• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Quyết định 2046/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 62/2013/QH13 tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 2046/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2013/QH13 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Xác định, phân công và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của Bộ Công Thương nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo đảm việc phát triển thủy điện đạt hiệu quả kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường - xã hội.

2. Những nhiệm vụ chủ yếu

- Tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

- Kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Kiến nghị xử lý đối với các Chủ đầu tư dự án năng lực yếu, các dự án triển khai không tuân thủ các quy định của pháp luật, kể cả đề nghị thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.

- Rà soát năng lực của các cơ quan tư vấn lập quy hoạch và thiết kế công trình thủy điện, thu hồi hoặc không cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế công trình thủy điện đối với các cơ quan tư vấn năng lực yếu.

- Rà soát, chưa cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thực hiện đủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, trồng rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, dịch vụ môi trường rừng, các yêu cầu về môi trường,…

- Tiếp tục rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du.

- Chủ trì thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư, khởi công xây dựng các dự án thủy điện.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

- Chỉ đạo các chủ đập xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông lớn trong trường hợp xả lũ khẩn cấp và vỡ đập (trước mắt tập trung hoàn thành đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên).

Danh mục nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Phân công trách nhiệm

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ triển khai thực hiện ngay các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động này, đảm bảo tiến độ đã đề ra, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện, đồng thời gửi Tổng cục Năng lượng để tổng hợp.

b) Giao Tổng cục Năng lượng làm đầu mối, theo dõi, tổng hợp báo cáo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng;
- UBND các tỉnh;
- Lưu: VT, TCNL.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương)

STT

Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình, hoàn thành

1

Rà soát quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, bảo đảm sử dụng tài nguyên nước hợp lý và bảo vệ môi trường - xã hội. Kiên quyết dừng, loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án được đánh giá không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

Báo cáo

Tổng cục Năng lượng

UBND, Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện.

Quí I và Quí II; báo cáo Thủ tướng vào tháng 9 hàng năm.

2

Rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Chương trình, Kế hoạch

Tổng cục Năng lượng

Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh có dự án thủy điện.

Tháng 8/2014

3

Rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du.

Chương trình, Kế hoạch

Tổng cục Năng lượng

UBND, Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện. Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp.

Tháng 8/2014

4

Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án thủy điện theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP .

Báo cáo

Tổng cục Năng lượng

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, các Sở Công Thương liên quan.

Thường xuyên

5

Chủ trì thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư, khởi công xây dựng các dự án thủy điện.

Báo cáo

Tổng cục Năng lượng

UBND các tỉnh liên quan

Thường xuyên

6

Tổ chức thẩm tra thiết kế sau Thiết kế cơ sở theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP .

Văn bản

Tổng cục Năng lượng

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT Công nghiệp, các Sở Công Thương liên quan.

Thường xuyên

7

Đầu mối theo dõi, đôn đốc các Bộ ngành địa phương triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP , tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo

Tổng cục Năng lượng

Các Bộ, ngành, UBND và Sở Công Thương, các cơ quan liên quan

Tháng 9/2014

8

Rà soát năng lực của các cơ quan tư vấn lập quy hoạch và thiết kế công trình thủy điện, thu hồi hoặc không cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quy hoạch thủy điện đối với các cơ quan tư vấn năng lực yếu (giai đoạn 1)

Báo cáo

Cục Điều tiết điện lực

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, các Sở Công Thương có dự án thủy điện.

Tháng 6/2014

9

Tiếp tục rà soát năng lực của các cơ quan tư vấn lập quy hoạch và thiết kế công trình thủy điện (giai đoạn 2)

Báo cáo

Cục Điều tiết điện lực

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, các Sở Công Thương có dự án thủy điện.

Tháng 11/2014

10

Thực hiện rà soát, chưa cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thực hiện đủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, trồng rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, dịch vụ môi trường rừng, các yêu cầu về môi trường... (giai đoạn 1)

Báo cáo

Cục Điều tiết điện lực

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, các Sở Công Thương có dự án thủy điện.

Tháng 8/2014

11

Tiếp tục rà soát việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực (giai đoạn 2)

Báo cáo

Cục Điều tiết điện lực

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, các Sở Công Thương có dự án thủy điện.

Tháng 11/2014

12

Xây dựng cơ chế tài chính đối với các nhà máy thủy điện vận hành cấp nước cho hạ du vào mùa khô theo yêu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Quyết định

Cục Điều tiết điện lực

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, các Sở Công Thương.

Tháng 8/2014

13

Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo các lưu vực sông.

Chương trình, Kế hoạch

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

UBND và Sở Công Thương các tỉnh liên quan

Trước mùa lũ 2014

14

Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, Sông Ba, Sê San, Srê pôk

Văn bản

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

UBND và Sở Công Thương các tỉnh liên quan

Năm 2014

15

Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông còn lại.

Văn bản

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

UBND và Sở Công Thương các tỉnh liên quan

Năm 2015

16

Rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các công trình thủy điện, đề xuất việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thủy điện.

Báo cáo

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & MT công nghiệp, Cục Điều tiết điện lực

Tháng 8/2014

17

Xây dựng tài liệu, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của các công trình thủy điện, phổ biến quy hoạch thủy điện và công tác phòng chống bão lụt.

Chương trình, Kế hoạch

Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp

Cục Điều tiết điện lực, UBND và Sở Công Thương các tỉnh liên quan

Thường xuyên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2046/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 10/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2046/QĐ-BCT

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
229430