• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014

Tải về Quyết định 2033/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH SƠN LA NĂM 2013 - 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014.

Điều 2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực UBND;
- Uỷ ban MTQVN tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Hùng (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH SƠN LA NĂM 2013 - 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La;

UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020.

- Tạo sự chuyển biến mãnh mẽ trong công tác vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao tính chủ động của các sở, ngành, địa phương và tổ chức nhân dân trong quan hệ với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) để tranh thủ sự giúp đỡ, tài trợ của các TCPCPNN phát huy hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn tài trợ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; phổ biến các văn bản liên quan tới các ngành, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp, các ngành về công tác TCPCPNN và tầm quan trọng của các nguồn tài trợ.

2. Yêu cầu

- Phù với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tuân thủ các quy định Pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của vùng thực hiện các chương trình, dự án và các khoản viện trợ.

- Đảm bảo tính định hướng về lĩnh vực thu hút nguồn tài trợ, địa bàn triển khai chương trình, dự án trên cơ sở quy hoạch phát triển của ngành, địa phương; Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh trong công tác vận động, tiếp nhận, thực hiện nguồn viện trợ và quản lý hoạt động của các TCPCPNN.

- Đáp ứng nguồn nhân lực, bố trí đủ nguồn kinh phí vận động, kinh phí đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án tài trợ.

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU

- Thường xuyên duy trì, củng cố quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đang thực hiện hoạt động tài trợ tại địa bàn của tỉnh.

- Thiết lập quan hệ mới với 05 - 10 tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đang hoạt động tài trợ tại Việt Nam.

- Lựa chọn các tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định; tôn chỉ mục đích rõ ràng; lĩnh vực hoạt động phù hợp; có tiềm lực tài chính và thiện chí để thực hiện các cam kết tài trợ.

- Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu về nguồn tài trợ của các huyện, thành phố và các ngành tới các tổ chức PCPNN (gồm các tổ chức mới và tổ chức đang có chương trình, dự án tại tỉnh).

- Ưu tiên các chương trình, dự án tài trợ có giá trị từ 30.000 USD trở lên.

- Tổ chức tiếp xúc, vận động mỗi quý từ 01 đến 03 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (khoảng 04 - 12 tổ chức/năm).

- Phấn đấu đạt giá trị viện trợ năm 2013 - 2014 khoảng từ 1 triệu USD trở lên.

III. NỘI DUNG

1. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác vận động

- Các văn bản liên quan đến thủ tục hồ sơ, quy trình thẩm định phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN.

- Thông tin cơ bản về các TCPCPNN tại Việt Nam dự kiến vận động, các chương trình, dự án, nguồn tài trợ của các TCPCPNN.

- Danh mục chương trình, dự án, khoản viện trợ của các ngành, địa phương.

- Danh sách các TCPCPNN (phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn, thẩm định).

- Tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La và các địa phương (khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, định hướng thu hút tài trợ).

- Tổng quan Công tác về các TCPCPNN trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thư ngỏ gửi các TCPCPNN.

2. Nội dung vận động (có Phụ lục kèm theo)

- Thành lập, tổ chức Đoàn công tác tiếp xúc vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có văn phòng Đại diện, văn phòng Dự án tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; kết hợp thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Uỷ ban công tác về các TCPCPNN, Ban điều phối viện trợ nhân dân, các cơ quan Trung ương để có được sự hỗ trợ, tư vấn cần thiết trong việc

thẩm định, lựa chọn danh sách các TCPCPNN.

- Xác định nhu cầu tài trợ của các sở, ngành, địa phương; chuẩn bị danh mục các chương trình, dự án, khoản viện trợ phục vụ công tác vận động các tổ chức PCPNN.

- Trao đổi, cung cấp thông tin về các TCPCPNN và nguồn tài trợ, thông báo kết quả sơ bộ sau các chuyến vận động để các cấp, các ngành, đơn vị chủ động kế hoạch tiếp xúc, cam kết nhận tài trợ.

- Lập hồ sơ các chương trình, dự án, khoản viện trợ trình UBND tỉnh xem xét quyết định tiếp nhận đảm bảo các quy định hiện hành.

- Phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức; giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức Hội nghị về công tác đối ngoại địa phương, trong đó có nội dung về công tác phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Sơn La.

- Hàng quý, năm có báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014 với UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch vận động nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài năm 2013 - 2014.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan biên soạn các tài liệu hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác vận động viên trợ cho các ngành, địa phương trong tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chủ động, chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, một năm hoặc đột xuất với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, cơ quan liên quan lựa chọn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; phối hợp thẩm định các chương trình, dự án PCPNN.

- Phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ, người nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức Phi Chính phủ.

- Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan nảy sinh trong quá trình triển khai các hoạt động vận động tài trợ trên địa bàn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN.

- Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tiếp nhận các dự án của các TCPCPNN.

- Chủ trì, phối hợp với Sở tài chính bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh nếu các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN yêu cầu.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh giao kinh phí không tự chủ ngoài định mức chi thường xuyên hàng năm cho Sở Ngoại vụ để triển khai công tác xúc tiến vận động; hướng dẫn Sở Ngoại vụ lập dự toán và thực hiện kinh phí vận động theo quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch trình UBND, HĐND tỉnh bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN (đối với các chương trình, dự án yêu cầu có vốn đối ứng).

- Hướng dẫn, kiểm tra các quy định về quản lý tài chính đối với việc sử dụng ngân sách trong công tác vận động đảm bảo quy định hiện hành.

5. Các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc lựa chọn địa bàn, lĩnh vực tài trợ; xây dựng chương trình, dự án, khoản tài trợ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển và nhu cầu của ngành, địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch vận động của ngành, địa phương, đơn vị mình (xây dựng đề cương, lập danh mục các chương trình, dự án theo hướng dẫn) gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch vận động của ngành, địa phương, đơn vị mình và phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho ngành, địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, các cơ quan Trung ương, các nhà tài trợ hoàn thiện, gửi hồ sơ (theo quy định) về các chương trình, dự án và các khoản tài trợ kèm theo Tờ trình của chủ dự án, cơ quan chủ quản (05 bộ, trong đó có 01 bộ gốc) gửi tới Sở Ngoại vụ để phối hợp thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014, yêu cầu các sở: Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an tỉnh; các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG VIÊN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2013 -2014
(Ban hành kèm theo Kế hoạch vận động viện trợ Phi Chính phủ tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

1. Các hoạt động vận động

Số TT

Nội dung hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Năm 2013

Năm 2014

1

Nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin về các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án tài trợ.

Sở Ngoại vụ

Uỷ ban công tác PCPNN, Ban điều phối viện trợ nhân dân, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Quý III

 

2

Tổng hợp nhu cầu, lập danh mục các chương trình, dự án tài trợ trên địa bàn.

Sở Ngoại vụ

Sở KH&ĐT; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Quý III

 

3

Lập danh sách các tổ chức phi chính phủ để xúc tiến vận động.

Sở Ngoại vụ

Công an tỉnh; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Quý III

 

4

Chuẩn bị các thông tin nhằm giới thiệu về nhu cầu, hướng viên trợ và các lĩnh vực địa bàn ưu tiên của Sơn La tới các Tổ chức PCPNN.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Quý III

 

5

Tổ chức đoàn công tác vận động các tổ chức, kết hợp thăm học tập kinh nghiệm một số tỉnh, thành phố trong nước

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính

Quy IV

Quý I, II, III, IV

6

Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác về các tổ chức PCPNN tại tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Văn phòng Bộ Ngoại giao; UBCT về các tổ chức PCPNN; Ban điều phối viện trợ nhân dân

 

Quý II

7

Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác vận động, quản lý thực hiện chương trình, dự án tại một số địa phương

Sở Ngoại vụ

Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

 

Quý III

8

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vận động năm 2013, 2014.

Sở Ngoại vụ

Sở KH&ĐT; Tài chính; CA tỉnh; các cấp, các ngành.

 

Quý IV

2. Kinh phí tổ chức vận động

Số TT

Nội dung hoạt động

Nơi đến

Thời gian thực hiện

Số người

Số ngày

Kinh phí (triệu đồng)

1

Năm bắt, thu thập, xử lý thông tin về các tổ chức, chương trình, dự án PCPNN; in ấn tài liệu vận động

Hà Nội

Quý III/2013

05

03

10

2

Tổ chức đoàn công tác tiếp xúc, vận động các tổ chức.

Hà Nội

Quý IV/2013

05

03

10

3

Tổ chức đoàn công tác tiếp xúc vận động các tổ chức.

Hải Phòng; Quảng Ninh

Quý IV/2013

05

04

20

4

Tổ chức đoàn công tác tiếp xúc vận động các tổ chức.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tỉnh

Quý I/2014

05

07

30

5

Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm vận động, tiếp nhận, thực hiện và quản lý hoạt động các tổ chức PCPNN.

Điện Biên; Lai Châu; Lào Cai;

Quý II/2014

05

07

30

6

Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Thành phố Sơn La.

Quý IV/2014

80

01

30

7

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả chương trình, dự án tài trợ tại một số địa phương

 

Quý IV/2014

05

05

10

8

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vận động năm 2013, 2014.

Thành phố Sơn La

Tháng 12/2014

 

07

 

 

Tổng kinh phí

 

 

 

 

140

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2033/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2033/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207783