• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2017 Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 2049/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1172/TTr-SGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2017 về việc đề nghị Ban hành Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày tng kết năm học, các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi và xét tốt nghiệp, ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ khác và thời gian nghỉ hè được quy định như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày tổng kết năm học, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (có phụ lục kèm theo).

2. Ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày: từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến ngày 25 tháng 02 năm 2018 (từ ngày 27 tháng 12 năm Đinh Dậu đến Mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động, chung đối với cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể như sau: nghỉ Tết Dương lịch (01 tháng 01 năm 2018); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Mậu Tuất, tức ngày 25 tháng 4 năm 2018); ngày Chiến thắng (30 tháng 4 năm 2018); ngày Quốc tế Lao động (ngày 01 tháng 5 năm 2018) và ngày Quốc khánh (02 tháng 9 năm 2017). Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

3. Thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học:

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè; Thời gian nghỉ hè trong năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm: thời gian nghỉ xen kẽ giữa kỳ; thời gian nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật lao động; thời gian nghỉ tết nhiều hơn quy định của Bộ Luật lao động).

Điều 2. Quy định về một số mc thời gian khác trong năm học

1. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi:

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh dự thi quốc gia vào ngày 03 tháng 10 năm 2017;

- Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 vào ngày 06 tháng 3 năm 2018;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9, khối 12; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8 (cả lớp nguồn) vào ngày 27 tháng 3 năm 2018.

2. Thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 quy định cụ thể như sau:

- Cấp mầm non, cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2018;

- Cấp trung học phổ thông: tổ chức 01 kỳ thi lấy kết quả để xét tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và lớp 10 trường THPT chuyên;

+ Môn thi: Ngữ Văn, Toán học và môn thứ ba (được thông báo 01 tháng trước ngày thi); học sinh đăng ký thi vào THPT chuyên phải thi thêm môn chuyên;

+ Ngày thi: ngày 05, 06 và 07 tháng 6 năm 2018;

- Giáo dục thường xuyên, trường Dân tộc nội trú tỉnh, các trường THPT Tư thục và trường THCS-THPT ở huyện Côn Đảo: tuyển sinh theo hình thức xét tuyển; hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về:

- Thời gian tổ chức các kỳ thi, hội thi khác trong năm theo quy định hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo.

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và btrí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

- Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2017- 2018, trước ngày 10 tháng 9 năm 2017;

+ Báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 31 tháng 01 năm 2018;

+ Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2017-2018 trước ngày 25 tháng 6 năm 2018;

+ Báo cáo về nhng quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp) quy định tại Khoản 1, Điều này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh (để báo cáo);
- TTr.TT, TTr.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CVP.UBND tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX
6

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Về Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên.

Các cp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Ngày khai giảng

Học k I

Học kỳ II

Tổng kết năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mm non

14/8/2017

21/8/2017

05/9/2017

14/8/2017 đến 31/12/2017 (20 tuần): 18 tuần thực học; 1 ngày nghcuối hoc kỳ (30/12/2017); 1 tuần tựu trưng: thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

01/01/2018 đến 26/5/2018 (21 tuần): 17 tun thực học, 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Ngày 25 hoặc 26/5/2018

 

2. Tiu học

14/8/2017

21/8/2017

05/9/2017

14/8/2017 đến 31/12/2017 (20 tuần): 18 tuần thực học: 1 tuần tu trường; 1 tun nghỉ cuối học kỳ (25/12/2017 đến 31/12/2017); học sinh nghỉ, giáo viên làm hồ sơ s sách, bi dưỡng chuyên môn.

01/01/2018 đến 26/5/2018 (21 tuần): 17 tuần thực học: 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch: 1 tuần nghỉ giữa học kỳ (từ 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018): thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Ngày 25 hoặc 26/5/2018

Xét công nhận “Hoàn thành chương trình Tiểu học" trước ngày 30/5/2018.

3. THCS và THPT

14/8/2017

21/8/2017

05/9/2017

14/8/2017 đến 31/12/2017 (20 tuần): 19 tuần thực học, kể cả kiểm tra học kỳ; 1 tuần tựu trường.

01/01/2018 đến 26/5/2018 (21 tuần): 18 tuần thực học; 2 tuần nghTết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Ngày 25 hoặc 26/5/2018

- THCS: xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 30/5/2018.

- THPT: thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kthuật cấp quốc gia theo hướng dẫn riêng của Bộ.

4. GDTX (THCS và THPT)

28/8/2017

04/9/2017

05/9/2017

28/8/2017 đến 31/12/2017 (18 tuần): 16 tuần thực học; 1 tuần tựu trường; 1 ngày nghỉ cuối học kỳ (30/12/2017); thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

01/01/2018 đến 19/5/2018 (20 tuần): 16 tuần thực học; 2 tuần ngh Tết Âm lịch: thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/5/2018

- THCS: xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 30/5/2018.

- THPT: thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn riêng của Bộ.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2049/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 24/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2049/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362095