• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019

Tải về Quyết định 202/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6//2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 55 văn bản (có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ kèm theo).

2. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 29 văn bản (có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- LĐVP, CV
- TT THCB tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

Mẫu số 3.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG – NGÂN HÀNG –THUẾ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG-THUẾ)

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

1.

Quyết định

485/QĐ-UBND ngày 02/11/2010

Về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2019/QĐ- UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình định

01/8/2019

2.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình định

01/12/2019

3.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình định

10/01/2020

4.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 21/11/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình định

10/01/2020

5.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Ban hành Quy định về danh m c, th i gian sử d ng và t lệ hao m n đối với tài sản cố định đ c th và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Danh m c tài sản cố định đ c th và danh m c, th i gian sử d ng, t lệ hao m n tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

01/8/2019

6.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND Ngày 14/7/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên d ng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Bình định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên d ng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

01/10/2019

7.

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND Ngày 15/9/2017

Ban hành quy định giá tối đa dịch v sử d ng đ tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ- UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch v sử d ng đ tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình định của công ty cổ phần du lịch Hầm Hô

08/02/2019

8.

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND Ngày 21/9/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình định

17/5/2019

9.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND Ngày 04/5/2018

Quy định giá tối đa dịch v xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh lộ trình năm 2018-2019

Hiệu lực đã xác định trong văn bản

01/01/2020

10.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND Ngày 04/5/2018

Quy định giá tối đa dịch v thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình định lộ trình 2018-2019

Hiệu lực đã xác định trong văn bản

01/01/2020

 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ SỞ DU LỊCH)

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC đẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ đẦU TƯ)

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

11.

Nghị quyết

32/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Về nhiệm v phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2020

12.

Nghị quyết

04/2019/NQ-HĐND Ngày 11/7/2019

Về nhiệm v phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

IV. LĨNH VỰC đẤT đAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

13.

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

14.

Nghị quyết

32/2015/NQ-HĐND Ngày 25/12/2015

Về việc điều chỉnh t lệ (%) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

15.

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

16.

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND Ngày 14/7/2017

Quy định th i hạn sử d ng đất đối với đất sử d ng có th i hạn trong Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

17.

Nghị quyết

20/2018/NQ-HĐND Ngày 19/7/2018

Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

18.

Nghị quyết

43/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung t lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch v quy định tại M c A Bảng giá số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

19.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trư ng trên địa bàn tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ- UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình định về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trư ng trên địa bàn tỉnh

18/01/2019

20.

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Bình định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình định

22/7/2019

21.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND Ngày 22/12/2014

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

22.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Về việc ban hành chính sách bồi thư ng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Quy định chính sách bồi thư ng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

25/02/2019

23.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Về việc điều chỉnh t lệ (%) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

24.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành quy định về trình tự thực hiện thủ t c đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình định

11/3/2019

25.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thư ng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Quy định chính sách bồi thư ng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

25/02/2019

26.

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

Ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

27.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND Ngày 14/7/2017

Bổ sung quy định th i hạn sử d ng đất đối với đất sử d ng có th i hạn trong Bảng giá các loại đất năn 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định.

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

28.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND Ngày 20/7/2018

Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (Định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

29.

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND Ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung t lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch v tại thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn (Khu đô thị khoa học và Giáo d c Quy H a thuộc khu vực 2, phư ng Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

 

V. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA đÌNH (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ)

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

30.

Nghị quyết

96/2017/NQ-HĐND Ngày 08/12/2017

Quy định mức giá dịch v khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch v khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình định

23/12/2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

31.

Quyết định

64/2017/QĐ-UBND Ngày 11/12/2017

Quy định mức giá dịch v khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thành toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình định.

Được thay thế bằng Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quy định mức giá dịch v khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình định

28/12/2019

 

VI. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI đUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

32.

Nghị quyết

38/2015/NQ-HĐND Ngày 25/12/2015

Về Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo

Được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo

01/8/2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

33.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

11/4/2019

34.

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo

01/8/2019

35.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND Ngày 24/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình định

13/12/2019

 

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, đÔ THỊ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

36.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình định

01/12/2019

37.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

10/7/2019

38.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016

Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

15/4/2019

39.

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trư ng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trư ng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình định

25/3/2019

40.

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Ban hành khung giá dịch v quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành khung giá dịch v quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình định

10/9/2019

 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

41.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn ph ng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn ph ng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình định

16/12/2019

 

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, đÀO TẠO (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

X. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

42.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND Ngày 22/12/2014

V/v ban hành Công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2019/QĐ- UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ- UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình định

15/6/2019

 

 

XI. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

43.

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép sử d ng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Bình định Về việc ban hành Quy Định cấp Giấy phép sử d ng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định

15/5/2019

44.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND Ngày 24/12/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh BĐ

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Bình định Về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép sử d ng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định

15/5/2019

 

 

XII. LĨNH VỰC LAO đỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, TRẺ EM (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO đỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

XIII. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

45.

