

 

7.222.633.546

5.696.188.513

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 200/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 24/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 200/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225783