• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2044/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Quyết định 2044/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 08 thủ tục hành chính triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tại 07 đơn vị như Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, các Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác hải quan một cửa của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Quyết định số 2044/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đơn vị

Tên Thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

1

Tổng cục Lâm nghiệp

Cấp giấy phép Cites xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại

- Cơ quan Cites tại Hà Nội

- Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

2

Tổng cục Thủy sản

Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu

Trung tâm kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm

3

Cục Trồng trọt

Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh

Cục trồng trọt

Cấp phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh

4

Cục Bảo vệ thực vật

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài, Hà Nội

5

Cục Chăn nuôi

Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Cục Chăn nuôi

6

Cục Thú y

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu

Cơ quan Thú y vùng 2 (Hải Phòng)

7

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Kiếm tra, chứng nhận chất lượng an toàn sản phẩm thủy sản xuất khẩu

- Trung tâm vùng 4 (TP. Hồ Chí Minh); vùng 5 (Vũng Tàu); vùng 6 (Cần Thơ).

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2044/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2044/QĐ-BNN-TCCB

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207003