• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 202/QĐ-TTg năm 2016 công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 202/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ ĐẢO THUỘC TỈNH BÌNH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 2649/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 và đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 322/TTr-BNV ngày 18 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 04 xã, gồm: xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng, xã Long Hải thuộc huyện Phú Quý và xã Phước Thể thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là xã đảo.

Điều 2. Các xã nêu trên tại Điều 1 được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung
ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nư
c;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.III (3b), C

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 202/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/02/2016   Số công báo: Từ số 175 đến số 176
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Quyết định 202/QĐ-TTg năm 2016 công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Từ khóa: Quyết định 202/QĐ-TTg

2.378

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302104