Quyết định

852/QĐ-UBND Ngày 23/12/2009

Về việc quy định th i gian mở cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ- UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Quy định th i gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch v tr chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch v tr chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình định

11/3/2019

46.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND Ngày 17/7/2014

Ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch v tr chơi điện tử công cộng áp d ng trên địa bàn tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ- UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Quy định th i gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch v tr chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch v tr chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình định

11/3/2019

47.

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND Ngày 14/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gian hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch v tr chơi điện tử công cộng áp d ng trên địa bàn tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ- UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Quy định th i gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch v tr chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch v tr chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình định

11/3/2019

 

 

XIV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Quyết định

 

 

 

 

 

 

XV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

48.

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về việc Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định giai Đoạn 2019-2025

01/8/2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

49.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định.

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình định giai đoạn 2019-2025

01/8/2019

50.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Ban hành quy định hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định giai đoạn 2019-2025

01/8/2019

51.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015

Về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm v thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình định.

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Về vệc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm v thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình định

01/9/2019

52.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND Ngày 02/4/2018

Quy định bổ sung th i hạn, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 55/2019/QĐ- UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình định

15/12/2019

 

XVI. LĨNH VỰC KHÁC

 

 

 

1. THANH TRA TỈNH

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

2. CÔNG AN TỈNH

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

3. BAN DÂN TỘC

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

4. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

53.

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định chính sách bồi thư ng, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ- UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh Bình định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2019/QĐ- UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình định ban hành

09/09/2019

54.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Về việc ban hành chính sách bồi thư ng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình định

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chính sách bồi thư ng hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình định

15/6/2019

 

 

5. VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

55.

Nghị quyết

28/2018/NQ-HĐND Ngày 19/7/2018

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

Hiệu lực được xác định trong văn bản

01/01/2020

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không

 

Mẫu số 4.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HĐND, UBND TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG – NGÂN HÀNG –THUẾ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG-THUẾ)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

1.

Nghị quyết

- Số 34/2016/NQ-HĐND
- Ngày 09/12/2016
- Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định

Điểm b, Khoản 3, điều 2.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định

01/8/2019

Điều 4; Khoản 4 điều 7.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy Định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

2.

Nghị quyết

- Số 84/2017/NQ-HĐND
- Ngày 08/12/2017
- Sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định

Điều 2.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy Định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

3.

Nghị quyết

- Số 09/2018/NQ-HĐND
- Ngày 19/7/2018
- Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

Khoản 10 điều 4; Điều 14; Điều 15.

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

23/12/2019

4.

Nghị quyết

- Số 37/2018/NQ-HĐND
- Ngày 07/12/2018
- Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình định

Khoản 1, điều 1; Khoản 5, điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ- HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

 

QUYẾT đỊNH

 

 

 

5.

Quyết định

- Số 75/2016/QĐ-UBND
- Ngày 19/12/2016
- Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định

Điểm b Khoản 3 điều 2.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định

01/8/2019

Điều 4; Khoản 4 điều 7.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy Định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

6.

Quyết định

- Số 84/2016/QĐ-UBND
- Ngày 21/12/2016
- Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung

Được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 10/2019/QĐ- UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình định lộ trình 02 năm (2019-2020)

01/4/2019

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung

Được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 60/2019/QĐ- UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình định năm 2020

01/01/2020

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung

Được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/2019/QĐ- UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão tỉnh Bình định lộ trình 02 năm (2020- 2021)

01/01/2020

7.

Quyết định

- Số 10/2017/QĐ-UBND
- Ngày 01/3/2017
- Ban hành Quy định, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định.

Nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc. thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo)

Được thay thế một phần bằng Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc. thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, Đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

25/02/2019

Nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Được thay thế một phần bằng Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

01/8/2019

Nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Được thay thế một phần bằng Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

01/12/2019

8.

Quyết định

- Số 21/2017/QĐ-UBND
- Ngày 19/5/2017
- Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

Phụ lục 2 ban hàn kèm theo

Được sửa đổi bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết Định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình định ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

25/01/2019

9.

Quyết Định

- Số 81/2017/QĐ-UBND
- Ngày 22/12/2017
- Sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định

Điều 2

Được sửa đổi bởi Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

10.

Quyết định

- Số 58/2017/QĐ-UBND
- Ngày 13/10/2017
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc. thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo)

Được thay thế một phần bằng Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc. thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

25/02/2019

Nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Được thay thế một phần bằng Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

01/8/2019

Nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Được thay thế một phần bằng Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

01/12/2019

11.

Quyết định

- Số 27/2018/QĐ-UBND
- Ngày 20/7/2018
- Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

Khoản 10 điều 4; Khoản 11 điều 4; Điểm a, khoản 1 điều 11; Điều 14; Điều 15;

Được sửa đổi, bãi bỏ một số điều bằng Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dung tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình định

01/01/2020

12.

Quyết định

- Số 57/2018/QĐ-UBND
- Ngày 07/12/2018
- Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình định.

