• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 2036/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP , ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2418/TTr-SNN ngày 06 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao y ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhn và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phtại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND t
nh;
- Sở NN&PTNT (kèm h sơ);
- S
TT&TT (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (k
èm hồ );
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

Lĩnh vực: Kinh tế trang trại (03 thủ tục)

1

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về vic công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

01

2

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

02

3

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

03

Lĩnh vực: Lâm nghiệp (01 thủ tục)

4

Xác nhận bảng kê lâm sản

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

04

Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (02 thủ tục)

5

Hỗ trợ dự án liên kết

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

05

6

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

06

Lĩnh vực: Thủy sản (04 thủ tục)

7

Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển

Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thủy sản của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

07

8

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thủy sản của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

08

9

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

09

10

Công bố mở cảng cá loại 3

10

Tổng số: 10 thủ tục

 

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đy đủ: Ra phiếu yêu cu b sung, hoàn thiện hsơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh li hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện t, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của đơn vị.

- Chuyển Công chức phụ trách của UBND cấp xã xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận đơn đề nghị hoặc văn bản trả lời nếu không xác nhận

Công chức phụ trách của UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 3

Xác nhận đơn đề nghị chuyển đến UBND cấp huyện hoặc văn bản trlời nếu không xác nhận

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, tham mưu Lãnh đo UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời nếu không cấp

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

03 ngày làm việc

Bước 5

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhn kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 13 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TH TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hsơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của đơn vị.

- Chuyển Công chức phụ trách của UBND cấp xã xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận đơn đề nghị hoặc văn bản trả lời nếu không xác nhận

Công chức phụ trách của UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 3

Xác nhận đơn đề nghị chuyển đến UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời nếu không xác nhận

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra hsơ, tham mưu Lãnh đạo UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhn hoặc văn bản trả lời nếu không cấp đổi

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

03 ngày làm việc

Bước 5

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một ca điện tử ca đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cp xã

01 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 13 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thc hin

Thi gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trlại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử ca huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo UBND cấp huyện cấp giy chứng nhận hoặc văn bn trả lời nếu không cấp

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 4

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC NHẬN BẢNG KÊ LÂM SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hin

* Đối với trường hợp nguồn gốc lâm sản không cần xác minh

Bước 1

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hsơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của đơn vị.

Công chức chuyên môn Hạt Kiểm lâm huyện

02 giờ làm việc

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức chuyên môn Hạt Kiểm lâm huyện

1.5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện

01 ngày làm việc

Bước 4

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức chuyên môn Hạt Kiểm lâm huyện

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

* Đối với trường hợp nguồn gốc lâm sản cần xác minh

Bước 1

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

Công chức chuyên môn Hạt Kiểm lâm huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Thm định hồ sơ, xác minh nguồn gốc lâm sản, trình lãnh đạo Hạt Kiểm lâm phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức chuyên môn Hạt Kim lâm huyện

04 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện

02 ngày làm việc

Bước 4

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức chuyên môn Hạt Kiểm lâm huyện

0.5 ngày làm việc

Tng thời gian gii quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ DỰ ÁN LIÊN KẾT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận h sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, hoàn tất hsơ, chuẩn bị nội dung, kế hoạch tchức thẩm định

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra và hoàn tất hồ sơ, tham mưu UBND cấp huyện tchức thẩm định.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 4

Thẩm định hsơ đủ điều kiện:

- Trường hợp đạt: Thực hiện tiếp bước 5.

- Trường hợp không đạt: Có văn bản thông báo và trả hồ sơ về Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

Hội đồng thẩm định

10 ngày làm việc

Bước 5

Hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 6

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

07 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc

 

QUY TRÌNH SỐ: 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu ca phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 2

Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức thẩm định

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

20 ngày

Bước 3

Kiểm tra và hoàn tất hồ sơ, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

28 ngày

Bước 4

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc phân cp cho cơ quan trực thuộc

10 ngày

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 60 ngày

 

Quy trình số: 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN BIỂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

c 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

c 2

Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị nội dung, kế hoạch tchức thẩm định

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra và hoàn tất hồ sơ, tham mưu UBND cấp huyện tổ chức thẩm định.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 4

Thẩm định hồ sơ đủ điều kiện:

- Trường hp đạt: Thực hiện tiếp bước 5.

- Trường hợp không đạt: Có văn bản thông báo và trả hồ sơ về Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

Hội đồng thm định

10 ngày làm việc

Bước 5

Hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 6

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

07 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ GIAO QUYỀN QUẢN LÝ CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thc hin

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 2

- Xem xét, kiểm tra xử lý hồ sơ;

- Tham mưu văn bản để Thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai.

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 3

Thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai.

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 4

Chuẩn bị tài liệu, ni dung liên quan công tác thẩm định, công tác kiểm tra thực tế (nếu cần)

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

13 ngày làm việc

Bước 5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần)

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

25 ngày làm việc

Bước 6

Dự thảo Tờ trình, Quyết định công nhận, giao quyền hoặc văn bản trả lời

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

10 ngày làm việc

Bước 7

Kiểm tra kết quả xử lý, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

04 ngày làm việc

Bước 8

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

05 ngày làm việc

Bước 9

Xác nhận trên phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tcủa huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 63 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VÀ GIAO QUYỀN QUẢN LÝ CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (THUỘC ĐỊA BÀN TỪ HAI HUYỆN TRỞ LÊN) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

* Tờng hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đng, Quy chế hoạt động của t chức cộng đng

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 2

Xử lý hồ sơ, dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bsung hoặc văn bản trả lời trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

01 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc

* Trường hợp sa đi, b sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao, phạm vi quyền được giao; phương án bo vệ và khai thác nguồn li thủy sản

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại h sơ đđơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 2

- Xem xét, kiểm tra xử lý hồ sơ;

- Tham mưu văn bản để Thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai.

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 3

Thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai.

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 4

Chuẩn bị tài liệu, ni dung liên quan công tác thẩm định, công tác kiểm tra thực tế (nếu cần)

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

13 ngày làm việc

Bước 5

Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần)

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

25 ngày làm việc

Bước 6

Dự thảo Tờ trình, Quyết định công nhận, giao quyền hoặc văn bản trả li

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

10 ngày làm việc

Bước 7

Kiểm tra kết quả xử lý, trình lãnh đạo UBND cp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

04 ngày làm việc

Bước 8

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

05 ngày làm việc

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 63 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ LOẠI 3 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 ca Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận h sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hsơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử của huyện.

- Chuyn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố) xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, tham mưu kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

1.5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét hồ sơ, tchức khảo sát thực tế tại cảng cá và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phòng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố)

02 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

1.5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tchức quản lý cảng cá loại 3 đến nhận kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

0.5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 06 ngày làm việc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2036/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 18/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2036/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428294