• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương do Sở Công Thương, tỉnh Kiên Giang quản lý

Tải về Quyết định 2046/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Sở Công Thương quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 104/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương do Sở Công Thương quản lý, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

a) Điều chỉnh quy mô đầu tư

TT

Tên công trình

Quy mô đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 13/8/2015

Quy mô đầu tư điều chỉnh

Trung thế (km)

Hạ thế (km)

Trạm biến áp (KVA)

Trung thế (km)

Hạ thế (km)

Trạm biến áp (KVA)

1

Phát triển lưới điện xã Vĩnh Hòa huyện U Minh Thượng

4,1

1,3

50

1

5

25

2

Phát triển lưới điện xã Vĩnh Bình Bắc huyện Vĩnh Thuận

10

17,5

300

7

16

300

3

Phát triển lưới điện xã Thạnh Yên huyện U Minh Thượng

21,9

28,9

400

1

14

32

400

4

Phát triển lưới điện vùng lõm xã Ngọc Thuận, xã Vĩnh Phú huyện Giồng Riềng

 

3

50

1,3

1,5

25

5

Phát triển lưới điện vùng lõm huyện Giang Thành

 

7

125

2,4

3,2

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư

TT

Tên công trình

Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 13/8/2015
(triệu đồng)

Tổng mức đầu tư điều chỉnh
(triệu đồng)

1

Phát triển lưới điện xã Đông Hòa huyện An Minh (đợt 2)

12.276

11.350

2

Phát triển lưới điện xã Tây Yên huyện An Biên

5.386

4.410

3

Phát triển lưới điện vùng lõm xã Mỹ Phước huyện Hòn Đất

5.000

4.050

4

Phát triển lưới điện vùng lõm xã Đông Hưng B huyện An Minh

8.000

7.272

2. Không đầu tư trạm phát điện hòn Gầm Ghì, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc được nêu tại Mục 9 của Phụ lục kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

3. Bổ sung chủ trương đầu tư các dự án

a) Dự án phát triển lưới điện vùng lõm xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

- Mục tiêu đầu tư: Giúp cho người dân nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện cuộc sống vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng miền trong tỉnh. Từng bước và tiến tới xóa hệ thống điện chia hơi không an toàn và sử dụng các đồng hồ (điện kế) trôi nổi ngoài thị trường không chính xác. Xóa bỏ vùng lõm, tạo điều kiện cho nhân dân mua điện trực tiếp của ngành điện với giá theo quy định, đảm bảo chất lượng điện năng tiết kiệm trong sinh hoạt.

- Quy mô đầu tư:

+ Đường dây trung thế: 1.200m.

+ Đường dây hạ thế:  2.000m.

+ Tổng dung lượng trạm biến áp lắp đặt: 100KVA.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.400.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (được điều chỉnh từ nguồn vốn của công trình trạm phát điện hòn Gầm Ghì, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc do không thực hiện).

- Địa điểm thực hiện: Xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2018.

- Tiến độ thực hiện: 02 năm (2017 - 2018).

b) Đường dây trung thế và Trạm biến áp phục vụ khu sản xuất giống thủy sản tập trung xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản, góp phần hoàn thành chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản mạnh dạn đầu tư, phát triển và áp dụng các hình thức nuôi thả tôm, thủy hải sản có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả nuôi và gia tăng giá trị sản xuất. Góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

- Quy mô đầu tư:

+ Đường dây trung thế: 20m.

+ Tổng dung lượng trạm biến áp lắp đặt: 400KVA.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 800.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (được điều chỉnh từ nguồn vốn của công trình trạm phát điện hòn Gầm Ghì, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc do không thực hiện).

- Địa điểm thực hiện: Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2018.

- Tiến độ thực hiện: 02 năm (2017 - 2018).

c) Hệ thống chiếu sáng công cộng đường quanh đảo xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông công cộng của xã đảo, nâng cao tinh thần và cải thiện đời sống cho nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại vào ban đêm trên tuyến đường quanh đảo đã được đầu tư hoàn chỉnh.

- Quy mô đầu tư:

+ Đường dây chiếu sáng: 15.000m.

+ Đèn cao áp: 350 bóng (công suất 70W/1bóng).

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 3.700.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (trong đó: 3.580.000.000 đồng điều chỉnh từ nguồn vốn thực hiện đầu tư công trình kế hoạch năm 2016 tiết kiệm được trong đấu thầu và 120.000.000 đồng chuyển từ công trình trạm phát điện hòn Gầm Ghì, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc do không thực hiện).

- Địa điểm thực hiện: Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2018.

- Tiến độ thực hiện: 02 năm (2017 - 2018).

4. Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương  chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan cân đối nguồn vốn, bố trí vốn cho các dự án bổ sung mới nêu tại Điều 1 của Quyết định này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh theo quy định Luật Đầu tư công.

3. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Sở Công Thương và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2046/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 08/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2046/QĐ-UBND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331269