Khoản 1 điều 3; Khoản 5 điều 3.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

01/01/2020

 

II. LĨNH VỰC đẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ đẦU TƯ)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

13.

Nghị quyết

- Số 91/2017/NQ-HĐND
- Ngày 08/12/2017
- Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình định

- Điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.
- Bổ sung danh mục dự án và sửa đổi, bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

14.

Nghị quyết

- Số 02/2018/NQ-HĐND
- Ngày 05/02/2018
- Bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình định

- Điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.
- Bổ sung danh mục dự án và sửa đổi, bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

15.

Nghị quyết

- Số 14/2018/NQ-HĐND
- Ngày 19/7/2018
- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn trung hạn 2016-2020 và năm 2018 (nguồn vốn của tỉnh)

- Điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.
- Bổ sung danh mục dự án và sửa đổi, bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

16.

Nghị quyết

- Số 35/2018/NQ-HĐND
- Ngày 07/12/2018
- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên Địa bàn tỉnh Bình định

Sửa đổi, bổ sung tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019

01/8/2019

Sửa đổi và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 Sửa đổi kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 02/10/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh)

12/10/2019

- Điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.
- Bổ sung danh mục dự án và sửa đổi, bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

17.

Nghị quyết

- Số 10/2019/NQ-HĐND
- Ngày 11/7/2019
- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019

Sửa đổi và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 Sửa đổi kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 02/10/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh)

12/10/2019

- Điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.
- Bổ sung danh mục dự án và sửa đổi, bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

18.

Nghị quyết

- Số 30/2019/NQ-HĐND
- Ngày 02/10/2019
- Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh)

- Điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, chi tiết như phụ lục 01 kèm theo.
- Bổ sung danh mục dự án và sửa đổi, bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chi tiết như phụ lục 02 kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình định

23/12/2019

 

 

III. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG)

 

19.

Quyết định

- Số 36/2016/QĐ-UBND
- Ngày 08/7/2016
- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo

Được thay thế một phần bởi Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

19/8/2019

20.

Quyết định

- Số 13/2017/QĐ-UBND
- Ngày 29/3/2017
- Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

Điều 4; Điều 7; Điều 8; Điều 9; (Quy chế ban hành kèm theo)

Được thay thế một phần bởi Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Bình định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

19/8/2019

 

 

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, đÔ THỊ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

 

21.

Nghị quyết

- Số 64/2017/NQ-HĐND
- Ngày 14/7/2017
- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình định, giai đoạn 2016-2020

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 (có Phụ lục ban hành kèm theo).

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai Đoạn 2021-2025

01/8/2019

22.

Quyết định

- Số 27/2017/QĐ-UBND
- Ngày 14/7/2017
- Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình định, giai đoạn 2016-2020

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 (có Phụ lục ban hành kèm theo).

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về vệc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025

01/8/2019

23.

Quyết định

- Số 21/2018/QĐ-UBND
- Ngày 08/6/2018
- Ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình định

Điểm c khoản 2 điều 3; Khoản 4 điều 5;

Được sửa đổi bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên Địa bàn tỉnh Bình định

01/8/2019

24.

Quyết định

- Số 16/2019/QĐ-UBND
- Ngày 05/4/2019
- Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

Khoản 2 điều 4; Khoản 2, khoản 4 điều 5; Điều 6; Khoản 1, khoản 8 điều 8;

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình định

01/01/2020

 

 

V. LĨNH VỰC LAO đỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, TRẺ EM (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO đỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)

 

25.

Nghị quyết

- Số 32/2018/NQ-HĐND
- Ngày 07/12/2018
- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội năm 2019

Chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019

Được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

01/8/2019

 

VI. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI đUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

26.

Nghị quyết

- Số 08/2015/NQ-HĐND
- Ngày 10/7/2015
- Về việc quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ

Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016- 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2019

 

QUYẾT đỊNH

 

 

 

27.

Quyết định

- Số 34/2015/QĐ-UBND
- Ngày 01/10/2015
- Ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung điều 1 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/8/2019

28.

Quyết định

- Số 63/2017/QĐ-UBND
- Ngày 05/12/2017
- Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình định

Điều 2; Điều 3; Khoản 2 điều 5; Điều 9; Khoản 4 điều 11; Điều 13; Điều 15; Điều 16; Khoản 1 điều 17; Khoản 5 điều 19; Điều 20; Điều 21; Khoản 2 điều 22; Khoản 4, khoản 5 điều 23; Điều 25; Khoản 1 điều 26; Điều 29.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình định.

15/12/2019

 

 

VII. LĨNH VỰC đẤT đAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

 

29.

Quyết định

- Số 04/2019/QĐ-UBND
- Ngày 14/02/2019
- Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

Khoản 9 điều 40; Điều 53.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

10/6/2019

Điểm b khoản 2 điều 11; Khoản 2 điều 16; Khoản 4 điều 17;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình định

20/12/2019

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không.

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 202/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 16/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 202/QĐ-UBND

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443434