• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Quyết định 2032/QĐ-CT năm 2013 triển khai tổ chức thực hiện Nghị Quyết 90/2013/NQ-HĐND về “Quy định hỗ trợ dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 -2020”

Tải về Quyết định 2032/QĐ-CT
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2032/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 90/2013/NQ-HĐND NGÀY 16/07/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7 VỀ “QUY ĐỊNH HỖ TRỢ DỰ ÁN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013 -2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị Quyết số 18/NQ-CP ngày 20/04/2009 về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/06/2009 về việc Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp của Thủ Tướng Chính Phủ; Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Thông tư 16/2011/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định trình tự thủ tục xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Thông báo kết luận số 926-TB/TU ngày 28/05/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Quy định cơ chế hỗ trợ dự án nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị Quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 16/07/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 7 về việc thông qua quy định hỗ trợ dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 -2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1505/TTr-SXD ngày 25 tháng 07 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị Quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 16/07/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 7 về “Quy định hỗ trợ dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 -2020”, như sau:

I. Phân công trách nhiệm

1. Sở Xây dựng:

a. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thu nhập thấp theo quy định, hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp.

b. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình đối với các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định này.

c. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định.

d. Ban hành theo thẩm quyền thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như thông tin kịp thời về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thi công, xây lắp cho chủ đầu tư dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

e. Kiểm tra nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định của pháp luật về xây dựng.

f. Thanh tra, kiểm tra việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

g. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ dự án nhà ở cho người thu nhập thấp; đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn thủ tục giải phóng mặt bằng; thu hồi, giao đất; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách về đất đai đối với các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

b. Phối hợp Sở Tài chính trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại của dự án.

c. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo quy định.

3. Sở Tài chính:

a. Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại của dự án.

b. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định.

c. Hướng dẫn việc cấp phát, quyết toán đối với phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính cân đối nguồn vốn hàng năm để hỗ trợ các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Sở Lao động thương binh xã hội: Cùng các đơn vị có liên quan tham gia thẩm định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp, xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với Sở Xây dựng.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp các chính sách pháp luật về nhà ở và các ưu đãi của Chính phủ, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối với dự án phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn.

7. Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất

a. Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp theo kế hoạch và các dự án cụ thể được UBND tỉnh giao; Phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất.

b. Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để đề xuất UBND tỉnh phân bổ kế hoạch các nguồn vốn, quỹ tài chính, quản lý các loại quỹ nhà đất tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh;

c. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng ở cấp huyện.

8. UBND các huyện, thành, thị:

a. Công bố các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi của Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở thu nhập thấp trên phạm vi địa bàn.

b. Thực hiện chức năng quản lý hành chính khu nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và xây dựng của dự án theo quy định hiện hành.

d. Chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, thành, thị giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp.

9. Chủ đầu tư dự án nhà ở cho người thu nhập thấp:

a. Có trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành khai thác quỹ nhà ở thu nhập thấp, đảm bảo các dịch vụ và an ninh theo đảm bảo quy định của pháp luật; có trách nhiệm thực hiện và phát huy hiệu quả các chính sách ưu đãi Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc.

b. Xây dựng giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp theo quy định, trình Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.

c. Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án (tên dự án, chủ đầu tư dự án; địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký; địa điểm xây dựng dự án; tiến độ thực hiện dự án; số lượng căn hộ bao gồm: số căn để bán, số căn cho thuê, số căn hộ cho thuê mua; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan) để công bố công khai tại trụ sở Sở Xây dựng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, trang Website của Sở Xây dựng; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo Vĩnh Phúc và Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc để người dân biết, đăng ký và giám sát thực hiện.

d. Thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp theo đúng quy định của pháp luật.

II. Khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định của Cơ chế này và các quy định khác có liên quan được khen thưởng theo quy định của pháp luật

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhận có hành vi vi phạm các quy định của Cơ chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2032/QĐ-CT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2032/QĐ-CT

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209760