• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 36 thủ tục hành chính được thay thế, 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 2005/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, 01 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY VÀ HÀNG HẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1750/TTr-SGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 36 thủ tục hành chính được thay thế, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy và hàng hải được công bố tại các Quyết đnh số 486/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017; Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Ch
tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Phòng KSTT (HCT), KT, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ VÀ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ HÀNG HẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Thủ tục hành chính thay thế

STT

Tên TTHC thay thế

Tên TTHC bị thay thế

STTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực: Đường thủy nội địa

1

Công bhạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

285533

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

+ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

2

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

285535

04 ngày làm việc

3

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

285542

10 ngày làm việc

4

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

285546

5

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

285548

05 ngày làm việc

6

Công bhạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội đa địa phương

285549

Không

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

+ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa./.

7

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tchức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

285552

8

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

05 ngày làm việc

Không

9

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

10

Chấp thuận chủ trương xây dựng Cảng thủy nội địa

Chấp thuận chủ trương xây dựng Cảng thủy nội địa

284930

+ Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 10 ngày làm việc

+ Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc.

12

Công bố lại Cảng thủy nội địa

Công bố lại Cảng thủy nội địa

284932

03 ngày làm việc

Không

13

Chấp thuận Chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Chấp thuận Chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

284991

07 ngày làm việc

14

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

284992

05 ngày làm việc

100.000 đồng.

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

+ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 ca Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

+ Thông tư s198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

15

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

284993

03 ngày làm việc

16

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thc kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

284945

07 ngày làm việc

Không

+ Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

+ Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

17

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

285749

03 ngày làm việc.

18

Chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công b)

Chấp thuận Nhà đu tư thực hiện dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

 

15 ngày làm việc

19

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

 

05 ngày làm việc

20

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bng tàu khách cao tốc

285734

10 ngày làm việc

Không

+ Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới;

+ Thông tư 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định vvận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

21

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

285790

10 ngày làm việc

Không

+ Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

+ Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

+ Quyết định số 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực đưng thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

22

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

 

+ Đối với trường hợp GCN bị mất, bị hỏng: trong thời hạn 05 ngày làm việc

+ Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo: 07 ngày làm việc

23

Dự thi, kiểm tra lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải.

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải.

285587

+ 05 ngày làm việc (đối với trường hợp được cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM).

+ 10 ngày làm việc (đối vi trường hợp phải dự thi).

+ 30 ngày làm việc (đối với trường hợp bị mất, không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý).

* Phí sát hạch cấp GCNKNCM thuyền trưởng Hạng ba:

+ Sát hạch lý thuyết tổng hợp: 50.000 đng

+ Sát hạch lý thuyết chuyên môn: 50.000 đồng

+ Sát hạch thực hành: 90.000 đồng

*Phí sát hạch cấp GCNKN CM thuyền trưởng Hạng tư:

+ Sát hạch lý thuyết tổng hợp: 70.000 đồng

+ Sát hạch thực hành: 80.000 đồng

* Phí sát hạch cấp GCNKN CM máy trưởng hạng ba:

+ Sát hạch lý thuyết tổng hợp: 40.000 đồng

+ Sát hạch lý thuyết chuyên môn: 40.000 đồng

+ Sát hạch thực hành: 60.000 đồng

* Lệ phí cp GCNKNCM: 50.000 đồng.

+ Lệ phí cấp CCCM: 20.000 đồng

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số năm 2014;

+ Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa;

+ Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyn viên phương tiện thủy nội địa;

+ Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

24

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

 

05 ngày làm việc

+ Lệ phí cấp, đổi GCNKN CN thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng;

+ Lệ phí cấp, đổi chứng chỉ người lái phương tiện: 20.000 đồng.

25

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Đăng ký phương tiện ln đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

03 ngày làm việc

70.000 đồng

+ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15/06/2004;

+ Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004;

+ Quyết đnh số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/03/2005 của Bộ giao thông vận tải Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm;

+ Thông tư s75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

+ Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy ni địa và đường sắt.

26

Đăng ký ln đu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

284949

03 ngày làm việc

70.000 đồng

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa;

+ Thông tư s198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường st.

27

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

284950

28

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

284951

29

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

284952

30

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

284953

31

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

284954

32

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

284955

33

Xóa đăng ký phương tiện

Xóa đăng ký phương tiện

 

03 ngày làm việc

Không

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

+ Thông tư s75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa.

34

Cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

Cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam -Campuchia cho phương tiện

+ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy ký ngày 17/12/2009;

+ Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy;

+ Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 29/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 hướng dẫn về Hiệp định vận tải thủy giữa Việt Nam-Campuchia.

II

Lĩnh vực hàng hải

 

 

 

 

 

1

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

 

08 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

+ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 ca Chính phvề quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển vùng nước đường thủy nội địa;

+ Quyết định số 2734/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực hàng hải.

2

Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

 

15 ngày làm việc

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ

Tên TTHC bị bãi bỏ

Số TTHC

Căn c pháp lý bãi bỏ

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

284989

Nghị định 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ bãi bỏ Điều 9, Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ca Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2005/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 13/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2005/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428307