• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"

Tải về Quyết định 2009/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2012-2020”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 426/TTr-SKHCN ngày 02/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Phó ban trực Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng) phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”, nội dung ủy quyền hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

2. Đánh giá và công bố hợp chuẩn

3. Hợp quy

4. Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế

5. Thực hành nông nghiệp tốt GAP

6. Áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng

7. Xây dựng phòng kiểm định, thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO17025, ISO15189

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình xét, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Đề án theo nội dung được ủy quyền.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm theo quy định tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 và Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Thường trực Ban Điều hành và các doanh nghiệp tham gia Đề án Năng suất chất lượng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- T - TT UBND;
- CPVP
- BĐH Đề án;
- Lưu VT, KTTH, VX .
D:Thanh a 2015\KHCN\QD 030615
uy quyen PD ho tro DN - De an NSCL-2.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2009/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 05/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2009/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279447